Sund­toft sø­ker ny jobb

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIDE JAN ODDVAR

●●Fyl­kes­råd­mann i Vestag­der, Ti­ne Sund­toft (50), be­kref­ter over­for Ag­der­pos­ten at hun har søkt stil­lin­gen som pro­sjekt­le­der for det kom­men­de Ag­der­fyl­ket. Per­sonen som får stil­lin­gen skal lede ar­bei­det med sam­men­slå­in­gen av de to Ag­der-fyl­ke­ne, og til­trer der­et­ter som ny råd­mann for Ag­der 1. ja­nu­ar 2020. Ti­ne Sund­toft var miljø­mi­nis­ter i re­gje­rin­gen Sol­berg fra 2013 til hun valg­te å gå av i de­sem­ber 2015. Hun har tid­li­ge­re va­ert na­e­rings­po­li­tisk råd­gi­ver for Høy­res stor­tings­grup­pe og re­gion­di­rek­tør i NHO Ag­der. Søk­nads­fris­ten på stil­lin­gen er

4. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.