Fant tre år­sa­ker til døds­ulyk­ka

Dår­li­ge brem­ser, over­last og glatt un­der­lag. Den­ne kom­bi­na­sjo­nen me­ner Sta­tens veg­ve­sen er år­sa­ken til døds­ulyk­ken i Vågs­bygd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

– Vei­ve­se­net har kon­klu­dert med at år­sa­ken ikke er et en­kelt­stå­en­de ele­ment, men at det var en kom­bi­na­sjon av bremse­svik­ten, over­las­ten og un­der­la­get, sier po­liti­ad­vo­kat Ru­ne Al­sted Amund­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt til Faed­re­land sven­nen.

Tirs­dag 7. mars døde en fem år gam­mel gutt etter å ha blitt truf­fet av en 43 tonn tung mo­bil­kran ved Ka­russ barne­hage i Vågs­bygd. I etter­kant ble det klart at kra­na had­de en bremse­svikt på midt­re ak­sel og vei­de sju tonn mer enn til­latt.

SENDES TIL ARBEIDSTILSYNET

Be­tyd­nin­gen av bremse­svik­ten og over­las­ten har va­ert uklar. Nå har alt­så vei­ve­se­net kon­klu­dert med at det­te, samt det snø- og is­lag­te un­der­la­get, til sam­men var år­sa­ken til ulyk­ken.

– Sa­ken er nå fer­dig etter­fors­ket. Den er sendt over til Arbeidstilsynet, som vil vur­de­re sa­ken etter ar­beids­miljø­lo­vens reg­ler, sier Amund­sen.

Iføl­ge Amund­sen in­ne­ba­erer ikke over­sen­del­sen at po­li­ti­et har kon­klu­dert med at det er uak­tu­elt å straf­fe no­en for uakt­somt drap el­ler brudd på vei­tra­fikk­lo­ven.

– Det har vi ikke tatt stil­ling til. Vi må først få en av­kla­ring på hva Arbeidstilsynet me­ner. Så må vi ha en run­de in­ternt før vi tar en på­tale­av­gjø­rel­se, sier Amund­sen.

STATUS SOM MISTENKT

Han er­kjen­ner at på­tale­spørs­må­let ikke er en en­kel opp­ga­ve, med tan­ke på at vei­ve­se­net ikke har kun­net på­vi­se én be­stemt år­sak til ulyk­ken.

– Det gjør vur­de­rin­ge­ne ut­ford­ren­de. Ut­ta­lel­se­ne fra Arbeidstilsynet vil ha mye å si for hva vi fore­tar oss vi­de­re, sier Amund­sen.

Po­li­ti­et har gjen­nom­ført av­hør av en rek­ke per­soner. To av dis­se fikk status som mistenkt før de ble av­hørt. Det er sjå­fø­ren av kran­bi­len og dag­lig leder i kran­bil­fir­ma­et Nor­dic Cra­ne.

– Jeg er kjent med at sa­ken er sendt til Arbeidstilsynet, men øns­ker ikke å gi no­en kom­men­ta­rer før den er en­de­lig av­gjort. Vi av­ven­ter po­li­ti­ets på­tale­av­gjø­rel­se, sier ad­vo­kat Nils An­ders Grønås, som re­pre­sen­te­rer både kran­bil­fir­ma­et og sjå­fø­ren.

VAR På VEI TIL BARNEHAGEN

Po­li­ti­et kun­ne tors­dag ikke si noe om når det vil fore­lig­ge en av­gjø­rel­se.

– Jeg har bedt Arbeidstilsynet om å prio­ri­te­re sa­ken, sier Amund­sen.

Sjå­fø­ren av kra­na har for­klart at han par­ker­te kra­na på top­pen av bak­ken og at han og kol­le­ga­en gikk ut for å un­der­sø­ke fø­ret.

Den fø­rer­løse kra­na skled da bak­over og mot den fem år gam­le gut­ten som var på vei opp bak­ken sam­men med sin mor og tre år gam­le søs­ter.

Mora og søs­te­ren slapp unna med let­te­re ska­der, mens fem­årin­gen ble klemt fast og døde etter kort tid.

Gut­ten var på vei til barnehagen da ulyk­ken skjed­de. Mo­bil­kra­na skul­le til Ka­russ sko­le i for­bin­del­se med et om­byg­gings­pro­sjekt.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Po­li­ti­et har av­slut­tet et­ter­forsk­nin­gen av mo­bil­kran­ulyk­ken i Vågs­bygd og sendt sa­ken over til Arbeidstilsynet. Det er frem­de­les uklart om no­en straf­fes.

FOTO: KJETIL SAMUELSEN

Mo­bil­kra­na sto par­kert på top­pen av en bak­ken da en be­gyn­te å skli. Sjå­fø­ren har for­klart at han gikk ut for å sjek­ke om det var trygt å ryg­ge ned den snø- og is­lag­te vei­en. Kra­na skul­le til Ka­russ sko­le for å bru­kes til et om­byg­gings­pro­sjekt.

FOTO: ERLEND OLSBU

Iføl­ge vei­ve­se­net ble det fun­net en al­vor­lig bremse­svikt på midt­re ak­sel. Den to­ta­le bremse­ef­fek­ten var der­med un­der mi­ni­mums­kra­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.