Nå skal det spø­ke

Kristiansand Dyre­park in­ves­te­rer rundt ti mil­lio­ner kro­ner i å skrem­me li­vet av små og sto­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

Juni 2018 åp­nes Spø­kel­ses­hu­set.

– Hele ide­en er å be­ve­ge seg i de for­skjel­li­ge uni­ver­se­ne til Kap­tein Sa­bel­tann, opp­le­ve hans mør­kes­te ma­re­ritt og fien­der. Som gjest skal du set- te deg i hans sted, opp­ly­ser dyre­park­di­rek­tør Per Arn­stein Aamot.

Det be­tyr at man må på­reg­ne å hans­kes med ty­per som Gre­ven av Gral, jun­gel­fyrs­ten Ma­ga Kahn og Gru­som­me Gab­ri­el.

Da kan det va­ere lurt å ha ei hånd å hol­de i.

SA­BEL­TANN RUN­DER 30 år

In­ves­te­rin­gen er på mel­lom sju og ti mil­lio­ner kro­ner, og bygge­pro­ses­sen star­ter i dis­se da­ger.

Man bru­ker skal­let av det gam­le hekse­hu­set in­nerst i Sa­bel­tanns Ver­den, som ut­vi­des og om­inn­re­des til et vind­skeivt og skum­melt spø­kel­ses­hus.

Dyre­par­ken har tre so­li­de bein å stå på: Dy­re­ne, Sa­bel­tann og Eg­ner-uni­ver­set. De sis­te åre­ne er det sist­nevn­te som har fått mest av pen­ge­ne.

Nes­te år er det den kjen­te sjø­rø­ve­ren som kap­rer bror­par­ten av pot­ten.

– Kap­tein Sa­bel­tann run­der 30 år i 2019. Gjes­te­ne mel­der til­ba­ke at de øns­ker mer ak­ti­vi­tet i Sa­bel­tanns Ver­den. Den tren­ger et løft, og vi øns­ker den skal skin­ne til 2019, sier di­rek­tø­ren.

Pro­sjek­tet plan­leg­ges av par­kens un­der­hold­nings­av­de­ling i sam­ar­beid med opp­havs­mann Ter­je For­moe, som ikke uven­tet gle­der seg som en unge:

– Det har va­ert vel­dig vans­ke­lig å hol­de på hem­me­lig­he­ten om hva vi har plan­lagt for nes­te år. Jeg fø­ler meg sik­ker på at det­te blir et spø­kel­ses­hus man ald­ri har sett ma­ken til og det blir spen­nen­de å gi folk flest et helt nytt inn­blikk i Kap­tein Sa­bel­tann­uni­ver­set, sier For­moe i en presse­mel­ding.

I til­legg in­ves­te­res tre-fi­re mil­lio­ner kro­ner i ny og opp­gra­dert Sir­kus Je­sper-fore­stil­ling og Sa­bel­tann-fore­stil­ling. Den kan­skje mest po­pu­la­ere kvelds­fore­stil­lin­gen ven­der til­ba­ke, nem­lig Kap­tein Sa­bel­tann og Gru­som­me Gab­ri­els skatt.

I til­legg kom­mer økte drifts­ut­gif­ter, i form av skue­spil­le­re og an­sat­te.

«BARE» 950.000 BESØKENDE

De to sis­te åre­ne har an­tall besøkende i Dyre­par­ken bik­ket mil­lio­nen. Det vil ikke skje i 2017, iføl­ge di­rek­tø­ren.

– Vi kom­mer til å va­ere rett un- der, men le­ve­re vel­dig bra re­sul­tat li­ke­vel, an­ta­ke­lig topp tre gjen­nom ti­de­ne. Når vi sum­me­rer for oss selv er vi godt for­nøyd, sier Per Arn­stein Aamot.

Topp tre til­sva­rer et re­sul­tat på rundt 40 mil­lio­ner kro­ner av en om­set­ning som de se­ne­re år har lig­get rundt 330 mil­lio­ner.

– Hva skyl­des ned­gan­gen?

– Jeg vil trek­ke fram de to sis­te uke­ne i juli, da vi blant an­net had­de fi­re da­ger med sam­men­hen­gen­de regn. Én av da­ge­ne var det un­der 5000 gjes­ter, det kan jeg nes­ten ikke hus­ke vi har hatt før. Med den type hølje­regn ram­mes vi, sis­te uka så vi at en del reis­te hjem, sva­rer Aamot.

FOTO: JOACHIM BARRUM/DYREPARKEN

Det­te er en kon­sept­skis­se av Spø­kel­ses­hu­set i Kap­tein Sa­bel­tanns Ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.