Kan bli lan­dets flot­tes­te lo­kalvei

Far­dals­bak­ken ble åp­net i 2011, kos­tet 311 mil­lio­ner og skul­le va­ere en del av ny E 39 gjen­nom Sør­lan­det. Nå lig­ger den an til å bli en rå­flott lo­kalvei midt in­ne på heia.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Jon Ha­rald Rømte­land var en av de ar­ges­te kri­ti­ker­ne da Far­dals­bak­ken ble byg­get til 311 mil­lio­ner. Den skul­le va­ere en del av ny E 39 gjen­nom Sør­lan­det. Nå blir den tro­lig en rå­flott lo­kalvei midt in­ne på heia.

-Far­dals­bak­ken er et ty­pisk ek­sem­pel på stykke­vis og delt vei­byg­ging. Og det er dess­ver­re ikke noe ene­stå­en­de ek­sem­pel. Over hele lan­det fin­ner du sli­ke vei­stub­ber med høy stan­dard «in the midd­le of now­he­re», med dår­lig vei­stan­dard både før og etter, sier Øy­vind Sol­berg Thor­sen, di­rek­tør i Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken (OFV), til Faed­re­lands­ven­nen.

Han be­skri­ver E 39 gjen­nom Lin­des­nes som en strek­ning med stort stan­dard­sprang og man­ge farts­grense­end­rin­ger som er ut­ford­ren­de for tra­fi­kan­ter å bru­ke.

– Man har valgt å ut­bed­re mind­re strek­nin­ger som ikke er sam­men­hen­gen­de, be­gyn­ner et sted, hop­per over nes­te og en­der opp med stykke­vis og delt ut­byg­ging. Det er ikke bra, mel­der Thor­sen.

– Na­er­mest tra­gisk

Men han er langt fra den førs­te til å rea­ge­re. Da­va­eren­de råd­mann i Lin­des­nes, Richard Fjell­dal, kom med den sam­me kri­tik­ken i saks­do­ku­men­te­ne som an­be­fal­te kom­mune­sty­ret i Lin­des­nes å god­kjen­ne re­gu­le­rings­pla­ne­ne for drøye tre kilo­me­ter ny E 39 vest for kom­mune­sen­te­ret Vi­ge­land høs­ten 2008.

«Det er na­er­mest tra­gisk at man i Nor­ge or­ga­ni­se­rer vei­byg­ging ut fra år­li­ge be­vilg­nin­ger i statsbudsjettet, iste­den­for som in­ves­te­rings­pro­sjek­ter. Vei­byg­ging frem­står som en drifts­ut­gift. Re­sul­ta­tet er kor­te styk­ker bruk­bar vei av­brutt av lan­ge styk­ker smal og ulyk­kes­be­fengt vei. Myn­dig­he­te­nes mest bruk­te bote­mid­del har va­ert re­du­ser­te farts­gren­ser. Men det er ikke opp til kom­mu­ne­ne å end­re da­gens prak­sis. Vi må ta det vi kan få, el­lers går be­vilg­nin­ge­ne til et an­net dis­trikt.»

Het de­batt

Det som ble kalt «det dår­ligs­te vei­styk­ket mel­lom Kristiansand og Stav­an­ger» sør­get for het de­batt i Lin­des­nes og på Sør­lan­det som­mer­en og høs­ten sam­me år.

Kon­flik­ten gikk kort for­talt ut på at man lo­kalt vil­le ut­re­de hele strek­nin­gen fra Vi­ge­land til Lyng­dal, mens sta­ten kun vil­le gi pen­ger til byg­ging av Far­dal-ose­stad.

Da en de­le­ga­sjon av Lin­des­nes-po­li­ti­ke­re dro til Oslo for å prø­ve å om­dis­po­ne­re mid­le­ne som var til­delt det 3,2 kilo­me­ter lan­ge strek­ket over Far­dals­bak­ken, var mel­din­gen fra da­va­eren­de stats­sek­reta­er i sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, Geir Polle­stad (Sp), klar:

«Statsbudsjettet er klin­ken­de klart i sine be­tin­gel­ser for nes­te år. Lin­des­nes må si ja til det fore­lig­gen­de re­gu­le­rings­for­sla­get, el­lers ry­ker Lin­des­nes kom­mu­ne ut av penge­køen.»

