DNBS mu­li­ge re­gress­krav

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Nå som Sta­ten ikke får dek­ket sitt skatte­krav fra Skeie Tech­no­lo­gy AS, vil ga­ranti­stil­ler DNB måt­te be­ta­le. Da er spørs­må­let om DNB snur seg rundt og kre­ver re­gress fra kun­den Skeie Tech­no­lo­gy.

– Det kan ikke ute­luk­kes, selv om det er langt fra selv­sagt. DNB har et langt mer pro­fe­sjo­nelt ap­pa­rat enn en li­ten olje­grün­der fra Sør­lan­det. Sli­ke sa­ker som frem­mes for ban­kens kre­ditt­ko­mi­té, skal va­ere topp for­be­redt og ban­ken vil nok kvie seg for å brin­ge sa­ken inn for en dom­stol, an­ty­der advokat Tom B. Knud­sen.

Un­der retts­for­hand­lin­ge­ne i Oslo ting­rett var for øv­rig Skei­e­si­den sterkt kri­tisk til at Fi­nans­de­par­te­men­tet hel­ler gikk på Skeie Tech­no­lo­gy enn på langt stør­re og ri­ke­re DNB. Som det gjen­gis i dom­men:

«(...) Skeie Tech­no­lo­gy vil også an­fø­re at sta­ten ikke har opp­fylt sin taps­be­grens­nings­plikt og/el­ler brutt den al­min­ne­li­ge lo­ja­li­tets­plik­ten i ga­ranti­for­hold. Sta­ten kun­ne en­kelt få inn­fridd sitt krav fra DNB Bank, da DNB har et ob­jek­tivt til­bake­be­ta­lings­an­svar (...) At sta­ten ikke først har gått på DNB Bank har med­ført at det er på­løpt be­ty­de­li­ge eks­tra for­sin­kel­ses­ren­ter. DNB har er­kjent kra­vet, noe som un­der­byg­ger at sta­ten ved enk­le grep kun­ne fått kra­vet inn­fridd (...) Dis­se mo­men­ter, sett i lys av at sta­tens sto­re ei­er­an­del i DNB Bank som frem­står som mu­lig år­sak til sta­tens opp­tre­den, vi­ser at sta­ten ikke har opp­fylt sin taps­be­gren­sings­plikt. (...)»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.