Elin Rønne­seth til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KRIS­TI ULRIKSBORG OG MA­RI­AN­NE LAMBINE

●● Lør­dag 15. juli 2017 åp­net him­me­len seg over Oslo, og vår kjæ­re venn­in­ne Elin Rønne­seth reis­te for godt. 61 år ung. Hun måt­te til slutt gi tapt for kref­ten som hun had­de kjem­pet mot i noen år. Vi rakk å ta far­vel noen gan­ger, for Elin nek­tet å gi etter for syk­dom­men i det lengs­te. Len­ge etter at le­ge­ne had­de gitt hen­ne opp. Hun hop­pet tram­po­li­ne og gjor­de kne­bøy og arm­he­vin­ger helt til det sis­te.

Elin ble født 21. de­sem­ber 1955 i Kristiansand og had­de mor, far, en eld­re bror og en yng­re søs­ter som hun sat­te stor pris på. Fa­mi­li­en flyt­tet gans­ke tid­lig til Lil­le­sand hvor Elin bod­de i sto­re de­ler av li­vet. Her stif­tet hun fa­mi­lie og fikk tre flot­te døt­re, som igjen har fått fem barn. Hun var vel­dig stolt av samt­li­ge, og sat­te stor pris på rol­len som mor, svi­ger­mor og beste­mor. Elin var utro­lig so­si­al og had­de et stort hjer­te for alle rundt seg. Bå­de fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ger ble snak­ket varmt om. De sis­te åre­ne flyt­tet hun til Oslo og job­bet på Gar­der­moen.

Vi ble kjent med Elin i 1990 i jobb­sam­men­heng og gjen­nom fel­les in­ter­es­se for tre­ning og fri­lufts­liv. Elin var et over­skudds­men­nes­ke som all­tid var po­si­tiv og sprud­len­de. Sitt po­si­ti­ve sinn holdt Elin li­vet gjen­nom. Noe av det sis­te hun fikk sagt var noen opp­munt­ren­de ord til sine nær­mes­te.

Vi er takk­nem­li­ge for å ha hatt en slik livs­glad og po­si­tiv venn­in­ne. Våre tan­ker går nå til Trond, som sam­men med Elin hå­pet til det sis­te at det­te skul­le gå bra, og til Ju­ne, Mai og Sand­ra som har mis­tet en kjær og nær mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.