SV tar opp Ssb-hånd­te­ring i kon­troll­ko­mi­te­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen må for­kla­re hva som skjed­de for­ut for Ss­bdi­rek­tør Chris­ti­ne Mey­ers av­gang, kre­ver fle­re par­ti­er. SV tar sa­ken til kon­troll­ko­mi­te­en.

Mey­er har fra­trådt sin stil­ling, men hva som skjed­de for­ut for av­gan­gen, blir et tema i Stor­tin­get.

SVS Tor­geir Knag Fyl­kes­nes i kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en ber ko­mi­te­en spør­re Siv Jen­sen (Frp) om for­hold som kom fram i VG man­dag, blant an­net om det er rik­tig at noen i Fi­nans­de­par­te­men­tet har ringt Mey­er.

Må Få KLARHET

– Vi må få klarhet i om Jen­sen har for­søkt å på­vir­ke pro­ses­sen i SSB po­li­tisk. Po­li­tisk ma­ni­pu­le­ring av SSB er al­vor­lig og åpen­bart i strid med re­gel­ver­ket, sier han.

Også KRF og Ar­bei­der­par­ti­et rea­ge­rer på opp­sla­get i VG. Der hev­det Mey­er at hun fikk be­skjed fra de­par­te­men­tet om at alt vil­le «gå fint» der­som inn­vand­rings­fors­ke­ren Er­ling Holm­øy fikk be­hol­de job­ben i SSBS forsk­nings­av­de­ling. Det­te av­vi­ses av de­par­te­men­tet.

Mey­er og Fi­nans­de­par­te­men­tet ble søn­dag eni­ge om en av­ta­le som in­ne­bar at hun fra­tråd­te sin stil­ling.

PÅ­STAN­DER OVERRASKER

KRF og Ap mener det er al­vor- lig der­som Jen­sen ak­tivt har prøvd å gri­pe inn i en­kelt­per­soners an­set­tel­ses­for­hold i SSB.

– Hvis Fi­nans­de­par­te­men­tet har blan­det seg borti stil­lings­plas­se­rin­gen for en­kelt­fors­ke­re, en­kelt­pro­sjek­ter, så er det brudd med den uav­hen­gig­he­ten SSB har etter lo­ven, sier Ap-nest­le­der Trond Gis­ke til NRK.

Også Krf-le­der Knut Arild Harei­de er over­ras­ket over Mey­ers på­stan­der.

– Vi vet jo at SSB skal va­ere po­li­tisk uav­hen­gig. Vi skal kun­ne sto­le på SSB uav­hen­gig av hvil­ken po­li­tisk far­ge det er på stats­rå­den i Fi­nans­de­par­te­men­tet, sier han til NRK.

– Må TIL BUNNS

SVS fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Ka­ri Eli­sa­beth Ka­ski, stil­ler man­dag skrift­lig spørs­mål til Jen­sen for å få klarhet i hvor­dan hen­nes de­par­te­ment har hånd­tert om­or­ga­ni­se­rin­gen av SSB.

– For hver dag som går, for­ster­kes inn­tryk­ket at fi­nans­mi­nis­te­ren har for­søkt å sty­re det som må va­ere et fag­lig helt uav­hen­gig mil­jø. Den­ne sa­ken må vi til bunns i, sier Ka­ski.

Hun pe­ker på at også SV har va­ert be­kym­ret for om­or­ga­ni­se­rin­gen av SSB.

– Men til tross for det­te er det først når en en­kelt­fors­ker blir flyt­tet, at Siv Jen­sen til­syne­la­ten­de gri­per inn. Det er al­vor­lig, og vi vil nå føl­ge opp de­par­te­men­tets rol­le, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Sa­ken om Chris­ti­ne Mey­ers av­gang i SSB blir tema i kon­troll­ko­mi­te­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.