Kso-pro­gram­met

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Høst- og vin­ter:

● 17. og 19. au­gust: Lars Tho­mas Holm. ● 23. og 24. au­gust:

Vår:

med di­ri­gent

med di­ri­gent Chris­top­her No­bin.

● 31. au­gust – Se­song­åp­ning:

● 16. sep­tem­ber, og 19., 21., og

23. sep­tem­ber: med so­lis­te­ne Ka­ri Post­ma, Audun Iversen, Adam Frand­sen med fle­re.

● 28. sep­tem­ber:

● 14. ok­to­ber: so­list Erik Pe­ter­sen.

● 19. ok­to­ber: med Kso-so­list Le­onar­do Se­sen­na på cel­lo.

● 26. ok­to­ber: med so­list Ka­ren Go- myo på fio­lin. ● 1. no­vem­ber: med

med di­ri­gent Per-kris­ti­an Skal­stad.

● 9. no­vem­ber: med so­list Pe­ter Her­rest­hal på fio­lin.

● 2. de­sem­ber: med KSO, Bal­let­to di Mi­la­no og Shar­rons Danse­stu­dio. Spil­les også fra 5.–

9. de­sem­ber, samt 12.–16. de­sem­ber, og 19. og 20. de­sem­ber.

Nytt­års­kon­ser­ten 2018: Bern­stein on Broad­way,

● 10–13. ja­nu­ar:

med so­list og kon­fe­ran­sier Evelyn Jones. Spil­les også i Aren­dal kul­tur­hus 11. ja­nu­ar.

● 18. ja­nu­ar:

med so­list Pa­vel Kolesni­kov på pia­no.

● 27. ja­nu­ar:

● 1. fe­bru­ar: med so­pran Li­sa Lars­son.

● 8. fe­bru­ar: med pia­nist Ma­riam Khara­tyan.

● 15. fe­bru­ar: med trom­pe­tist Ti­ne Thing Hel­seth.

● 1. mars: med ope­r­a­per­ler av Ros­sini, Bel­li­ni og Do­nizet­tis.

● 8. mars: med fio­li­nist Kolja Blacher.

● 15.–16. mars: med vin­ner­ne av Ung Klas­sisk 2017: Andreas Kaleb Ørn på cel­lo og Iri­na Eme­li­ano­va på fløy­te. Spil­les i Aren­dal kul­tur­hus 15. mars, og i Kil­den kvel­den etter.

● 22. mars: so­list Tone Kum­mer­vold.

● 7. april:

● 12. april:

● 19. april: ● 26. april: med i Kil­den.

med mezzo­so­pran Step­han­ka Pu­cal­ko­va.

● 3.–4. mai:

● 17. mai: med di­ri­gent og kon­fe­ran­sier Ter­je Boye Hansen.

● 24. mai:

Lan­det rundt Mol­dau– Bedřich Sme­tana: Mitt fedre­land,

med di­ri­gent Alex­an­der Prior.

● 31. mai: med so­list Le­onar­do Cola­fe­lice på pia­no.

Smake­bi­ter fra se­son­gen 2017/2018,

John Wil­liams – Film­mu­sik­kens mes­ter!,

Mørk spil­ler Dvořák.

Tellef­sen.

uro­li­ge ti­der,

Ønske­kon­ser­ten Fædre­lands­ven­nen,

sisk,

La Tra­via­ta,

En kveld med Ar­ve

Skrot­sym­fo­ni­en,

Ita­lia!

Skjønn mu­sikk fra

Norsk, nytt og klas-

Nøtte­knek­ke­ren,

Beet­ho­vens piano­kon­sert num­mer 1,

Bar­nas Kil­den-dag. Fire Wi­ens­ke Mes­te­re,

Mah­lers 5. sym­fo­ni,

Ti­ne Thing Hel­seth!,

Bel Can­to! Operagal­la,

Tsjai­kovs­kijs 5. sym­fo­ni,

Ung Klas­sisk,

Fra den nye ver­den,

Fa­mi­lie­kon­sert Christian Ih­le Had­land spil­ler Beet­ho­ven.

Fio­li­nist Guro Kle­ven Ha­gen i vir­tuos kraft­pre­sta­sjon. Den tre­kan­te­de hat­ten / Sym­fo­nisk Fla­men­co!

He­le­ne Bøks­le og Espen

Gr­jot­heim.

17. mai fest­kon­sert,

Grand Fi­na­le,

Truls

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.