Ty­ver øde­la og end­ret vi­kings­kat­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To tre­de­ler av vi­king­gjen­stan­de­ne som ble stjå­let i Ber­gen i au­gust, har blitt le­vert til­ba­ke. Men fle­re av skat­te­ne har fått hard med­fart.

– Jeg har ikke sett noe slikt før. Vi spør oss hva som egent­lig har skjedd, sier As­bjørn Enge­vik, le­der for kul­tur­his­to­risk av­de­ling ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, til Ber­gens Ti­den­de.

Ty­ve­ne har blant an­net sagd i styk­ker og knust smyk­ker i fle­re de­ler. Et smyk­ke fra Har­dan­ger har fått limt på seg de­ler fra et an­net his­to­risk funn i Vik i Sogn.

– Jeg vet ikke om de har gjort det i et for­søk på å gjø­re det let­te­re å sel­ge, el­ler hva som var pla­nen. Vi aner ikke hva de har tenkt, og ikke vet vi hva slags type lim de har brukt hel­ler, for­tel­ler Enge­vik.

– Det er for­fer­de­lig å be­hand­le his­to­ris­ke gjen­stan­der på den­ne må­ten. Vi bru­ker plast­hans­ker og er sva­ert for­sik­ti­ge, sier han.

Gjen­stan­de­ne fra vi­king­ti­den og jern­al­de­ren ble stjå­let fra Uni­ver­si­tets­mu­se­et i Ber­gen 12. au­gust, da ty­ver brøt seg inn i mu­se­et via et stil­las og et vin­du i sju­en­de eta­sje.

Mu­se­et job­ber nå med å få over­sikt over de re­tur­ner­te skat­te­ne. Det er fort­satt 100 gjen­stan­der som mang­ler.

Fore­lø­pig er tre menn va­re­tekts­fengs­let for ty­ve­ri­et. En fjer­de, som har til­knyt­ning til sa­ken, blir tatt hånd om av helse­per­so­nell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.