Pre­sen­ta­sjon opp­ri­ven­de for to fed­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Un­der åp­nings­ar­ran­ge­men­tet for Bjør­ne­boe-da­ge­ne ble den nye Bane­heia-bo­ka of­fi­si­elt lan­sert. Det ble opp­ri­ven­de for to sen­tra­le fed­re.

For­fat­ter og jour­na­list Bjørn Olav Jahr møt­te jour­na­list Con­nie Bentz­rud un­der åp­nings­ar­ran­ge­men­tet for Bjør­ne­boe-da­ge­ne på Kris­tian­sand folke­bi­blio­tek tors­dag kveld. Han har fått mye kri­tikk for bo­ka si om Bane­heia­dra­pe­ne, som han of­fi­si­elt lan­ser­te der, og hun fulg­te he­le retts­sa­ken som jour­na­list for TV 2, nå ansatt som jour­na­list i Faed­re­lands­ven­nen.

Det var mer enn full­satt sal med rundt 300 men­nes­ker i kjel­le­ren på bi­blio­te­ket, folk måt­te stå langs veg­ge­ne og pres­sen var godt re­pre­sen­tert.

BE­VI­SE­NE

I bo­ka «Dra­pe­ne i bane­heia. To his­to­ri­er. En sann­het» på­står Jahr at Vig­go Kris­ti­an­sen er uskyl­dig dømt for Bane­heia-dra­pe­ne og at Jan Hel­ge An­der­sen stod bak det he­le ale­ne.

Bentz­rud gikk i ret­te med en rek­ke av Jahrs ho­ved­på­stan­der. Hun trakk fram det så­kal­te mo­bil­be­vi­set, som iføl­ge Jahr er ett av de vik­tigs­te ute­luk­kel­ses­be­vi­se­ne. Han me­ner det på bak­grunn av spo­ring av hvor mo­bil­te­le­fo­nen til Vig­go Kris­ti­an­sen be­fant seg, umu­lig kun­ne va­ert han som gjor­de det.

Bentz­rud pek­te på at det­te har va­ert gjen­stand for vur­de­rin­ger både i retts­sa­ke­ne og i be­hand­lin­ge­ne av de fem gjen­opp­ta­kel­ses­be­g­ja­e­rin­ge­ne som er frem­met. – Hva er nytt, spur­te hun.

– Det må ikke va­ere nytt, men man kan se på det i et nytt lys. Da sa­ken kom opp for lag­manns­ret­ten, vis­te den ba­re til vur­de­rin­ge­ne i by­ret­ten, og gjen­opp­ta- kel­ses­kom­mi­sjo­nen har vist til lag­manns­ret­ten. Dess­uten er det sam­me mann som har va­ert le­der for gjen­opp­ta­kel­ses­kom­mi­sjo­nen, og da får man ikke be­hand­let det­te på nytt, sa Jahr.

VIGGOS FAR

Vig­go Kris­ti­an­sens far, Svein Kris­ti­an­sen, var ra­sen­de etter gril­lin­gen av jour­na­list Bjørn Olav Jahr.

– Vig­go had­de ikke mu­lig­het til å begå det han er dømt for. Her bur­de spe­sia­lis­te­ne kom­met til, ikke det pjat­tet og den opp­dik­te­de vir­ke­lig­he­ten fra Faeven­nen-jour­na­lis­ten, sa Svein Kris­ti­an­sen ty­de­lig opp­rørt etter mø­tet.

– Hvil­ken be­tyd­ning tror du bo­ka vil få for gjen­opp­ta­kel­ses­sa­ken som skal av­gjø­res nå i høst?

– Den be­tyr in­gen­ting. Kom­mi­sjo­nen skal se på fakta, sva­rer Kris­ti­an­sen og hans ad­vo­kat Ar­vid Sjø­din leg­ger til:

– Det er fakta som tel­ler i den­ne sa­ken. Det er to be­vis som tel­ler, og det er Dna-be­vi­set og mo­bil­be­vi­set, sier Sjø­din.

LENAS FAR

Fa­ren til Le­na Slø­g­e­dal Paul­sen, Ar­ne Bernt Paul­sen, var også til ste­de. Etter sam­ta­len sa han det­te:

– Det kom ikke fram noe nytt og av­kla­ren­de om sa­ken. Jeg me­ner for­fat­te­ren ble full­sten­dig av­kledd av Con­nie Bentz­rud, sier Paul­sen ty­de­lig be­ve­get.

– Hvor­dan var det å sit­te og høre på?

– Det var sva­ert kre­ven­de. At he­le sa­ken rip­pes opp igjen. Men jeg vil­le va­ere her, jeg vil­le høre på det og jeg er stolt over at jeg klar­te det. Det­te blir en nød­ven­dig del av he­le den pro­ses­sen jeg må gjen­nom i den­ne sa­ken, sa Paul­sen.

GRUET SEG

Etter mø­tet var det kø av folk som vil­le kjø­pe bo­ka til Jahr, og han sig­ner­te den for man­ge. Han sa at had­de gruet seg til sam­ta­len, men men­te det enes­te rik­ti­ge av ham som for­fat­ter var å kom­me til Kris­tian­sand for å snak­ke of­fent­lig om sa­ken.

NRK Sør­lan­det mel­der at fa­mi­li­en til draps­døm­te Jan Hel­ge An­der­sen, har be­stemt seg for å gå til po­liti­an­mel­del­se i for­bin­del­se med den om­strid­te bo­ka «Dra­pe­ne i Bane­heia».

FOTO: JA­COB BUCHARD TEKST: stei­nar.vinds­land@fvn.no

For­fat­ter og jour­na­list Bjørn Olav Jahr ble grun­dig gril­let av Faed­re­lands­ven­nens jour­na­list Con­nie Bentz­rud.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Ad­vo­kat Ar­vid Sjø­din (t.v.) og far til Vig­go Kris­ti­an­sen, Svein Kris­ti­an­sen var sva­ert opp­rør­te etter dis­ku­sjo­nen rundt bo­ka «Dra­pe­ne i Bane­heia. To his­to­ri­er. En sann­het.»

FOTO: JA­COB BUCHARD

Far til Le­na Slø­g­e­dal Paul­sen, Ar­ne Bernt Paul­sen, opp­lev­de en tøff time i bi­blio­te­ket tors­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.