Så end­te det også med at sta­ten fikk sin vil­je, vei­stub­ben ble bygd, og for­ut­set­nin­ger lagt for at ny mo­tor­vei gjen­nom kom­mu­nen skal tref­fe Far­dal for å gjen­bru­ke den så­kal­te Far­dals­bak­ken med sin tre­felts­vei.

Ny tra­sé

Ni år se­ne­re står pro­sjekt­di­rek­tør As­bjørn

Hei­e­r­aas i Lin­des­nes kom­mune­sty­re og pre­sen­te­rer Nye Vei­ers fers­ke pla­ner for fire­felts E 39 gjen­nom kom­mu­nen.

Det sis­te året har han job­bet med en ny, al­ter­na­tiv tra­sé for europa­vei­en fra Man­dals­elva i øst til Her­dal i Lyng­dal, og den­ne ok­to­ber­kvel­den kan han leg­ge fram en kva­li­tets­sik­ret rap­port som vi­ser at man kan spa­re en mil­li­ard kro­ner på å flyt­te tra­se­en len­ger inn i lan­det.

Den nye tra­se­en vil gå no­en kilo­me­ter len­ger inn i lan­det enn den fore­lø­pig ved­tat­te, og har kun én plan­lagt av­kjør­sel til Vi­ge­land: fra Traedal et par kilo­me­ter øst for kom­mune­sen­te­ret. Det betyr at den ti år gam­le Far­dals­bak­ken i for­sla­get hel­ler ikke er tenkt som til­før­sels­vei fra mo­tor­vei­en og ned til Vi­ge­land.

– Far­dals­bak­ken ble ikke bygd med tan­ke på at den skul­le ut­vi­des til fire­felts mo­tor­vei. Der­for er det ikke bare å leg­ge to nye felt ved si­den av, for­tel­ler ut­byg­gings­di­rek­tør for E 39 i Nye Vei­er, As­bjørn Hei­e­r­aas, til Faed­re­lands­ven­nen.

300.000 kro­ner me­te­ren

– Det å byg­ge ut ak­ku­rat den­ne lil­le vei­strek­nin­gen til fire­felts vei vil­le va­ert bil­lig. Pro­ble­met er at det blir vel­dig dyrt både øst og vest for Far­dals­bak­ken.

Vi vil spa­re vel­dig mye mer på å leg­ge vei­en len­ger inn, for­tel­ler Hei­e­r­aas. For å tref­fe Far­dals­bak­ken øst­fra må man nem­lig byg­ge Sør­lan­dets størs­te vei­bro over Aud­ne­da­len rett sør for kom­mune­sen­te­ret Vi­ge­land. I til­legg kre­ves en rek­ke tun­ne­ler både øst og vest for bak­ken.

– Det vil­le blitt en sva­ert dyr strek­ning med en pris på 300.000 kro­ner pr løpe­me­ter. Al­ter­na­ti­vet vi job­ber med er mye bil­li­ge­re, sier Hei­e­r­aas og for­kla­rer:

– Far­dal er ikke noe vik­tig punkt for den nye vei­en. Vi skal fra Kristiansand til Stav­an­ger og ser på hele strek­nin­gen fra A til Å. Det gir oss helt nye mu­lig­he­ter.

– FLOTT OMKJØRINGSVEI

– Er du enig i at Far­dals­bak­ken er et ek­sem­pel på hva klatt­vis vei­byg­ging kan føre til?

– Den er et ek­sem­pel på hvor­dan man byg­de ut europa­vei­er for ti år si­den, da man måt­te byg­ge som best man kun­ne med de år­li­ge be­vilg­nin­ge­ne man fikk. Rea­li­te­ten er at vei­po­li­tik­ken har end­ret seg det sis­te ti­året. Nå ser vi på vei­byg­ging over leng­re strekk, og had­de vi visst det vi vet i dag for ti år si­den, vil­le nok ting sett an­ner­le­des ut, sva­rer ut­byg­gings­di­rek­tø­ren og leg­ger til:

– Men det blir en flott omkjøringsvei når den nye mo­tor­vei­en står fer­dig.

– FORFERDELIG

Det mang­let imid­ler­tid ikke på mot­stem­mer da vei­stub­ben ble klub­bet gjen­nom høs­ten 2008.

Re­gu­le­rings­pla­nen for ny E 39 mel­lom Far­dal og Ose­stad ble først ned­stemt i tek­nisk sty­re i sep­tem­ber, der­et­ter ut­satt i kom­mune­styre­mø­tet i ok­to­ber, før den ble ved­tatt med knap­pest mu­lig fler­tall i november sam­me år.

