Kon­kur­ran­se om Trond­heim-tra­fik­ken

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Til vår­en star­ter SAS opp di­rekte­rute mel­lom Kris­tian­sand og Trond­heim på tors­da­ger og søn­da­ger. – Godt nytt for pas­sa­sje­re­ne, sier Wi­de­røe.

– Vi mener det er grunn­lag for fle­re av­gan­ger enn Wi­de­røes på tors­da­ger og søn­da­ger som er tra­fikk­ster­ke da­ger, sier in­for­ma­sjons­sjef i SAS, Knut Mor­ten Jo­han­sen, til Faed­re­lands­ven­nen.

Da SAS la fram som­mer­pro­gram­met sitt i ok­to­ber ble det kjent at Kris­tian­sand-trond­heim er en av 27 nye di­rekte­ru­ter fra det skan­di­na­vis­ke fly­sel­ska­pet i som­mer­pro­gram­met for 2018.

IKKE REDD KON­KUR­RAN­SEN

Wi­de­røe, som pr i dag har en dag­lig av­gang mel­lom de to by­ene, tar til­syne­la­ten­de kon­kur­ran­sen med stor ro.

– I for­hold til vårt pro­dukt kom­mer SAS inn med en vel­dig fri­tids­ret­tet rute, der vi er ret­tet mer inn mot for­ret­nings­tra­fik­ken. Sånn sett har vi kom­ple­men­ta­ere pro­duk­ter, sier Sil­je Brand­voll, di­rek­tør for in­for­ma­sjon og sam­funns­kon­takt i Wi­de­røe.

Der Wi­de­røes tors­dags­fly fra Kje­vik til Vaer­nes har av­gang 16.35, har SAS sitt tors­dags­fly av­gang 21.00. Søn­dag re­tur­ne­rer Wi­de­røe-fly­et fra Vaer­nes 18.25, mens SAS re­tur­ne­rer 12.35.

– BRA FOR DE REISENDE

– For dem som vil rei­se mel­lom Trond­heim og Kris­tian­sand er jo det­te bra. Men som sagt, vi mener vi har et an­net pro­dukt enn SAS der vi er ret­tet mer inn mot jobb­mar­ke­det mens de sat­ser på lang­helg og fri­tid, fort­set­ter Brand­voll.

At det er en ny Trond­heim-rute som lan­se­res, og ikke kvelds­fly til Oslo el­ler di­rekte­rute til Lon­don som len­ge har va­ert etter­spurt, kom­men­te­rer Jo­han­sen slik:

– Våre tall vi­ser fore­lø­pig ikke

FAKTA

Fly­til­bud Kris­tian­sand Trond­heim

● Wi­de­røe flyr dag­lig både til og fra Trond­heim. Av­rei­se fra Kje­vik søn­dag-fre­dag klok­ka 16.35 og lør­dag klok­ka 09.25. Re­tur fra Trond­heim søn­dag-fre­dag klok­ka 18.25 og lør­dag klok­ka 16.05.

● Ru­ten flys med et av Wi­de­røes el­le­ve Dash-8 Q400-fly med 78 se­ter og maks­fart på 667 km/t.

● Fra og med 29. mars 2018 flyr SAS tors­da­ger (klok­ka 21.00) og søn­da­ger (klok­ka 14.15) til Trond­heim. Re­tu­ren går klok­ka 20.00 på tors­da­ger og klok­ka 12.35 på søn­da­ger.

● Ru­ten flys med SAS’ mins­te fly­type: CRJ900 med plass til 90 pas­sa­sje­rer og maks­fart på 840 km/t.

at det er be­legg for å star­te en se­ne­re rute fra Kje­vik til Gar­der­moen. Dess­uten er også bil, buss og tog ster­ke kon­kur­ren­ter til fly mel­lom Kris­tian­sand og Oslo. Det er de ikke mel­lom Kris­tian­sand og Trond­heim på grunn av av­stan­den, for­tel­ler SAS sin in­for­ma­sjons­sjef.

At Lon­don-rute ikke er på trap­pe­ne har å gjø­re med at det er vans­ke­lig å få fylt fly­ene fra Lon­don inn til Kris­tian­sand, samt at SAS kun har 19 slots (lan­dings­til­la­tel­ser) på Hea­throw for hele Skan­di­na­via, og iføl­ge Jo­han­sen nep­pe vil kut­te en av sine øv­ri­ge ru­ter for å få til ny rute til Kris­tian­sand.

– Da er det mer rea­lis­tisk med kvelds­rute til Oslo, som vi vet at både na­e­rings­liv og det of­fent­li­ge sva­ert gjer­ne øns­ker seg. Vi vur­de­rer kon­ti­nu­er­lig mu­lig­he­ten for det, selv om pas­sa­sjer­av­gif­ten ikke ak­ku­rat har gitt oss dra­hjelp i så måte, sier Jo­han­sen.

90 SETERS FLY

På den nye Trond­heims-ruta som er i drift fra søn­dag 25. mars skal for­øv­rig SAS be­nyt­te seg av sin ny­es­te, og mins­te, fly­type: CRJ900.

Fly­et har 90 se­ter og en marsj­fart på 840 km/t. Reise­ti­den mel­lom Kris­tian­sand og Trond­heim er satt til 1 time og 15 mi­nut­ter.

Luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen ved Kje­vik er, ikke uven­tet, godt fornøyd med den nye ruta.

– Vi har hele ti­den hatt tro på di­rekte­ru­ten til Trond­heim og ment at det er mar­ked for mer enn en dag­lig av­gang. Ny­he­ten om at det nå blir to av­gan­ger på tors­da­ger og søn­da­ger ble der­for møtt med stor gle­de av oss, sier John­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD (AR­KIV)

Wi­de­røe har flydd ale­ne fra Kris­tian­sand til Trond­heim i fire år al­le­re­de. I mars 2018 tar SAS opp kam­pen om pas­sa­sje­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.