Stort mi­nus­tall for Nort­hugs tv-sat­sing

Faedrelandsvennen - - SPORT - BIRGER LØFALDLI

Fra pluss­re­sul­tat i star­ten gikk Pet­ter Nort­hugs tv-sat­sing på et so­lid un­der­skudd i fjor. Iføl­ge Nort­hug-lei­ren var det helt etter pla­nen.

Sel­ska­pet Barne­ski­renn AS, som dri­ver Pet­ter Nort­hugs tv­ka­nal tvs­por­ten.no, gikk med et un­der­skudd på 886.000 kro­ner i 2016.

Styre­le­der og dag­lig leder Ter­je Hal­lan i sel­ska­pet for­kla­rer mi­nus­tal­let med av­skriv­nin­ger av opp­starts­kost­na­der.

– Al­le­re­de i 2017 vil vi gå med et pent over­skudd, sier Hal­lan til Adresse­avi­sen.

Pet­ter Nort­hug lan­ser­te sin egen tv-ka­nal for snart to år si­den. Pro­sjek­tet var kon­tro­ver­si­elt og har blant an­net skapt de­batt i ski­for­bun­det. Etter å ha byt­tet navn fle­re gan­ger he­ter kon­sep­tet nå tvs­por­ten.no. Nett­si­den pre­sen­te­rer i ho­ved­sak inn­slag om Pet­ter Nort­hug, men også and­re idretts­ut­øve­re.

– Det var år­sa­ken til at vi byt­tet navn til tvs­por­ten. Tan­ken er å få med fle­re etter hvert, for­kla­rer Hal­lan.

I opp­starts­året 2015 had­de Barne­ski­renn AS, sel­ska­pet bak ka­na­len, inn­tek­ter på drøyt 500 000 kro­ner. Det­te økte til drøyt 1,2 mil­lio­ner i 2016.

I 2015 var over­skud­det på 125 037. I fjor snudde det alt­så til nes­ten 900.000 kro­ner i mi­nus.

– Det var etter pla­nen, sier Hal­lan.

– Inn­tekts­øk­nin­gen fra 2015 til 2016 skri­ver seg i all ho­ved­sak fra re­klame­inn­tek­ter. Vi har hatt en langt stør­re øk­ning fra 2016 til 2017.

FOTO: SE­BAS­TI­AN BJERKVIK

Pet­ter Nort­hug er i full gang med for­be­re­del­se­ne til vin­te­rens OL i Sør-ko­rea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.