Po­li­ti­et fant død kvin­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ARILD SANDVIK

En po­liti­pa­trul­je fant i går etter­mid­dag en død kvin­ne i ter­ren­get ved Egs­om­rå­det i Kristiansand. Sam­ti­dig ble lete­ak­sjo­nen etter den sav­ne­de Aud Tu­rid Hå­land av­slut­tet.

– Kvin­nen som er fun­net er ikke iden­ti­fi­sert, men alt ty­der på at det er den 59 år gam­le kvin­nen som har va­ert sav­net si­den natt til søn­dag som er fun­net om­kom­met, sier po­liti­første­be­tjent og etter­fors­ker ved Kristiansand po­liti­sta­sjon, Ken­neth Ra­fa­el­sen i en presse­mel­ding som po­li­ti­et send­te ut klok­ka 15.56 i går etter­mid­dag.

På­rø­ren­de er vars­let og lete­ak­sjo­nen etter den sav­ne­de Aud Tu­rid Hå­land er av­slut­tet.

Hå­land ble sist ob­ser­vert ved Slot­tet i Kvad­ra­tu­ren klok­ka 01.22 natt til søn­dag. Noe før det­te fan­get over­våk­nings­ka­me­ra­et på Cir­cle K-sta­sjo­nen, som lig­ger i øst­gå­en­de kjøre­ret­ning, på Ves­ter­vei­en hen­ne inn.

Po­li­ti­et star­tet søk natt til man­dag og fra man­dag mor­gen ble po­liti­he­li­kop­ter, hunde­pa­trul­jer, Heime­ver­net, Si­vil­for­sva­ret, Røde Kors og Rover­nes be­red­skaps­grup­pe satt inn i sø­ket. Også man­ge fri­vil­li­ge har del­tatt i lete­ak­sjo­nen.

I går job­bet ti etter­fors­ke­re job­ber med å kart­leg­ge be­ve­gel­se­ne til sav­ne­de Aud Tu­rid Hå­land (59).

– Det er lagt ned en stor jobb fra man­ge. Nå er krim­tek­ni­ke­re på vei til funn­ste­det for å fore­ta ru­tine­mes­si­ge un­der­sø­kel­ser. Det er ikke noe som ty­der på at kvin­nen har va­ert ut­satt for noe kri­mi­nelt, sier Ra­fa­el­sen i presse­mel­din­gen.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Si­vil­for­sva­ret søk­te i går på Egs­jor­de­ne. På etter­mid­da­gen ble en død kvin­ne fun­net i det­te om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.