Nek­tes å va­ere for­sva­rer på grunn av na­ken­bil­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

Iføl­ge Ag­der lag­manns­rett har advokat Ole Andreas Th­ra­na og den draps­sik­te­de kvin­nen sendt na­ken­bil­der til hver­and­re. Der­for kan han ikke va­ere kvin­nens for­sva­rer.

– Det er ikke et na­ken­bil­de. Det er et bil­de som en til­fel­dig forbi­pas­se­ren­de har tatt på en of­fent­lig strand i Hel­las. Th­ra­na har sendt det­te bil­det til en rekke per­soner, sa kvin­nens for­sva­rer, advokat Olav Syl­te, til Faed­re­lands­ven­nen man­dag etter­mid­dag.

For en må­ned siden måt­te advokat Ole Andreas Th­ra­na fra­tre som for­sva­rer for kvin­nen som er sik­tet for å ha tatt li­vet av sin far i 2002 og sin tid­li­ge­re sam­bo­er i 2014. Kvin­nen ble på­gre­pet i sep­tem­ber i år.

Kris­tian­sand ting­rett vis­te til at de to had­de sendt in­ti­me mel­din­ger til hver­and­re i ti­den før hun ble på­gre­pet. Th­ra­na har tid­li­ge­re re­pre­sen­tert kvin­nen i barne­for­de­lings­sa­ker. Ret­ten men­te at mel­din­ge­ne gjor­de ham in­ha­bil som for­sva­rer.

– SVEKKE TIL­LI­TEN

42-årin­gen øns­ket å be­hol­de Th­ra­na som for­sva­rer og an­ket av­gjø­rel­sen til Ag­der lag­manns­rett. Man­dag kom kjen­nel­sen fra lag­manns­ret­ten, som stad­fes­ter ting­ret­tens be­slut­ning og for­kas­ter an­ken.

– Jeg skal snak­ke med min kli­ent i etter­mid­dag. Vi vil da ta en run­de på om vi skal anke til Høy­este­rett, sa Syl­te man­dag.

I sin kjen­nel­se vi­ser lag­manns­ret­ten til at den sik­te­de kvin­nen og Th­ra­na har «sendt na­ken­bil­der til hver­and­re». Lag­manns­ret­ten mener at dis­se bil­de­ne, sam­men­holdt med mel­din­ger om bil­de­ne sendt i ja­nu­ar og april 2017, gjør at det åpen­bart «er en in­ti­mi­tet mel­lom advokat og kli­ent som er eg­net til å svekke til­li­ten til for­sva­rer».

– Bil­det av Th­ra­na er tatt når han sprin­ger ut og skal bade. Jeg har sett bil­det og rea­ger­te ikke på det, sier Syl­te, som ikke hus­ker om ad­vo­ka­ten har bade­buk­se på seg el­ler ikke.

SAKSBEHANDLINGSFEIL

I sin anke ar­gu­men­ter­te Syl­te med at ting­ret­ten har be­gått en saksbehandlingsfeil. Det­te er lag­manns­ret­ten enig i, men kon­klu­de­rer med at saks­be­hand­lings­fei­len ikke har hatt be­tyd­ning for re­sul­ta­tet.

Fei­len hand­let om at ting­ret­ten ikke sor­ter­te ut mel­din­ge­ne som var be­skyt­tet av taus­hets­plikt før av­gjø­rel­sen ble tatt. Den sik­te­de kvin­nen fikk så­le­des ikke mu­lig­het til å kom­men­te­re inn­hol­det i de ak­tu­el­le mel­din­ge­ne før ret­ten kom til sin av­gjø­rel­se.

– Lag­manns­ret­ten var enig i det­te, men men­te det ikke had­de be­tyd­ning for re­sul­ta­tet. Men nå ser det ut som lag­manns­ret­ten har gjort sam­me feil i sin av­gjø­rel­se. Jeg har ald­ri fått an­mod­ning om å kom­men­te­re det­te bade­bil­det fra Hel­las, sier Syl­te.

I lag­manns­ret­tens kjen­nel­se gjen­gis et ut­drag fra Th­ra­nas kom­men­ta­rer til mel­din­ge­ne:

AVVIST SEKSUELLE ØNS­KER

«Sik­te­de har hatt en vel­dig flør­ten­de måte å skri­ve på. Hun har tid­vis va­ert «vul­ga­er» i språ­ket når hun har skre­vet mel­din­ger via mes­sen­ger, men jeg har ikke opp­levd hen­ne slik når vi har møt­tes. Jeg har «hengt meg på» en sjel­den gang når flør­ten har tatt litt av, og kom­mu­ni­ka­sjo­nen har ut­vik­let en egen sjar­gong. Imid­ler­tid har jeg gjen­tat­te gan­ger tatt opp at det vil va­ere ute­tisk av meg å imøte­kom­me hen­nes øns­ke om et sek­su­elt for­hold», he­ter det i kjen­nel­sen.

Olav Syl­te sier føl­gen­de på spørs­mål om hva han ten­ker om kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom den sik­te­de og ad­vo­ka­ten:

– Han har hatt en tett opp­føl­ging av hen­ne. Han har hatt en tone som kan va­ere eg­net til å mis­for­stås, hvis en le­ser mel­din­ge­ne iso­lert. Men ret­ten må inn­hen­te kon­teks­ten for å unn­gå mis­for­stå­el­ser, sier Syl­te.

FOTO: KJETIL REITE

Ole Andreas Th­ra­na nek­tes å for­sva­re kvin­nen som er sik­tet for drap. Her er han av­bil­det uten­for Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon i sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.