– Bur­de gått ras­ke­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne er enig i at ting har tatt i over­kant lang tid i den­ne sa­ken.

– Det er ikke an­net å si enn at vi har hatt mye an­net å gjø­re. Ide­elt sett bur­de det gått ras­ke­re, er­kjen­ner han.

Det by- og sam­funns­en­he­ten har frem­skaf­fet i lø­pet av 11 må­ne­der er en 16 si­der lang sta­tus­rap­port, el­ler over­sikt over til­tak mot ma­rin for­søp­ling i kom­mu­nen.

– Ide­elt sett bur­de vi gjort det­te på vår­en og kom­met med en hand­lings­plan nå på høs­ten. Det vi gjør i sån­ne sa­ker, der po­li­ti­ker­ne be­stil­ler en plan, er først å få opp et kunn­skaps­grunn­lag. Så kan vi be­vil­ge og hand­le etter det, for­kla­rer Even­sen.

Han er ikke umid­del­bart til­hen­ger av ide­en om en egen stil­ling med spiss­kom­pe­tan­se på miljø­venn­li­ge inn­kjøp:

– Det bes­te er om det­te tanke­god­set strøm­mer inn i or­ga­ni­sa­sjo­nen. Vi job­ber mye in­no­va­sjon og mil­jø, det bes­te er om dis­se hold­nin­ge­ne kom­mer inn hos alle som job­ber med inn­kjøp til dag­lig.

Å an­set­te ny miljø­verns­jef blir hel­ler ikke ak­tu­elt før ar­bei­det med ny stor­kom­mu­ne fra nes­te år. Også her mener tek­nisk di­rek­tør at re­sul­ta­te­ne er vel så go­de med da­gens or­ga­ni­se­ring, der de som job­ber med blant an­net klima­venn­li­ge løs­nin­ger in­nen trans­port- og areal­plan­leg­ging job­ber tett sam­men i by- og sam­funns­en­he­ten.

– Men fun­ge­rer det bra nok? – Nes­ten in­gen­ting vi gjør er bra nok, det er all­tid rom for for­bed­ring, sva­rer Even­sen.

Fra nytt­år star­ter ny hente­ord­ning for plast­em­bal­la­sje fra hus­stan­der i Kris­tian­sand, Song­da­len, Søg­ne og Ven­ne­sla. Plast vil da bli hen­tet i egne sek­ker på sam­me dato som pa­pir, hver fjer­de uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.