Ord­fø­rer Janne Far­dal Kris­tof­fer­sen var in­ha­bil da sa­ken var oppe til be­hand­ling, si­den hun bor like ved tra­se­en. Hun er li­ke­vel ikke i tvil om at må­ten man byg­ger vei på har blitt ve­sent­lig bedre de sis­te åre­ne.

– Den vei­plan­leg­gin­gen vi had­de i det­te lan­det var jo forferdelig. Og når det gjel­der vei­stub­ben på Far­dal har jeg ald­ri noen­sin­ne opp­levd så mye press, fra alle hold, som i den sa­ken, sier Lin­des­nes-ord­fø­re­ren og fort­set­ter:

– Det var helt be­syn­der­lig. Vi skul­le byg­ge en tre kilo­me­ter vei midt i in­tet. Det mins­te man bur­de for­ven­te var at strek­nin­ge­ne som ble bygd mø­tes, sier ord­fø­re­ren.

Per Olav Skut­le, vara­ord­fø­rer i Lin­des­nes og mange­årig kom­mune­styre­med­lem for Ven­st­re var også en av mot­stan-

der­ne mot Far­dals­bak­ken i 2008. Ni år etter har han føl­gen­de kom­men­tar til at vei­strek­nin­gen mest sann­syn­lig ikke vil bli en del av den nye mo­tor­vei­en:

– Det­te er et godt ek­sem­pel på hvor­dan vei­plan­leg­ging og vei­byg­ging ikke skal skje. Vårt ar­gu­ment den gang var at man måt­te se hele strek­ket (Vi­ge­land­lyng­dal, journ.anm.) i sam­men­heng, og ikke lage én flekk med høy stan­dard der beg­ge en­de­ne har dår­lig stan­dard. Nå vi­ser det seg at vår måte had­de va­ert det ret­te å gjø­re, sier Skut­le.

Han for­tel­ler vi­de­re om et kom­mune­sty­re som var un­der be­ty­de­lig press fra sta­ten.

– Vi ble for­talt at om ikke vi tak­ket ja til pen­ge­ne, vil­le de gå til ut­byg­ging i Al­ta. No­en i kom­mune­sty­ret lot seg pres­se, og det som egent­lig var et knapt fler­tall mot re­gu­le­rings­pla­nen ble et 11–10-ved­tak for re­gu­le­rings­pla­nen da en kom­mune­styre­re­pre­sen­tant na­er­mest om­be­stem­te seg un­der mø­tet, fort­set­ter Skut­le.

MANNEN SOM SNUDDE

Kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ten var Pål Dal­haug fra Høy­re, som un­der mø­tet inn­røm­met å ha snudd i sa­ken.

– Grun­nen til at jeg snudde var rett og slett at pla­ne­ne og pen­ge­ne som lå på bor­det var det bes­te vi kun­ne få til slik si­tua­sjo­nen var, sier Dal­haug ni år etter.

– Hva ten­ker du nå som vei­stub­ben ikke blir del av ny E 39?

– Det er selv­føl­ge­lig kje­de­lig, men det er jo ikke så mye å få gjort med det. Europa­vei­en har va­ert i bruk i ti år, og vil fort­satt bru­kes i fem år til. Så blir det jo en fin lo­kalvei når mo­tor­vei­en står fer­dig, sva­rer Dal­haug.

«INKOMPETENT BYRÅKRATI»

Midt mel­lom gam­le og nå­va­eren­de E 39 i Far­dals­bak­ken bor Jon Ha­rald Rømte­land. Han var en av de ar­ges­te kri­ti­ker­ne mot vei­en for ni år si­den, og skrev blant an­net føl­gen­de i et le­ser­inn­legg fra mai 2008:

«Er det be­slut­nings­ve­gring, uvi­ten­het, el­ler et inkompetent byråkrati som er år­sa­ken til at vi ikke får en sam­men­hen­gen­de ut­byg­ging over de 11,5 kilo­me­ter med krøt­ter­sti vi har mel­lom Vi­ge­land og Her­da­len? En sam­men­hen­gen­de ut­byg­ging med tun­nel­al­ter­na­ti­ver vil kun­ne spart sam­fun­net for be­ty­de­li­ge sum­mer, og trans­port­sek­to­ren for et ti­tall mil­lio­ner kro­ner år­lig i spar­te trans­port­ut­gif­ter, ved å unn­gå å frak­te frem­ti­dig tra­fikk på mo­tor­vei over Ud­land-ose­stad. Det kun­ne spart et helt bygde­sam­funn for en to­tal ra­se­ring av kul­tur­land­skap og frem­ti­dig støy­for­urens­ning. Det vil­le også spart oss for me­get be­ty­de­li­ge co2-ut­slipp og ve­sent­lig re­du­sert for­urens­ning til Tar­van­net, som er Lin­des­nes kom­mu­nes ho­ved­drikke­vanns­kil­de.»

