Her er out­si­der­ne fra Ag­der foran val­get

Fi­re par­ti­er va­ker rundt sprerre­gren­sen og gjør årets valg mer ufor­ut­sig­bart enn på len­ge. Det åp­ner for out­si­der­ne!

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Et mer åpent og ufor­ut­sig­bart valg kan ikke jeg hus­ke å ha vært med på, sier pro­fes­sor i sam­men­lik­nen­de po­li­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Dag Ing­var Ja­cob­sen.

Det sier ikke lite, for han hus­ker mye. Ja­cob­sen har den­ne ana­ly­sen:

– Det skal mye til at små­par­ti­er som SV, Ven­st­re og Miljø­par­ti­et kom­mer inn fra Ag­der. Men pas­se­res sperre­gren­sen, er alt mu­lig, sier han.

Stor­tings­valg hand­ler ofte om de gam­le tra­ver­ne som skal sik­re ta­bu­ret­ten for fi­re nye år.

Men før hel­ga kom VG med må­lin­gen som sen­der Sp rett inn på Stor­tin­get fra Vest-ag­der for førs­te gang på 24 år med 11 pro­sent av stem­me­ne.

Ole Mag­ne Om­dal har stor­sjan­se hvis han sik­rer Sp som fem­te størs­te par­ti og at størs­te par­ti ikke blir mye over dob­belt så stort i Vest-ag­der

Iføl­ge eks­per­ti­sen er det alt­så mye mer åpent i år enn på det folk kan hus­ke. Ord­nin­gen med sperre­gren­se og ut­jev­nings­man­da­ter har vært der len­ge, men i år er det hele fi­re par­ti­er som va­ker over el­ler ba­ler rett uten sperre­gren­sen.

De som kom­mer over, er sik­ret seks til åtte man­da­ter i Stor­tin­get. De som er un­der, ra­de­res ut.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, Ven­st­re, KRF og SV er der i sum­pen al­le sam­men.

– Sp har størst sjan­se til å over­ras­ke på Ag­der, men også SV og MDG kan ta ut­jev­nings­man­da­ter, sier Ja­cob­sen.

Vi hus­ker al­le at SV grei­de det med Alf Hol­me­lid i 2009. Ven­st­res man­dat til An­ne Mar­gre­te Lar­sen i i Vest-ag­der i 2005 slo også ned som en li­ten bom­be.

Ja­cob­sen me­ner at Ven­st­re er nøk­ke­len til hele val­get 2017.

– Om Ven­st­re kom­mer over el­ler un­der sperre­gren­sen. Det vil av­gjø­re re­gje­rings­val­get, sier Ja­cob­sen.

På en­kel­te må­lin­ger har Ven­st­re hatt in­ne ut­jev­nings­man­dat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.