– Dom­men er knu­sen­de

Fi­nans­de­par­te­men­tet nåd­de ikke fram på ett enes­te punkt i skatte­sa­ken mot Skeie Energy AS.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Ja, i dag er vi godt for­nøy­de. Jeg si­te­rer dom­men: «Sta­ten har tapt sa­ken full­sten­dig». Dom­men er knu­sen­de, og den er som vi hele ti­den har ment at den skal va­ere, sier Tom B. Knud­sen.

Ad­vo­ka­ten er både vå­pen­dra­ger og tale­rør for Bjar­ne Skeie i se­ri­en av retts­tvis­ter se­rie­grün­de­ren er dratt inn i, i kjøl­van­net av trik­sing med ord­nin­gen for re­fu­sjon av kost­na­der til le­ting etter olje og gass. (Se fakta­ram­me.)

Her drei­de det seg om en ga­ran­ti Skeie Tech­no­lo­gy AS had­de av­gitt på veg­ne av sitt etter hvert lut­fat­ti­ge dat­ter­sel­skap Skeie Energy AS (se­ne­re om­døpt til E&P Hold­ning AS). Skatte­kra­vet Fi­nans­de­par­te­men­tet vil­le ha inn, er på over 400 mil­lio­ner kro­ner. Et an­net spor i sam­me saks­kom­pleks drei­er seg om en bot på 85 mil­lio­ner kro­ner, pluss mas­se ren­ter.

NULL MEDHOLD

Skeie Tech­no­lo­gy AS, med Bjar­ne Skeie og hans fa­mi­lie som helt do­mi­ne­ren­de ei­ere, er alt­så blankt fri­fun­net. Fak­tisk kla­rer ikke Faed­re­lands­ven­nen å fin­ne ett punkt i den 23 si­der lan­ge dom­men hvor Fi­nans­de­par­te­men­tet får medhold i sine an­førs­ler.

Som ting­retts­dom­mer Ås­ne Juls­rud opp­sum­me­rer før hun en­der på en en­ty­dig kon­klu­sjon i Skeie-si­dens fa­vør:

Ret­ten har kom­met til at sta­tens krav på til­bake­be­ta­ling av for mye ut­be­talt lete­re­fu­sjon ikke er et krav som om­fat­tes av Skeie Tech­no­lo­gy’s mor­sel­skaps­ga­ran­ti. Ver­ken ord­lyd, kon­teks­ten, for­måls­be­trakt­nin­ger, ga­ran­ti­ens for­ar­bei­der, ju­ri­disk teori el­ler hen­sy­net til en ba­lan­sert av­ta­le til­si­er det­te.

Dess­uten mener ret­ten at der­som sta­ten vir­ke­lig men­te det de nå hev­der, har de hatt for­an­led­ning til å end­re ord­ly­den på ga­ran­ti­en. Al­le­re­de da ord­ly­den ble ut­for­met, men­te man at den ikke dek­ket skatte­krav. Se­ne­re ble det på­pekt av fle­re at ord­ly­den i seg selv nok ikke dek­ket skatte­krav, el­ler i bes­te fall var uklar, uten at man valg­te å end­re den. Det ty­der på at sta­ten hel­ler ikke har hatt et klart syn på om at den bur­de dek­ke den­ne type krav.

MILLIONREGNINGER

Fire da­ger tok selve rett­sa­ken i Oslo ting­hus, for­be­re­del­se­ne mye mer. Skeie-siden had­de ad­vo­kat­ut­gif­ter på 2,3 mil­lio­ner kro­ner knyt­tet til selve sa­ken. De må mot­par­ten dek­ke. Hvor mye pro­ses­sen har kos­tet Fi­nans­de­par­te­men­tet, dets pro­sess­full­mek­ti­ger hos Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten og di­ver­se med­hjel­pe­re ved Olje­skatte­kon­to­ret – ut­over et åpen­bart pre­sti­sje­ne­der­lag – vi­tes ikke, men mye er det.

FLE­RE RUNDER

Fra Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten tik­ker den­ne kom­men­ta­ren inn fra advokat Hall­vard Gil­je Aar­seth: «Vi kon­sta­te­rer at Skeie Tech­no­lo­gy har fått medhold i at til­bake­be­ta­lings­kra­vet ikke er om­fat­tet av ga­ran­ti­en. Vi vil gjen­nom­gå ting­ret­tens dom grun­dig frem mot anke­fris­ten og vur­de­re hvor­dan vi skal hånd­te­re sa­ken vi­de­re.»

Om det nå blir anke el­ler ikke, så er det klart at retts­ma­ra­to­nen i kjøl­van­net av de lov­stri­di­ge trans­ak­sjo­ne­ne med seis­mikk­data-fak­tu­ra­er ikke er over.

22. ja­nu­ar star­ter en ny sak i Oslo ting­rett, den­ne gan­gen en straffe­sak mot tid­li­ge­re dag­lig le­der i Skeie Energy AS (nå E&P Hol­ding AS), det børs­no­ter­te seis­mikk­sel­ska­pet TGS No­pecs tid­li­ge­re fi­nans­di­rek­tør og TGS No­pec selv. In­tet mind­re enn 11 uker er satt av.

Hele det­te kom­plek­set star­tet for øv­rig med et ano­nymt tips til Olje­skatte­kon­to­ret vår­en 2011. Det re­sul­ter­te i tre års etter­forsk­ning, fle­re raz­zia­er og fengs­lin­ger.

ARKIVFOTO

På det­te ar­kiv­bil­det gli­ser Bjar­ne Skeie. Det kan han gjø­re på nytt etter å ha lest dom­men fra Oslo ting­rett. Men retts­ma­ra­to­nen er ikke over for se­rie­grün­de­ren fra Ei­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.