Start må stop­pe 1. di­vi­sjons Ja­mie Var­dy

I 2015 spil­te Endre Ku­pen 4. di­vi­sjons­fot­ball for Tor­na­do Mål­øy. To år se­ne­re her­jer han i 1. di­vi­sjon for sen­sa­sjons­la­get Florø, og blir jak­tet på av elite­se­rie­klub­ber.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Han har en Ja­mie Var­dy-his­to­rie, sier Florø-tre­ner Ter­je Rognsø.

Ku­pen spil­te på fle­re lag i la­ve­re di­vi­sjo­ner i Sogn og Fjor­da­ne i star­ten av sin se­nior­kar­rie­re. Da han meld­te over­gang fra Sel­je til Tornar­do Mål­øy i 2010, ble han be­skre­vet som en «usle­pen dia­mant».

I 2015 gikk vei­en vi­de­re til Florø og 2. di­vi­sjon for spis­sen som had­de bøt­tet inn mål i 3. og 4. di­vi­sjon.

– Det­te er nok også min sis­te sjan­se til å se hvor langt jeg kan kom­me med fot­bal­len, sa Ku­pen da.

Han vis­te at han tok ni­vå­et også der, og sco­ret sju mål i sis­te del av se­son­gen. Året etter ble han topp­sco­rer i 2. di­vi­sjon med sine 26 mål.

Den­ne se­son­gen slet han med en lyske­ska­de inn­led­nings­vis, men i de sis­te kam­pe­ne har han her­jet med mot­stan­der­ne i 1. di- vi­sjon. Åt­te mål har det blitt på de sis­te seks kam­pe­ne, ni to­talt.

Nå har klub­ber fra høyere nivå fått opp øyne­ne for stor­sco­re­ren, som i lik­het med Ja­mie Var­dy, er en «late bloo­mer». Den en­gels­ke land­lags­spil­le­ren Var­dy spil­te 7. di­vi­sjons­fot­ball i 2010, mens han job­bet på en fab­rikk.

I 2015/2016-se­son­gen sco­ret han 24 mål for Leices­ter-la­get som vant Pre­mi­er League.

– EN FLOTT HIS­TO­RIE

– Jeg ser sam­men­lig­nin­gen, og det er en mor­som his­to­rie, sier Ku­pen selv, som ikke har tatt av til tross for merke­lap­per som «Nor­ges mest ef­fek­ti­ve spiss», og «den bes­te spil­le­ren i 1. di­vi­sjon» i år.

– Jeg kan ikke gjø­re noe med hva folk skri­ver, men det er kjekt, sier Ku­pen.

– Det er en flott his­to­rie, og det er fint at det går an å få et gjen­nom­brudd sent i kar­rie­ren. Hå­pet er at han har fle­re år igjen på et høyere nivå, og at han ikke har brent alt krut­tet, sier Rognsø.

Han inn­røm­mer at han ikke trod­de ut­vik­lin­gen til Ku­pen skul­le gå så fort.

– Men han pas­ser i opp­leg­get vårt, sier Rognsø.

Også Stei­nar Pe­der­sen er im­po­nert av Ku­pen.

– Det er bra at spil­le­re også kan slå til på topp­nivå litt se­ne­re i kar­rie­ren. All hon­nør til bå­de ham og Florø for det. Han er en uor­to­doks spil­ler med mas­se ener­gi i spil­let sitt, som også har fart, sier Pe­der­sen.

– En spil­ler Start på spis­sjakt øns­ker seg?

– Jeg kom­men­te­rer ikke navn når det gjel­der vår spil­ler­lo­gis­tikk, sva­rer Pe­der­sen.

Ro­ger Ris­holt skry­ter også av Florøs topp­sco­rer.

– Ku­pen har – som Ja­mie Var­dy – også mas­se ener­gi i må­ten han spil­ler. Han lø­per på alt, er tøff i bok­sen, og uredd, sier Euro­sports fot­ball­eks­pert.

