Sist ob­ser­vert uten­for Slot­tet

Man­dag etter­mid­dag be­kref­tet po­li­ti­et at de fikk et over­våk­nings­bil­de av Aud Tu­rid Hå­land (59) før hun for­svant natt til søn­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIR­GIT­TE PRESTVOLD TORMOD FLEM VEGGE, KJETIL NYGAARD, HEN­RIK IHME

– Vi har fått det­te over­våk­nings­bil­det fra Slot­tet, og slekt­nin­ger mener at det­te er den sav­ne­de, sier Kjell Erik Erik­sen ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon som le­der lete­ak­sjo­nen.

Po­li­ti­et hen­le­der spe­si­elt til re­fleks­ves­ten kvin­nen bar, som vil ha gjort hen­ne lett syn­lig.

– Det er nå ri­me­lig å anta at det var slik hun gikk kledd. Det hun har på seg, pas­ser med be­skri­vel­sen vi har, og tids­punk­tet stem­mer også over­ens med for­ri­ge ob­ser­va­sjon ved Cir­kel K på Ves­ter­vei­en, sier Erik­sen.

Kvin­nen ble sett ved Cir­kel K på Ves­ter­vei­en ved 01-ti­den natt til søn­dag. Hå­land fikk haik med en til­fel­dig bi­list, som kjør­te hen­ne fra Vågs­bygd til ben­sin­sta­sjo­nen.

– Ut­ford­rin­gen er hvil­ken ret­ning hun har gått etter hun pas­ser­te Slot­tet. Og da hol­der vi alle mu­lig­he­ter åpne, sier Erik­sen.

Sto­re mann­ska­per let­te man­dag etter 59-årin­gen som for­svant lør­dag. Både po­li­ti­et, hunde­pa­trul­jer, Røde Kors, Rover­spei­der­nes Be­red­skaps­tropp og po­liti­he­li­kop­te­ret let­te etter Aud Tu­rid Hå­land.

– Vi har nå fem lag fra Røde Kors ute i søk. Vi har også ATVER til­gjen­ge­lig. Det sø­kes i om­rå­der som po­li­ti­et har sagt vi skal kon­sen­tre­re oss om, sa May Linn Ta­rasen­ko, ak­sjons­le­der for Røde Kors Vest-ag­der man­dag etter­mid­dag.

Aud Tu­rid Hå­land er psy­kisk ut­vik­lings­hem­met. Hun kom ut av syne for venn­in­ne­ne sine da hun var på vei til bus­sen for å dra hjem til sin bo­pel på Hå­nes lør­dag kveld.

– Pa­ral­lelt med sø­ket fore­går det etter­forsk­ning for å skaf­fe mer in­for­ma­sjon om hva som kan ha skjedd. Vi bru­ker mye res­sur­ser på å fin­ne hen­ne, sa inn­sats­le­der Øystein Hom­me til Faed­re­lands­ven­nen man­dag etter­mid­dag.

Po­li­ti­et har gått ut med navn og bil­de av 59-årin­gen etter øns­ke fra fa­mi­li­en. Aud Tu­rid Hå­land er 180 centi­me­ter høy, og be­skri­ves som stor og kraf­tig. Da hun for­svant, had­de hun tro­lig på seg en sort jak­ke med en gul re­fleks­vest uten­på, sort pen­buk­se, jogge­sko og et panne­bånd. Kvin­nen har kort, grått hår og en lu­ten­de, fram­over­bøyd gan­ge.

Hun ble meldt sav­net av pårørende ved 15.30-ti­den søn­dag.

Den sav­ne­de kvin­nen var ikke fun­net da Faed­re­lands­ven­nen gikk i tryk­ken man­dag etter­mid­dag.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Po­li­ti­et, Røde Kors og ro­ver­spei­der­ne had­de base på Ham­pa i Kris­tian­sand man­dag for­mid­dag. Her er po­liti­he­li­kop­te­ret i ferd med å lan­de.

FOTO: TORMOD F. VEGGE

Den sav­ne­de kvin­nen skal ha blitt satt av ved den­ne ben­sin­sta­sjo­nen på Ves­ter­vei­en ved 01-ti­den natt til søn­dag. Hun skal ha fått haik fra Vågs­bygd i ret­ning byen.

FOTO: OVERVÅKNINGSKAMERA VED SLOT­TET

Det­te er det fore­lø­pi­ge sis­te bil­de av Aud Tu­rid Hå­land klok­ka 01.22 natt til søn­dag uten­for Slot­tet i Tor­dens­kjolds gate.

FOTO: PRI­VAT

Aud Tu­rid Hå­land (59) har va­ert sav­net siden natt til søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.