An­ne Ma­rie Al­me­dal

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Mu­si­ker fra Kristiansand.

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

Det er umu­lig å sva­re på. Det fin­nes ikke bare én, men så man­ge kul­tur­opp­le­vel­ser som har satt sine spor i til­væ­rel­sen. Bå­de som ut­øver og pub­li­kum. En spe­si­ell opp­le­vel­se i som­mer var å syn­ge Him­mel­blå­san­gen for fol­ket på Yl­vin­gen, og opp­le­ve at de føl­te lå­ten som sin egen, og at en sang kan leve sitt eget liv på så man­ge må­ter.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

Ble nett­opp fer­dig med «Fis­ke­ne har in­gen føt­ter» av Jón Kal­man Ste­fáns­son. An­be­fa­les!

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

Hvis jeg kom­mer igjen­nom de 10 førs­te si­de­ne le­ser jeg all­tid res­ten av boka. Av og til har det med­ført at jeg har brukt alt­for lang tid på en­kel­te bø­ker. Men le­sing skal vel være litt ar­beid også.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

Jeg eg­ner meg ikke som dik­ta­tor, og har in­gen tro på at ver­ken jeg el­ler noen and­re har udis­ku­ta­belt rett i noe som helst. Det fin­nes for øv­rig øyeblikk der jeg gjer­ne skul­le gjen­inn­ført gape­stok­ken, uten å si noe mer om det.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

«Stran­ger Things» se­song 2 som kom­mer i ok­to­ber og «Ok­ku­pert» se­song 2, som min mann (Nicholas Sil­li­toe, journ.anm.) job­ber med mu­sik­ken til for øye­blik­ket!

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

Jeg skri­ver og spil­ler inn nye lå­ter til en ny ut­gi­vel­se sam­men med min mann og Alf Hen­rik Spil­de Vaks­dal og fle­re flot­te mu­si­ke­re fra og uten­for byen. Jeg un­der­vi­ser også en hel del flot­te unge jen­ter og gut­ter i sang på UIA og Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de, og er dag­lig leder i AKKS Kristiansand.

Hvil­ken låt skul­le du øns­ke du had­de skre­vet?

Jeg skul­le gjer­ne ha skre­vet “Paint it black” av Rol­ling Sto­nes som jeg selv gjor­de en cover av på al­bu­met «Blue Sky Blue». Den krøp seg inn i kropp og sjel på en uven­tet måte. Min ver­sjon av lå­ten ble nett­opp brukt i den ame­ri­kans­ke se­ri­en “Mad Dogs”, og har fått leve vi­de­re i fle­re sam­men­hen­ger.

Hvil­ken per­son vil­le du byt­tet liv med for en dag?

En hvil­ken som helst mann i mu­sikk­bran­sjen, for å se hvor­dan en­kel­te ting som kan være så vans­ke­lig for kvin­ner, kan være så lett for menn.

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

«A litt­le less con­ver­sa­tion» av El­vis Pres­ley.

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

Jeg els­ker Har­ry Sty­les sin låt «Sign of the ti­mes» som kom ut nå i år. Han er jo kjent fra boy­ban­det One Di­rec­tion. For en fyr.

Hva ang­rer du mest på?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.