Om­kamp om Bane­heia-be­vi­se­ne

Faed­re­lands­ven­nen har bedt den er­far­ne retts­kom­men­ta­to­ren Inge D. Hans­sen an­mel­de den fers­ke boka om Bane­heia-dra­pe­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

hev­det at han ald­ri var på ste­det for de bes­ti­als­ke dra­pe­ne. Der­for bru­ker Jahr mye plass på å an­gri­pe An­der­sens for­kla­rin­ger og frem­stil­ler ham som en ung­gutt full­sten­dig rib­bet for tro­ver­dig­het.

●●Og ser full­sten­dig bort fra at både by­ret­ten og lag­manns­ret­ten i sin tid had­de en helt an­nen opp­fat­ning av hva An­der­sen for­tal­te i ret­ten. Beg­ge retts­in­stan­ser la hans for­kla­ring til grunn: Det var An­der­sen og Kris­ti­an­sen som vold­tok og drep­te Le­na Slø­g­e­dal Paul­sen (10) og Stine So­fie Sør­strø­nen (8) den ulykk­sa­li­ge fre­dags­kvel­den i Bane­heia i mai 2000.

●●For or­dens skyld; jeg var ikke til ste­de i no­en av de to retts­sa­ke­ne og har der­for ikke noe per­son­lig grunn­lag for å ut­ta­le meg om An­der­sens tro­ver­dig­het. Det er in­gen ob­jek­tiv bok Bjørn Olav Jahr har skre­vet, og det er selv­føl­ge­lig greit. Ut­gangs­punk­tet for hele bo­ken er jo at Kris­ti­an­sen er of­fer for Nor­ges størs­te jus­tis­mord, og da må det nød­ven­dig­vis bli en bok be­stå­en­de av sva­ert sub­jek­ti­ve syns­punk­ter og tolk­nin­ger av be­vis. Jahr trek­ker frem fle­re år­sa­ker til at han er over­be­vist om at Kris­ti­an­sen er uskyl­dig: An­der­sen ly­ver. En po­liti­av­de­lings­sjef snak­ket usant i ret­ten. Dna-be­vi­se­ne holder ikke. Mo­bil­be­vi­se­ne fri­kjen­ner Kris­ti­an­sen. Vik­ti­ge vit­ner ble ikke ført for ret­ten. Både by­ret­ten og lag­manns­ret­ten tol­ker på­tale­myn­dig­he­tens be­vis an­ner­le­des enn Jahr. Dom­sto­len plas­se­rer Kris­ti­an­sen på åste­det sam­men med An­der­sen.

●●For at en straffe­sak skal kun­ne gjen­åp­nes, må det fore­lig­ge nye be­vis som kan va­ere eg­net til å føre til fri­fin­nel­se el­ler gi mil­de­re straff. «Dra­pe­ne i Bane­heia» inne­hol­der etter min opp­fat­ning in­gen opp­lys­nin­ger som skul­le til­si gjen­åp­ning av sa­ken mot Vig­go Kris­ti­an­sen. I lik­het med de tid­li­ge­re gjen­opp­ta­kel­ses­be­g­ja­e­rin­ge­ne som er inn­le­vert, ba­erer bo­ken preg av en form for be­vis­mes­sig om­kamp. Det er ikke nok til at Kris­ti­an­sen får sa­ken opp på ny. Kom­mi­sjo­nen for gjen­opp­ta­kel­se av straffe­sa­ker er som kjent in­gen anke­dom­stol. Bjørn Olav Jahr har rett i at det er to his­to­ri­er og én sann­het i den­ne sa­ken. Den­ne bo­ken flyt­ter ikke på et enes­te kom­ma i den retts­kraf­ti­ge dom­men mot Vig­go Kris­ti­an­sen.

RETTSKOMMENTATOR I AFTENPOSTEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.