FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

An­ny Fri­voll, Kristiansand. Fan­tas­tis­ke mor fyl­ler 90 år. Du er ei su­per dame som vi set­ter stor pris på og er vel­dig glad i. De bes­te øns­ker og var­me hil­se­ner på da­gen fra Marit og res­ten av fa­mi­li­en.

7 år

Noah Si­mon­senWe­tr­hus, Kristiansand. Den­ne kule, fine, gode og gøy­ale Start-gut­ten vår fyl­ler hele 7 år i mor­gen! Vi er så stolt av deg og utro­lig glad i deg, gut­ten vår! Man­ge gode klem­mer fra mam­ma,pap­pa,da­ni­el, Elias, Mi­na og Dof­fen!

3 år

Jon L. Kil, Ven­ne­sla. Klatre­mus blir 3 år 12.08.17. Du er en opp­le­vel­se å være med fra mor­gen til kveld. Vi er vel­dig glad i deg ven­nen vår. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma og Huk­ke :-)

85 år

Åge Rep­stad, Søgne. Åge Rep­stad, Of­tene­s­vei­en 17 i Søgne. Vi vil alle gra­tu­le­re deg så mye med den sto­re da­gen den 12. au­gust. 85 år er in­gen al­der for en sprek mann som deg. Bes­te hil­se­ner fra alle dine kjæ­re og nære.

6 år

Si­men Vea, Lin­des­nes. Gra­tu­le­rer med da­gen til skole­gut­ten vår. Du er en flott gutt med et lurt glimt i øyet.du sprer gle­de rundt deg med ditt gode hu­mør. Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Sind­re, Ei­rik og Jør­gen.

2 år

Hen­ry Grind­heim Røn­holt, Kristiansand. Hipp hur­ra for Hen­ry, som fyl­ler 2 år i mor­gen søn­dag, 13. au­gust. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

80 år

Al­lis Stu­li­en, Aud­ne­dal. Vår kjæ­re mam­ma, mom­mo, far­mor, olde­mor og svi­ger­mor, Al­lis Stu­li­en, fyl­ler 80 år 12.817. Me er kjempe­glad i deg og øns­ker deg ein strå­lan­de, fin og minne­rik dag! Klem­mer frå dine 8 barn m/fa­mi­li­er.

6 år

Isa­bel Man­cil­la Ege­land, Kristiansand. Vår gle­des­spre­der og skole­jen­te Isa­bel fyl­ler 6 år i dag. Da­gen fei­res på Pal­tos­ken med hele fa­mi­li­en. Vi er vel­dig glad i deg. Mam­ma, pap­pa og Lu­cas stel­ler i stand stor fest.hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer

2 år

Aur­ora Da­landSa­li­nas, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen i går! Du er en fan­tas­tisk jen­te! Vi els­ker deg mas­se! Hil­sen Tristán, mam­ma og pap­pa!

56 år

Kjell Erik Bjer­ge, Søgne. Gra­tu­le­rer med da­gen kjæ­re, flot­te, var­me, en­ga­sjer­te, klo­ke Kjell Erik. Takk for at du er født. Øns­ker deg en dag med mye kjær­lig­het. Din kone.

5 år

Sa­ra Rike Grei­bes­land, Ven­ne­sla.

Kjæ­re Sa­ra. Gra­tu­le­rer med 5-års­da­gen, søn­dag 13. au­gust. Du er ei om­sorgs­full jen­te som fyl­ler da­gen vår med lat­ter og kjær­lig­het. Burs­dags­klem­mer fra Nora, Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

2 år

Ca­mil­le Lund Hauge­land, Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år søn­dag den 13. au­gust. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

27 år

Egil Lud­vig­sen, Kristiansand.

I dag fyl­ler min kjæ­re store­bror Egil 27 år! Om ikke det var nok så gif­ter han seg også i dag med kvin­nen i sitt liv. Det for­tje­ner en trykk i avi­sen! Stor klem fra stolt lille­søs­ter

5 år

Kris­ti­an Lang­feldt Fry­den­lund, Kristiansand. En­de­lig er da­gen her! Gra­tu­le­rer så mye til vår gode, skrav­le­te, tøy­se­te fot­ball­gutt. Vi er så glad i deg. Klem fra Martin, mam­ma og pap­pa.

2 år

Jens Solaas Arnesen, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for go'gut­ten vår, Jense­mann, som fyl­ler to år i dag. Du sprer mye gle­de rundt deg og vi er stolt av deg. Klem fra Tu­va, pap­pa og mam­ma.

11 år

Ida Fred­rik­ke Lun­de Sy­vert­sen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 11-års­da­gen din, Ida Fred­rik­ke! Vi er su­per­glad i deg og sy­nes du er ei fan­tas­tisk jen­te. Klem fra pap­pa, mam­ma og Os­car.

4 år

Gun­vår Tor­stens­nes, Mar­nar­dal.

Hipp hur­ra for god­jen­ta vår Gun­vår som fyl­ler 4 år 13 au­gust.gra­tu­le­rer mas­se med da­gen. Hå­per du får en su­per burs­dag. Man­ge klem­mer fra beste­mor, beste­mann, on­kel Jan Erik, tan­te Jo­ri, Te­odor og Jostein.

2 år

Elina Birke­land, Kristiansand. Her­li­ge og sprud­len­de Elina fyl­ler to år! Vi er alle så glad i deg og gle­der oss mas­se til å fei­re deg. Sto­re burs­dags­klem­mer fra mom­mo og mof­fa, Ing­rid So­fie, Olaf jr., tan­te Ma­ri­an­ne og on­kel Tot­to!

9 år

Yousef Abu Sneineh, Je­ru­sa­lem, fyl­ler 9 år 12. au­gust. Vi vil gra­tu­le­re den kjek­ke gut­ten vår med da­gen. God klem fra mor­mor og beste­far i Lil­le­sand.

4 år

Ar­di­an Ve­selj-skaar, Kristiansand.

Hipp hur­ra for Ar­di­an, som fyl­ler 4 år i mor­gen, søn­dag 13. au­gust. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

2 år

Stel­la Thu Ja­cob­sen, Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år lør­dag den 12. au­gust. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

8 år

Johannes Lun­den Lie, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen Johannes! Du er en knupp med fart og futt, vi dig­ger deg! Bes­te hil­sen Pau­li­ne, Mag­nus, mam­ma og pap­pa.

4 år

Her­man Sør­dahl Gurs­li, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen, kjæ­re Her­man. En­de­lig 4 år! Du er en tøf­fing og en su­per sto­re og lille­bror. Glad i deg. Klem fra Mar­kus, Isak, Mi­na, pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.