Et­ter­trak­te­de Ku­pen sig­ner­te ny­lig en ny kon­trakt med Florø.

– Det var en kjempe­sig­ne­ring, men jeg tror ikke han blir len­ge i Florø om han fort­set­ter sånn. Da vil han bli snap­pet opp av en klubb på et høyere nivå, sier Ris­holt.

– Vi snak­ket om å for­len­ge len­ge før han be­gyn­te å få na­sjo­nal opp­merk­som­het. Vi kan ikke nek­te Ku­pen å ta ste­get vi­de­re om det er rik­tig for han og klub­ben, men

må­let vårt er å etab­le­re oss i 1. di­vi­sjon, og da kan vi ikke be­gyn­ne å sel­ge spil­ler­ne våre om som­mer­en, sier Rognsø.

27-årin­gen har blitt nedringt av klub­ber og agen­ter de sis­te uke­ne. Han un­der­stre­ker at det er greit å få litt ro fram­over.

– Det var ikke noen gode og kon­kre­te til­bud, sier Ku­pen, som jak­ter nye nett­kjen­nin­ger mot Start søn­dag.

VIL GI START KAMP

Gjes­te­ne fra Florø har vun­net sine seks sis­te kam­per, og er i stor­slag før mø­tet i Kristiansand.

– Vi går for seier, som van­lig, sier Ku­pen.

– Jeg hå­per vi kla­rer å gi Start kamp, og at vi tak­ler be­last­nin­gen, sier Rognsø, som var på vei hjem fra cup­kam­pen mot Kris- tian­sund da Fædre­lands­ven­nen ringte tors­dag etter­mid­dag.

Florø rek­ker så vidt å kom­me hjem, før tu­ren går vi­de­re til Sør­lan­det. La­get hå­per å ha en tre­ning på Spare­ban­ken Sør Are­na lør­dag kveld.

– Hvor­dan har de­re klart å snu ting?

– Det er man­ge fak­to­rer som spil­ler inn. Mest av alt, at spil­ler­ne er blitt vant til ni­vå­et. Vi har også fle­re spil­le­re til­gjen­ge­lig. Skade­si­tua­sjo­nen var gans­ke eks­trem, spe­si­elt i april og mai, sier Rognsø.

– Er du over­ras­ket over at de­re har tatt ni­vå­et så­pass bra?

– Ikke enormt over­ras­ket. At vi har vun­net seks på rad, har nød­ven­dig­vis ikke noe med ni­vå­et å gjø­re. Å vin­ne kam­per gir selv­til­lit, og nå har vi også mar­gi­ner med oss som vi gjer­ne ikke had­de tid­li­ge­re, sier Rognsø.

Ris­holt er im­po­nert over hva Florø har fått til i årets 1. di­vi­sjon.

– Florø har et fan­tas­tisk sam­hold, men­ta­li­tet og en­ga­sje­ment. Jeg kå­ret Endre Ku­pen til må­ne­dens spil­ler og Ter­je Rognsø til må­ne­dens tre­ner i juni/juli. Det sier litt, sier han.

– Hva kan du si om styr­ke­ne til Florø?

– De tet­ter igjen bak­over, og er gode til å kon­tre. I til­legg er de eks­tremt far­li­ge på død­bal­ler, sier Ris­holt.

FOTO: KIM BØYUM

Endre Ku­pen, som her fer­jer fjor­årets opp­rykk til 1. di­vi­sjon, har litt av den sam­me his­to­ri­en som Ja­mie Var­dy, spisstjer­nen til Leices­ter.

FOTO: ANDREW BOYERS / X01095

Ja­mie Var­dy spil­te for klub­ber som Stocks­brid­ge, Ha­li­fax og Fle­etwood før han kom til Leices­ter i 2012.

FOTO: TØSSE, ANDERS / NTB SCANPIX

Endre Ku­pen fikk ikke nett­kjen­ning da Florø røk ut av cu­pen mot Kris­tian­sund ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.