Med fin­ger­av­trykk s

Skal du kjø­pe al­ko­hol el­ler to­bakk på den nye Meny i Torv­kvar­ta­let i Kris­tian­sand, kan du nå bru­ke fin­ger­av­trykk for å be­kref­te at du er gam­mel nok. De er først ute på Sør­lan­det, men fle­re vil føl­ge på.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Selv­be­tjen­te kas­ser har fått stør­re og stør­re plass i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne. Kjø­per du tyg­gis og melk, har du len­ge kun­net gjø­re han­de­len helt på egen hånd. Vil du der­imot ha snus og øl, må be­tje­nin­gen re­gist­re­re at du har lov til å kjø­pe det.

Som førs­te bu­tikk på Sør­lan­det har nå Meny i Torv­kvar­ta­let i Kris­tian­sand selv­be­tjen­te kas­ser med fin­ger­av­trykk­s­sen­sor som en løs­ning for salg av to­bakk og al­ko­hol.

– Skan­ner du al­ko­hol el­ler to­bakk, skal det i ut­gangs­punk­tet god­kjen­nes av en kas­se­rer. Hvis man vil, kan man leg­ge inn fin­ger­av­tryk­ket førs­te gang. Nes­te gang kan du re­gist­re­re deg med fin­ger­av­trykk, for da har vi sjek­ket le­gi­ti­ma­sjon fra før, sier bu­tikk­sjef Hen­rik Pedersen hos Meny Torv­kvar­ta­let.

AVTRYKK OG FØDSELSDATO

Sam­men med fin­ger­av­tryk­ket, re­gist­re­rer man fød­sels­da­to­en, men det knyt­tes ikke opp mot navn.

– Det lag­res lo­kalt her på bu­tik­ken. Så vil du hand­le på en av de and­re bu­tik­ke­ne, må du re­gist­re­re fin­ger­av­tryk­ket der også, sier Pedersen.

Han på­pe­ker at de bare har lov til å lag­re da­ta­ene lo­kalt og kun bru­ke det til det­te for­må­let.

– Det er vik­tig at man vet at det er trygt når man leg­ger fra seg fin­ger­av­tryk­ket. Det­te kob­les ikke til kjø­pet, ut­over å god­kjen­ne al­de­ren, sier Pedersen.

BLANDEDE REAKSJONER

Lør­dag for­mid­dag had­de folk så vidt be­gynt å fin­ne vei­en inn til de selv­be­tjen­te kas­se­ne. Blant det lil­le ut­val­get av kun­der Faed­re­lands­ven­nen møt­te, var det del­te me­nin­ger om sys­te­met. Selv om ver­ken øl el­ler to­bakk sto på me­ny­en for He­le­ne Nil­sen, var hun po­si­tiv til fe­no­me­net:

– Det er jo egent­lig geni­alt med tan­ke på å kor­te ned på køer. Det er et vel­dig kult kon­sept, sier Nil­sen.

Kris­ti­an Lange­land er der­imot skep­tisk:

– Jeg er ikke så for det­te. Alt kan jo mis­bru­kes, men det kan hen­de jeg er for gam­mel for sånt, sier Lange­land.

FORT­SATT KON­TROLL

Re­na­te Bju­nes og Stef­fen Sol­heim var inn­om for å hand­le seg lunsj. De var po­si­ti­ve til sys­te­met.

– Det vir­ker vel­dig greit, for ek­sem­pel hvis man har glemt le­gi­ti­ma­sjon. Jeg har ikke noe pro­blem med å bru­ke fin­ger­av­trykk. Det er bare vik­tig at man pas­ser på sik­ker­he­ten ved at det ikke blir kjøpt noe til mindre­åri­ge, sier Re­na­te Bju­nes.

Det­te er et hen­syn bu­tikk­sjef

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

He­le­ne Nil­sen kjen­te ikke til det nye sys­te­met ved de selv­be­tjen­te kas­se­ne, men sy­nes det var geni­alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.