Det has­ter

Nye, for­uro­li­gen­de kli­ma­ny­he­ter for­ster­ker be­ho­vet for kraft­full hand­ling.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Ver­dens klima­for­hand­le­re er sam­let i Bonn. Hen­sik­ten er å kon­kre­ti­se­re og føl­ge opp Pa­ris-av­ta­len med re­duk­sjo­ner i ut­slipp. Be­ho­vet for det ble ak­tua­li­sert på en dra­ma­tisk måte med of­fent­lig­gjø­rin­gen en ny over­sikt over ver­dens sam­le­de Co2-ut­slipp.

Etter tre år

med sta­bi­le ut­slipp, er de nå på vei opp igjen. Det er alar­me­ren­de.

Det er fors­ke­re

ved Glo­bal Car­bon Pro­ject som an­slår at de glo­ba­le ut­slip­pe­ne fra fos­si­le energi­kil­der og in­du­stri vil sti­ge med to pro­sent i 2017. Hå­pet var at top­pen var pas­sert og at ut­slip­pe­ne etter hvert vil­le be­gyn­ne å gå ned. Når ut­vik­lin­gen nå i ste­det ser ut til å gå i mot­satt ret­ning, bør det be­kym­re en hel ver­den.

Fors­ke­re bru­ker da

også iføl­ge NTB sva­ert ster­ke ord om ut­vik­lin­gen. «Et gi­gan­tisk sprang bak­over for men­nes­ke­he­ten», sier Amy Lu­ers, som le­der forsk­nings­nett­ver­ket Fu­tu­re Earth og var råd­gi­ver for tid­li­ge­re pre­si­dent Ba­rack Oba­ma.

En ho­ved­år­sak til

den sis­te ut­vik­lin­gen er at Co2-ut­slip­pe­ne fra fos­si­le energi­kil­der i Ki­na igjen vokser. Det skjer til tross for at Ki­na er i ferd med å sat­se be­ty­de­lig på for­ny­bar ener­gi fra sol og vind. De ki­ne­sis­ke myn­dig­he­te­ne job­ber også med en plan for å for­by ben­sin- og die­sel­bi­ler. Men på grunn av sto­re in­du­stri­pro­sjek­ter går like fullt ut­slip­pe­ne nå opp.

En trøst er

at Co2-ut­slip­pe­ne i USA ser ut til å gå ned, til tross for at Do­nald Trump vil trek­ke USA ut av Pa­ris-av­ta­len. Sam­ti­dig øker ut­slip­pe­ne fra den ame­ri­kans­ke kull­in­du­stri­en, som Trump vil gi enda fri­ere tøy­ler. Det lo­ver ikke godt for de kom­men­de åre­ne.

Den sis­te over­sik­ten

vi­ser til ful­le at det ikke fins noen and­re al­ter­na­ti­ver enn en kraft­full om­leg­ging av både in­du­stri og for­bruk i miljø­venn­lig ret­ning. For hvert år som går uten at ut­slip­pe­ne går ned, og det be­ty­de­lig, mins­ker mu­lig­he­ten for at to-gra­ders­må­let kan nås.

Det­te an­sva­ret hvi­ler

al­ler tyngst på de sta­te­ne som står for de størs­te ut­slip­pe­ne. Men alle na­sjo­ner må bi­dra, ikke minst de land som gjen­nom fle­re ti­år har bi­dratt til be­ty­de­li­ge ut­slipp gjen­nom sterkt for­uren­sen­de in­du­stri, det va­ere seg kull el­ler olje- og gass.

For hvert år som går uten at ut­slip­pe­ne går ned, og det be­ty­de­lig, mins­ker mu­lig­he­ten for at to-gra­ders­må­let kan nås.

Kull­kraft­verk er en stor kil­de til ut­slipp av CO2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.