Stor stå­hei for lite

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HA­GEN

SAKPROSA «Skam­løs»

Amina Bi­le, So­fia Nes­ri­ne Srour og Nancy Herz Gyl­den­dal

«Skam­løs» hand­ler om aeres­kul­tur og hvor­dan man skal ta et opp­gjør med den. Bi­le, Srour og Herz for­tel­ler om sine egne opp­le­vel­ser og om opp­le­vel­ser de har blitt for­talt. ”For­tel­le” er stikk­or­det her, for opp­le­vel­se­ne de­res kom­mer stort sett fram gjen­nom ned­skrev­ne dia­lo­ger.

Her har ikke kor­rek­tur­les­nin­gen va­ert god, i til­legg til at for man­ge ba­na­li­te­ter har fått bli stå­en­de. Det fø­les ikke nød­ven­dig å ta med alle mor­som­he­te­ne og de nø­len­de, halv­fer­di­ge kom­men­ta­re­ne til de unge kvin­ne­ne. Jeg stil­ler meg spørs­må­let om de ikke kun­ne ha skre­vet om alt de snak­ket om i en len­gre sam­men­hen­gen­de tekst frem­for å gjen­gi sam­ta­le­ne i en bok.

Inni­mel­lom er det il­lust­ra­sjo­ner, lis­ter og teks­ter, men selv dis­se teks­te­ne er kor­te. Det sprin­ger fort fra en sak til en an­nen, og jeg sav­ner at for­fat­ter­ne går mer i dyb­den på dis­se struk­tu­rel­le pro­ble­me­ne – slik som det for­tel­les om i «Skam­løs» blir det litt vel anek­do­tisk og usam­men­hen­gen­de. De pre­sen­te­rer noe fakta og sta­ti­stikk, men det­te hav­ner i skyg­gen av den søte inn­pak­nin­gen og opp­set­tet.

Selv om det­te er en bok be­reg­net for unge men­nes­ker, tren­ger man ikke å un­der­vur­de­re dem – unge men­nes­ker bur­de va­ere i stand til å lese.

I til­legg sy­nes jeg at det fle­re ste­der sies A uten å si B, f.eks. er det rart at det i dia­lo­gen om hi­jab ikke nev­nes at en av for­fat­ter­ne ikke len­ger er tro­en­de mus­lim. Fak­tisk er det rart at det­te ikke nev­nes før nes­ten helt til slutt. Pl­ut­se­lig stil­les mye av te­ma­tik­ken i et an­net lys. Kul­tu­ren som for­fat­ter­ne skri­ver om er jo ulø­se­lig knyt­tet til re­li­gion.

Når det er sagt, sy­nes jeg pro­sjek­tet til for­fat­ter­ne er vik­tig og in­ter­es­sant – mye av det for­fat­ter­ne for­tel­ler om kan man også dra pa­ral­lel­ler til i ves­tens ma­jo­ri­tets­kul­tur. Fe­mi­nis­te­ne har alt­så fort­satt mye å gjø­re både her og der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.