Tri­um­fe­ren­de selv­til­freds­het

Faedrelandsvennen - - MENING - JENS BRUN-PEDERSEN presse­sjef, Hu­man-etisk For­bund

Jeg har ar­bei­det i Hu­man­etisk For­bund i snart 20 år og har sett det mes­te på trykk når det gjel­der min ar­beids­gi­ver og med­lem­me­ne vi job­ber for. Hall­vard Ha­ge­lia, pro­fes­sor eme­ri­tus, når top­pen av hva jeg har lest av ned­la­ten­de og tri­um­fe­ren­de ar­ro­gan­se.

●●Han leg­ger pran­gen­de ut om sin kunn­skap om kirkebygg og sym­bo­lik­ken der, og skri­ver at «Den­ne tun­ge sym­bo­lik­ken av­gir den stank troll og hu­ma­ne­ti­ker­ne sli­ter med» (Faed­re­lands­ven­nen, 7.11.).

Vi hu­ma­ne­ti­ke­re er gla­de for at Ha­ge­lia be­sit­ter så mye kunn­skap om kirke­rom­met og at han i sin raus­het de­ler sin vi­ten om det­te med Faed­re­lands­ven­nens le­se­re. Til hans in­for­ma­sjon kan vi be­ret­te at vi er man­ge som ikke de­ler den krist­ne tro­en, men som li­ke­vel er i stand til å set­te pris på både sym­bo­lik­ken og de es­te­tis­ke si­de­ne av både kirke­rom og kirkebygg. Vi un­ner de krist­ne dis­se byg­ge­ne og den mu­lig­he­ten rom­me­ne gir til re­li­gions­ut­øvel­se og re­flek­sjon. Vi an­ser in­di­vi­ders rett til å dyr­ke sin re­li­gion som en men­neske­rett som vi hel­dig­vis er bun­det av gjen­nom in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner.

Pro­fes­sor eme­ri­tus nev­ner en rekke pri­vi­le­gi­er som de krist­ne kan nyte i fel­les­ska­pet og slår pro­fe­tisk fast i etter­kant at «For mo­der­ne troll og hu­ma­ne­ti­ke­re har visst luk­ten va­ert eks­tra stram». Vi er na­er­mest stum­me av be­und­ring for Ha­ge­lias til­syne­la­ten­de over­na­tur­li­ge evne til å leve seg inn i and­res men­nes­kers san­se­liv.

Det min­ner oss om hvil­ken fare vi selv står i – nå når tro­en­de krist­ne er i ferd med å bli i mindre­tall her i lan­det. En fare for å tri­um­fe­re som en se­ku­la­er ma­jo­ri­tet – over mi­no­ri­te­ter, ved å til­leg­ge dem egen­ska­per og opp­le­vel­ser de selv nep­pe vil kjen­ne seg igjen i. I så måte er Ha­ge­lias tri­umf la­e­re­rik. Måt­te vi ikke adop­te­re en slik hold­ning til med­men­nes­ker vi ikke de­ler livs­sy­net med. Måt­te vi hel­ler ikke ta imot og ak­sep­te­re pri­vi­le­gi­er som ma­jo­ri­tet. De har åpen­bart en tendens til å gjø­re oss blin­de for den makt­ut­øvel­sen vi der­med står i fare for å ram­me mindre­tall med.

«Til­va­er­el­sen av gjen­nom­sy­ret av gu­de­lig­het. For kir­ken og Vår­her­re be­skri­ver skrif­ten det­te som vel­lukt. Hu­ma­ne­ti­ker­ne får hol­de seg for ne­sen mens de fam­ler etter over­le­vel­ses­stra­te­gi­er», av­slut­ter Hall­vard Ha­ge­lia selv­sik­kert sin ar­tik­kel. Han skjøn­ner nep­pe at det som får oss til å hol­de oss for ne­sen, er sli­ke selv­til­fred­se ka­rak­te­ris­tik­ker av and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.