M le­gi­ti­ma­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­sen@fvn.no

Pedersen mener man har iva­re­tatt.

– Vi har folk som pas­ser på selv­be­tje­nings­kas­se­ne. Vi har ikke lov til å sel­ge al­ko­hol til per­soner som er over­sta­dig be­ru­set, og der­for har vi folk som har kon­troll, sier Pedersen.

I ORDEN MED DATATILSYNET

Eli Strand, kom­mu­ni­ka­sjonråd­gi­ver i Meny, for­tel­ler at bru­ken av fin­ger­av­trykk er drøf­tet og god­kjent av Datatilsynet.

– Bunn­pris tes­tet den­ne sa­ken og fikk klar­sig­nal for å bru­ke det. År­sa­ken er at man ikke har lag­ret in­for­ma­sjon om per­sonen el­ler hva som blir kjøpt. Det er ikke kob­let til noe an­net enn at det er en fin­ger som til­hø­rer en per­son som er over 18 år. Det er en god måte å sjek­ke al­de­ren, sier Strand.

– Ser dere and­re må­ter dere vil bru­ke fin­ger­av­trykk på i fram­ti­da?

– Slik ut­vik­lin­gen går, ser vi at det vil kom­me nye be­ta­lings­løs­nin­ger. Kan­skje kan det kob­les til fin­ger­av­trykk? Det skjer mye i bran­sjen, og gjen­nom Trumf-bo­nus vet vi mye om kun­de­ne. På den må­ten kan vi re­kla­me­re for blei­er og små­barns­mat til dem som har små barn, mens beste­mød­re ikke får den ty­pen re­kla­me, sier Strand.

Hun pe­ker på at det er vik­tig å ten­ke på per­son­ver­net i sli­ke sa­ker.

– Det er vik­tig å ha etik­ken i rygg­mar­gen slik at vi ikke over­vå­ker folk. Vi tar i bruk ny tek­no­lo­gi for å gjø­re det let­te­re, og øns­ker ikke å over­våke folk, sier Strand.

VIL SPRE SEG

Strand for­tel­ler at 68 av kje­dens 200 bu­tik­ker har tatt i bruk selv­skan­ning.

– Om noen år vil alle bu­tik­ke­ne ha selv­skan­ning. Det er noe vi har tro på, ved at det let­ter hver­da­gen og han­de­len for de an­sat­te og kun­de­ne våre, sier Strand.

Bu­tikk­sjef Pedersen i Kris­tian­sand sier sys­te­met skal inn på and­re bu­tik­ker i re­gio­nen også.

– Vi er først ute på Sør­lan­det, og nå har Meny Al­bert fått det. Vågs­bygd får det snart, sier Pedersen.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

Re­na­te Bju­nes og Stef­fen Sol­heim er po­si­ti­ve til sys­te­met, og ser ikke noen sto­re pro­ble­mer knyt­tet til det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.