Flytt Palme­sus til Od­der­øya

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE GAUTE PEDERSEN,

Man­ge av be­boer­ne på Tan­gen er - iføl­ge avi­sen ny­lig - sje­nert av de fylleløy­er en mun­ter venne­gjeng stel­ler i stand på By­stran­da noen som­mer­kvel­der hvert år.

●●Palme­sus kal­les det­te ar­ran­ge­men­tet, som hvert år be­sø­kes av noen tu­sen ung­dom­mer - be­jub­let av by­ens ord­fø­rer og by­sty­re samt ho­tell- og han­del­s­na­e­rin­gen.

Jeg har len­ge und­ret meg over at By­stran­da som vel er blitt etab­lert til bes­te for, og vel også be­kos­tet av, oss som bor i den­ne byen - kan sten­ges i en len­gre pe­rio­de midt i bade­se­son­gen - at sand­area­let og om­rå­det rundt kan til­la­tes til­gri­set for res­ten av som­mer­en - og at til­før­sels­vei­er til bo­li­ge­ne på Tan­gen kan inn­snev­res og sten­ges i dage­vis - og at høy mu­sikk skal få pla­ge vet­tet av de som bor na­er­mest det som fore­går bak sper­rin­ge­ne.

Som for­mann i Syd-kvad­ra­tu­ren Vel­for­ening ble jeg i sin tid in­volvert i na­bo­ers pro­ble­mer knyt­tet til Quart­fes­ti­va­len, da den­ne ble ar­ran­gert i Tres­se. Som sjele­sør­ger for de mest pla­ge­de og som kon­takt­per­son over­for en steil ord­fø­rer, som men­te at 100 de­si­bel inn på et sove­rom med luk­ke­de vin­du­er, det måt­te folk tåle. Det var dess­ver­re ikke alle som gjor­de det.

Med ti­den skjed­de en mod­ning - også i by­ens po­li­tis­ke sirk­ler. I ord­fø­rer Skis­lands tid in­ves­ter­te nem­lig kom­mu­nen fle­re mil­lio­ner kr - og skap­te et tri­ve­lig amfi på den tid­li­ge­re idretts­plas­sen på Od­der­øya. Til det­te ble Quart­fes­ti­va­len flyt­tet de se­ne­re åre­ne. Og til det sam­me am­fi­et på Od­der­øya, bør selv­føl­ge­lig også venne­fes­ten til herr Fos­se­li & co bli flyt­tet.

Den da­gen det er gjen­nom­ført, vil vi, som bor i den­ne byen, få en re­ne­re by­strand til­gjen­ge­lig hele som­mer­en - be­boer­ne på og rundt Tan­gen vil slip­pe lyd­ter­ror fra ster­ke bass­høy­ta­le­re tett inn­på seg i sene som­mer­kvel­der - og de vil slip­pe å måt­te le­gi­ti­me- re seg for i det hele tatt å få slip­pe hjem til sin egen bo­lig. Det er i våre da­ger blitt mo­der­ne å ha fle­re tan­ker i ho­det sam­ti­dig - også blant po­li­ti­ke­re. Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.