38-åring om­kom i ulme­brann i Mex­i­co

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE B.PRESTVOLD

Hen­rik Sé­bas­ti­en Tux­en Val­eur fra Kris­tian­sand om­kom tors­dag i en ulme­brann i San Mi­guel de Al­len­de i Mex­i­co. Han ble 38 år.

Hen­rik Val­eur var lille­bror til il­lust­ra­tø­ren og for­fat­te­ren Ti­ril Val­eur, og bo­satt i Mex­i­co. Iføl­ge søs­te­rens Face­bo­ok-side døde bro­ren tors­dag 9. no­vem­ber i en ulme­brann som opp­sto i hu­set hans. «Han sov­net uten smer­ter, av kull­os­for­gift­ning på vei til syke­hu­set» skri­ver søs­te­ren.

JOBBET SOM KUNSTNER

For­eld­re­ne er Nora Val­eur og Giert Wer­ring, for man­ge best kjent for den be­røm­te dukke­tea­ter­fore­stil­lin­gen om Bald­ri­an og Musa.

I 2013 var Hen­rik Val­eur kunst­ne­risk an­svar­lig for Ravne­barn-fes­ti­va­len i Rav­ne­da­len, og i 2014 spil­te far og sønn sam­men i Thor­bjørn Eg­ners «Ka­ri­us og Bak­tus» i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand.

38-årin­gen had­de et mang­fol­dig vir­ke som per­for­mance­kunst­ner.

SØS­TE­RENS ORD

Faed­re­lands­ven­nen gjen­gir ut­drag fra søs­te­rens tekst på Face­bo­ok etter sam­tyk­ke fra fa­mi­li­en: «38 år med in­tenst, vak­kert og grense­løst liv. De sis­te 8 av dem i Mex­i­co med hun­der, hes­ter, gei­ter og mas­se go­de ven­ner. Et liv med mer kja­er­lig­het, krea­ti­vi­tet, far­ger og krutt enn de fles­te opp­le­ver på det dob­belte av den ti­den han fikk. Han nåd­de ut til så enormt man­ge med sin ska­per­kraft og mang­fol­di­ge ta­len­ter, sitt sto­re blen­den­de smil og sine le­gen­da­ris­ke klem­mer, hu­mor og var­me. Han var uredd og fri, føl­som og kja­er­lig, og han var raus med alle rundt seg.»

UD BISTÅR PÅRØRENDE

I teks­ten tak­ker Ti­ril Val­eur for støt­ten som har va­ert til trøst i uvir­ke­li­ge da­ger. «Det be­tyr mye å vite at han had­de så man­ge go­de men­nes­ker i li­vet sitt, så man­ge som var gla­de i ham. Vi er dypt takk­nem­li­ge for den ti­den vi fikk med vår al­ler kja­eres­te Hen­rik.»

Presse­kon­takt Kris­tin En­stad i Uten­riks­de­par­te­men­tet be­kref­ter døds­fal­let:

– Uten­riks­de­par­te­men­tet er kjent med at en norsk bor­ger har om­kom­met i Mex­i­co. Uten­riks­tje­nes­ten yter kon­su­la­er bi­stand til pårørende i hen­hold til fast prak­sis og gjel­den­de ram­mer for slik bi­stand, opp­ly­ser En­stad til Faed­re­lands­ven­nen.

FOTO: PRI­VAT

Det­te bil­det av Hen­rik Val­eur har søs­te­ren Ti­ril Val­eur lagt ut på Face­bo­ok sam­men med en tekst om bro­ren. Faed­re­lands­ven­nen gjen­gir bil­det etter sam­tyk­ke fra fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.