I gang etter en uke va­er­fast

Astrid Fur­holt kun­ne en­de­lig spen­ne på seg ski­ene man­dag etter å ha sit­tet va­er­fast i en uke.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

Man­dag etter­mid­dag norsk tid spen­te Astrid på seg ski­ene og be­gyn­te på den førs­te etap­pen fra Ross-isen til Fram­heim.

Pol­fa­re­ren fra Bir­ke­nes har sit­tet va­er­fast sam­men med mak­ke­ren sin på Union Glacier i en uke, og mis­tet ver­di­full tid. I går had­de de 65 da­ger på seg til å nå fram til pol­punk­tet, iføl­ge Lars Ebbe­sen, som er Astrid Fur­holt og Jan Sver­re Si­vert­sens kon­takt­punkt.

MINUS 12 ER ALT­FOR VARMT

– De ble fløy­et fra Union Glacier med en mel­lom­lan­ding for å fyl­le tan­ken. Så lan­det de på Ross-isen søn­dag kveld klok­ka 21, og sat­te opp ba­sen på start­punk­tet. Det er fle­re for­be­re­del­ser som skal gjø­res, men det er strå­len­de va­er og de er kla­re til å be­gyn­ne fer­den, for­tal­te Ebbe­sen man­dag for­mid­dag.

Det var på det tids­punk­tet sol, vind­stil­le og minus tolv gra­der på Ross-isen i Antarktis. Un­der­la­get er fast med sto­re meng­der pud­der­snø på top­pen.

– Det er alt­for varmt, sa Astrid til meg på te­le­fon nå nett­opp, hum­ret Ebbe­sen.

– Når de skal gå og trek­ke pul­ke­ne, så er det et pro­blem når tem­pe­ra­tu­ren er 12 mi­nus­gra­der. Helst bør den ned mot 20 minus, det er en fin ar­beids­tem­pe­ra­tur. Den dype snø­en på top­pen kan også bli tøff å dra pul­ke­ne gjen­nom. Det kan gjø­re job­ben be­ty­de­lig tyng­re. Da må de først tråk­ke løy­pe. Så må de snu og gå til­ba­ke, hen­te pul­ke­ne og fort­set­te slik fram og til­ba­ke, for­tel­ler den er­far­ne pol­fa­re­ren Lars Ebbe­sen, som blant an­net gikk til Syd­po­len sam­men med Cato Zahl Pe­der­sen og Odd Ha­rald Hau­ge i 1994–95.

DET BE­GYN­NER å HASTE

Det er alt­så 65 da­ger igjen til de må va­ere på Syd­po­len. Fris­ten kom­mer av at ba­sen som skal fly dem ut igjen, ikke har flyv­nin­ger etter 17. ja­nu­ar. Fra da av vil det kos­te Astrid Fur­holt en mil­lion kro­ner eks­tra å kom­me hjem. Og den 26. ja­nu­ar sten­ger ba­sen. Al­ter­na­ti­vet da vil va­ere å for­la­te Syd­po­len i mot­satt ret­ning og hen­tes ut på den and­re si­den, der in­fra­struk­tu­ren er bed­re.

– I ut­gangs­punk­tet er det be­reg­net 14 da­ger fra start­punk­tet på Ross-isen til Fram­heim. Nå hå­per Astrid at de skal kla­re det ras­ke­re enn det. Ti da­ger vil­le va­ert helt fan­tas­tisk, men det skal mye til å kla­re det. Men de sat­ser alt på å vin­ne inn no­en av da­ge­ne de har tapt. Det had­de va­ert helt utro­lig, sier Ebbe­sen.

KAM­PEN OM TI­DEN

– Da er de i rute, og det øker sik­ker­he­ten for eks­pe­di­sjo­nen og sjan­sen for å lyk­kes, sier han.

– Hvis det ikke går, får de at­skil­lig mer press på re­tu­ren, mye stør­re press, på­pe­ker Ebbe­sen.

Når Astrid kom­mer til Fram­heim, be­gyn­ner hun på selv Amund­sen-ruta til Syd­po­len. De be­reg­ner 25 da­ger til­ba­ke til de­po­tet og 25 til 30 da­ger inn til Syd­po­len.

Den ab­so­lutt ver­ste ruta til pol­punk­tet – den alle vil gå.

– Den har alt en rute skal ha, det er den sto­re, klas­sis­ke ruta: Det er kom­plett umu­lig å kom­me til start­punk­tet, det fin­nes ikke in­fra­struk­tur, det er det de­si­dert dy­res­te ste­det i ver­den å gå på ski, men også det mest til­freds­stil­len­de. Syd­po­len i Amund­sens rute er den to­ta­le ut­ford­ring, sier Lars Ebbe­sen.

Søn­dag kveld lan­det de på ned­si­den av Axel Hei­berg-bre­en, der de også kan se fjel­let Roald Amund­sen kal­te opp etter sin venn og støtte­spil­ler don Pe­dro Chris­top­her­sen.

FOTO: JAN SVER­RE SIVERTSEN

Astrid Fur­holt og mak­ke­ren Jan Sver­re Sivertsen lan­det un­der per­fek­te for­hold på Ross-isen søn­dag.

Kar­tet vi­ser at Astrid Fur­holt og mak­ke­ren Jan Sver­re Sivertsen leg­ger seg i spo­ret til Roald Amund­sen inn til Syd­po­len. Fur­holt skal der­med bli den førs­te kvin­nen som når Syd­po­len i ru­ten til Roald Amund­sen.

FOTO: JAN SVER­RE SIVERTSEN

Det nors­ke flag­get ble plan­tet mens de tøm­te fly­et for cir­ka 300 kilo med mat og ut­styr.

Astrid Fur­holt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.