Plan­leg­ger du tur til Eng­land? Slik kan du spa­re mye pen­ger

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ROAR LYNGØY roar.lyn­goy@bt.no SIND­RE TRYGSLAND sind­re.trygsland@af­ten­pos­ten.no

Ti­tu­se­ner av nord­menn val­far­ter hver se­song til Eng­land for å se Pre­mi­er League-fot­ball. Her er noen spare­tips.

Nors­ke Ray (55) har brukt fire mil­lio­ner kro­ner på hobby­en. Her de­ler han sine reise­tips.

– Det blir en livs­stil. Når and­re rei­ser til Sy­den i fel­les­fe­rien, job­ber jeg. Og så tar jeg fe­rie i au­gust når fot­bal­len star­ter opp igjen, sier Ray Tørn­kvist (55).

Han er ihuga Le­eds-sup­por­ter og bru­ker uhor­ve­lig mye pen­ger på å se la­get sitt, og på den sto­re hobby­en kalt «ground­hop­ping». Tørn­kvist har en fe­no­me­nal re­kord: Han har vært på samt­li­ge are­na­er i Eng­lands seks øvers­te fot­ball­di­vi­sjo­ner, fire øvers­te i Skott­land, tre øvers­te i Tysk­land, to øvers­te i Sve­ri­ge – og lis­ten bare fort­set­ter.

Det sier seg selv at det­te kos­ter. – Jeg har vel brukt nær­me­re fire mil­lio­ner kro­ner på det­te de sis­te 20 åre­ne, for­tel­ler Oslo­man­nen.

– VÆR TID­LIG UTE

Den­ne hel­gen er det se­rie­start i Pre­mi­er League, og ti­tu­se­ner av nord­menn plan­leg­ger i dis­se da­ger fot­ball­tur til Eng­land. Da kan det være lurt å lyt­te til rå­de­ne fra «Su­per-ray».

●● Fly: – Med én gang ter­min­lis­ten leg­ges ut, er det vik­tig å fin­ne de bil­ligs­te fly­rei­se­ne. Så må man selv­sagt være obs på at kam­per kan flyt­tes på grunn av TV el­ler cup.

●● Ho­tell: – Noen sup­por­ter­klub­ber har egne ho­tell­av­ta­ler som kan være guns­ti­ge. Hvis ikke, må man ta run­den på de sto­re ho­tell­si­de­ne. Tid­lig book­ing gir som of­test la­vest pris. Skal man til Lon­don, kan det være lurt å bo litt uten­for byen. Selv har jeg ikke så sto­re krav, uten­om at det må være eget bad, TV på rom­met og at man slip­per å lig­ge med pa­ra­ply i sen­gen for­di det dryp­per fra ta­ket!

●● Tog: – Bes­till på net­tet minst en uke før. Man kan spa­re inn­til 70 pro­sent. Å kjø­pe over disk sam­me dag er ofte svin­dyrt. Skal man være i Eng­land over lang tid, kan det være lurt å kjø­pe et rail­card som gjør at du kan ta så man­ge tog du vil.

●● Kamp­bil­lett: – Be­gynn all­tid med å sjekke klub­bens hjemme­side. Hos man­ge klub­ber får man bil­lett til ut­salgs­pris. Det kan også være lurt å mel­de seg inn i klub­ben, da får man for­kjøps­rett. Det­te kos­ter gjer­ne bare noen få pund. El­lers an­be­fa­ler jeg kjen­te agen­ter. Be­tal hel­ler litt mer, el­lers kan det bli en dyr af­fæ­re. Jeg har sett man­ge bli lurt.

●● Første­gangs­rei­sen­de: – Skal man se for ek­sem­pel Man­ches­ter Uni­ted el­ler Li­ver­pool førs­te gang, og dra over med fa­mi­li­en, kan det være lurt å starte med en pakke­tur med ho­tell og kamp­bil­lett. Igjen: Bruk en agent som er trygg. Rei­ser man fle­re gan­ger, bør man mel­de seg inn i sup­por­ter­klub­ben, det gjør det enk­le­re å få tak i bil­lett.

LI­VER­POOL ER VERST

Vår gjen­nom­gang (se fakta) vi­ser at det er fullt mu­lig å skaf­fe seg kamp­bil­lett til de fles­te Pre­mi­er League-la­ge­ne uten at det kos­ter skjor­ten. Pro­ble­me­ne opp­står hvis man skal se de sto­re klub­be­ne, og da spe­si­elt Li­ver­pool.

– Det fin­nes ikke bil­let­ter på åpent salg i ut­gangs­punk­tet. For å kjø­pe bil­let­ter fra klub­ben, må du være med­lem av det of­fi­si­el­le sup­por­ter­sys­te­met der borte. Så den enk­les­te må­ten å få tak i bil­let­ter, er gjen­nom en norsk tur­ope­ra­tør. Sup­por­ter­klub­ben har samarbeid med Ving. Det me­ner vi er det bes­te al­ter­na­ti­vet, bå­de på kva­li­tet og pris, sier Pål Christian Møl­ler i Li­ver­pools sup­por­ter­klubb.

Hvert år skjer det at noen får bil­let­ter som ikke er som de skal, og som gjør at de ikke kom­mer inn på kamp. Møl­ler ad­va­rer mot å kjø­pe på svarte­børs.

– Det er bare ett tips å gi: Gå gjen­nom of­fi­si­el­le tur­ope­ra­tø­rer, sier han.

Jør­gen Rang­nes er tur­an­svar­lig for Man­ches­ter Uni­teds skan­di­na­vis­ke sup­por­ter­klubb.

– Vi har 502 se­song­kort på Old Trafford. Med det an­tal­let sier det seg selv at på­gan­gen er ri­me­lig stor. Vi har godt over 40.000 med­lem­mer. Hos oss er det ri­me­lig en­kelt. Hvis du har lyst på bil­lett i dag, kan du stort sett få til alle kam­per uten­om to-tre. En­ten bare kamp­bil­let­te­ne el­ler med ho­tell og fly, sier han.

– Hvor tid­lig ute bør man være med plan­leg­gin­gen?

– Det hand­ler litt om hvor opp­tatt du er av øko­no­mi, det lov­li­ge i det og ri­si­ko med hen­syn til TV­kam­per, sier han.

FOTO: JA­SON CAIRNDUFF / REUTERS (ILLUSTRASJONSFOTO)

MAN­GE SKAL TIL MAN­CHES­TER: Ny se­song betyr hard kamp om bil­let­te­ne på Old Trafford. Her får du over­sik­ten over hvor­dan du enk­lest skaf­fer deg bil­let­ter til de 20 klub­be­ne i Pre­mi­er League.

FOTO: PRI­VAT

Det blir fort 14–15 Le­eds­kam­per per se­song for Ray Tørn­kvist (t.v.). Her sam­men med den tid­li­ge­re Le­eds­spil­le­ren Pe­ter Gun­by.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.