– BEDRE FOR BYG­DA

– For byg­da to­talt sett ble jo nå­va­eren­de løs­ning mye bedre enn den vi had­de, så vi skal ikke kla­ge på det. Men vi prøv­de å få til en hel­het­lig ut­byg­ging fra Vi­ge­land til Her­da­len som vil­le blitt mye bedre. Si­den Veg­ve­se­net den gang ikke treng­te å kon­se­kvens­ut­re­de pro­sjek­ter un­der 500 mil­lio­ner kro­ner, kom ald­ri tal­le­ne som vis­te hvor galt det­te var fram i ly­set, sier Rømte­land.

Seks år etter at Far­dals­bak­ken åp­net ser det li­ke­vel ut til å kun­ne gå Rømte­lands vei, med en mo­tor­vei som nå blir lig­gen­de fle­re kilo­me­ter unna drikke­vanns­kil­den.

– OPPLØFTENDE

At man har gått bort fra stykke­vis og delt vei­byg­ging me­ner an­leggs­in­ge­ni­ø­ren med lang kar­riè­re in­nen vei­byg­ging er av det po­si­ti­ve sla­get.

– Jeg har sett hva det har å si for fram­drif­ten at man kan job­be kon­ti­nu­er­lig og uten av­brekk. At man nå ten­ker øko­no­mi når man byg­ger vei og har gått bort fra klatt­vis ut­byg­ging er vel­dig bra, me­ner Rømte­land, som blant an­net var med på å byg­ge ny E 39 over Kvi­nes­heia.

På to år byg­de vi 17 kilo­me­ter vei med sju tun­ne­ler og en kost­bar henge­bro til kon­trakt­sum på 1,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det kun­ne vi gjø­re for­di vi stort sett fikk job­be uhind­ret fra tra­fikk og be­byg­gel­se. Nye Vei­er har mye bra for seg – det er oppløftende å se fram­drif­ten de leg­ger opp til, sier Rømte­land.

SOVER GODT

Tid­li­ge­re stats­sek­reta­er Geir Polle­stad har på sin side ikke fått øde­lagt natte­søv­nen av Far­dals­bak­ken.

– Jeg lig­ger ikke vå­ken om net­te­ne for­di den er bygd. Og om den har hind­ret en døds­ulyk­ke el­ler to i de seks åre­ne den har va­ert der, og i åre­ne fram til ny mo­tor­vei står fer­dig, så tror jeg ikke det er det mest bort­kas­te­de vei­pro­sjek­tet. Men det er klart at når vei­en ikke ble vi­dere­ført mot Vi­ge­land, som det lå pla­ner om, blir det jo en eks­klu­siv lo­kalvei, inn­røm­mer stats­sek­reta­eren.

– Hva ten­ker du om sa­ken nå i etter­kant? – Et­terpå­klok­skap er jo den mest ek­sak­te vi­ten­ska­pen, men jeg tror fort­satt strek­nin­gen vil bli gans­ke mye brukt både av per­son­bi­ler og tung­bil­trans­port når mo­tor­vei­en står fer­dig. Så var det hel­ler ikke sånn at over­gan­gen til å byg­ge leng­re, sam­men­hen­gen­de vei­strek­nin­ger star­tet med den blå­blå re­gje­rin­gen i 2013. Det be­gyn­te no­en år før. Og selv om Nye Vei­ers strek­nin­ger er av den­ne ty­pen, ser vi fort­satt at det skjer klatt­vis ut­byg­ging rundt om i lan­det. La­er­dom­men må va­ere at vei­er må di­men­sjo­ne­res for fram­ti­dens tra­fikk, sva­rer Polle­stad og leg­ger til:

– Og for E 39 sin del er det på tide å få an­leggs­ma­ski­ne­ne ut i ar­beid!

BEGEISTRET

Ord­fø­rer Janne Far­dal Kris­tof­fer­sen har på sin side va­ert na­er­mest fra seg av be­geist­ring helt si­den Nye Vei­er ble opp­ret­tet og mo­tor­vei­pla­ne­ne mel­lom Kristiansand og Stav­an­ger be­slut­tet.

Noe hun også ga ut­trykk for un­der info­mø­tet der den nye tra­se­en ble pre­sen­tert.

– Nå har vi levd i ti­år etter ti­år uten vei, og en­de­lig kom­mer den. I 2022 er an­leggs­ma­ski­ne­ne på plass. Det er sø­ren meg så bra, ut­tal­te hun til Faed­re­lands­ven­nen.

DRØM I OPPFYLLELSE?

Så har hun fort­satt et håp om at et kryss på Ud­land, i vest­re ende av Far­dals­bak­ken, vil føre til at den ti år gam­le tre­felts­vei­en kan bli brukt som til­før­sels­vei til Vi­ge­land.

– Kryss på Ud­land med ny vei til Span­ger­eid er noe jeg skal gjø­re alt i min makt for å få til. Po­li­tikk hand­ler om det mu­li­ges kunst, sier Kris­tof­fer­sen, som kan­skje får se sin drøm gå i oppfyllelse.

I etter­kant av info­mø­tet for­tel­ler pro­sjekt­di­rek­tør Hei­e­r­aas i Nye Vei­er at man har tatt hen­syn til kom­mu­nens øns­ke.

– Vi har blitt eni­ge om å ut­re­de og vur­de­re et kryss og av­kjør­sel ved Far­dals­bak­ken, sier Hei­e­r­aas.

SØGNESLETTA OG KVI­NES­HEIA:

– De snaue fire kilo­me­ter­ne med fire­felts­vei i Søg­ne, fra Volle­berg til Tang­vall, kan ikke sam­men­lig­nes med Far­dals­bak­ken. Da strek­nin­gen ble ut­bygd var pla­ne­ne for ny mo­tor­vei len­ger in­ne i lan­det al­le­re­de lagt. Ut­byg­gin­gen kom som føl­ge av tra­fikk­vekst, men had­de kan­skje ikke blitt prio­ri­tert like høyt om be­slut­nin­gen had­de blitt tatt i dag med ny vei like rundt hjør­net, sier As­bjørn Hei­e­r­aas, Nye Vei­ers pro­sjekt­di­rek­tør for E 39-ut­byg­gin­gen.

E 39 over Kvi­nes­heia har også fått mye kri­tikk, men lig­ger an til å bli gjen­brukt som en del av ny fire­felts vei til Stav­an­ger.

– Det er Sta­tens Veg­ve­sen som holder i plan­ar­bei­det, men nå­va­eren­de E 39 over Kvi­nes­heia lig­ger an til å bli gjen­brukt i alle al­ter­na­ti­ver som er fram­lagt. Krys­se­ne må end­res og en­kel­te strekk byg­ges om, men det­te er også den de­len av E 39 mel­lom Kristiansand og Stav­an­ger med minst tra­fikk og høy­est stan­dard, og vil der­for va­ere sis­te del som byg­ges ut.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Jon Ha­rald Rømte­land, som har Far­dals­bak­ken som na­er­mes­te nabo, job­bet hardt for at myn­dig­he­te­ne skul­le ut­re­de leng­re strekk da de byg­get den drøye tre kilo­me­ter lan­ge vei­stub­ben for­bi ei­en­dom­men hans.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

Ny tra­sé len­ger inn i lan­det vil bli en mil­li­ard kro­ner bil­li­ge­re enn den opp­rin­ne­li­ge (og fore­lø­pig ved­tat­te) tra­se­en for ny E 39 gjen­nom Lin­des­nes, iføl­ge den kva­li­tets­sik­re­de rap­por­ten fra Nye Vei­er. I det opp­rin­ne­li­ge for­sla­get skul­le mo­tor­vei­en krys­se Aud­ne­da­len sør for Vi­ge­land.

FOTO: NYE VEI­ER

Av­kjør­se­len fra nye E 39 er plan­lagt øst for Vi­ge­land, ved Traedal. Slik ser vei­sel­ska­pet for seg at til­før­sels­vei­en vil tref­fe den nå­va­eren­de europa­vei­en.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Tid­li­ge­re stats­sek­reta­er i sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, Geir Polle­stad (Sp), pre­sen­te­rer de da­va­eren­de pla­ne­ne for E 39 i Lin­des­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.