Får ikke be­hand­ling på syke­hje

Mang­len­de fy­sio­te­rapi­til­bud ved syke­hjem­met gjør at slag­ram­me­de Kir­sti Åle­f­ja­er og man­nen hen­nes vel­ger å be­ta­le 10.000 kro­ner i må­ne­den for pri­vat be­hand­ling.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Her sit­ter jeg uten å kun­ne røre på ven­st­re arm og ven­st­re bein. Det er ikke fritt for at jeg er litt bit­ter, men må jo prø­ve å gjø­re det bes­te ut av det.

Det er snart gått et år si­den Kir­sti Åle­f­ja­er ble ram­met av slag, og i som­mer fei­ret hun 70-års­da­gen på Terne­vig om­sorg­sen­ter i Vågs­bygd.

– Vi skul­le ut for å hand­le, og jeg satt i bi­len og ven­tet på Kir­sti. Hun kom ikke ut, og da gikk jeg inn i hu­set for å se, men fant jeg hen­ne hjelpe­løs i gan­gen med det som skul­le vise seg å va­ere et al­vor­lig slag. Etter et opp­hold ved sla­gen­he­ten ved Sør­lan­det syke­hus og Val­hal­la om­sorgs­sen­ter åp­net mu­lig­he­te­ne seg for lang­tids­plass på Terne­vig om­sorgs­sen­ter som lig­ger i naer­om­rå­det vårt, sier Svein Åle­f­ja­er.

LAM I ARM OG BEIN

– Da jeg kom hit, føl­te jeg meg som en pak­ke som bare ble plas­sert i sen­ga. De an­sat­te her ved Terne­vig om­sorgs­sen­ter er bare helt fan­tas­tis­ke, men jeg fikk ald­ri til­bud om vi­de­re opp­tre­ning med fy­sio­te­ra­peut, sier Kir­sti Åle­f­ja­er.

Ekte­pa­ret be­stem­te seg for å be­ta­le for et pri­vat til­bud, der en fy­sio­te­ra­peut kom­mer til syke­hjem­met tre gan­ger i uken. Re­gel- mes­sig mas­sa­sje og øvel­ser har gitt re­sul­ta­ter. Nå har 70-årin­gen blant an­net fått ba­lan­se nok til å kun­ne sit­te opp­reist uten å tip­pe over på si­den. Hun kan også stå opp­reist på egen hånd om det er noe å hol­de seg i.

De da­ge­ne den pri­vat­be­tal­te fy­sio­te­ra­peu­ten ikke kom­mer, hjel­per ekte­man­nen hen­ne med øvel­ser og opp­tre­ning.

Ny­lig skrev Svein Åle­f­ja­er et le­ser­inn­legg i Faed­re­lands­ven­nen, der han for­tel­ler om hvor­dan liv­e­ne de­res ble snudd på ho­det. Her leg­ger han ikke skjul på at han er opp­gitt og sli­ten.

– Jeg til­brin­ger med gle­de fire­fem ti­mer dag­lig sam­men med kona mi på syke­hjem­met, men vårt kla­re mål er at hun skal få kom­me hjem, sier han.

BRU­KER SPAREPENGENE

Si­den 85 pro­sent av pen­sjo­nen til Kir­sti Åle­f­ja­er går til å be­ta­le for syke­hjems­plas­sen, er det sparepengene til ekte­pa­ret som fi­nan­sie­rer fy­sio­te­rapi­til­bu­det.

– Etter et langt yr­kes­liv har vi lagt pen­ger til side, og så len­ge vi ser at be­hand­lin­gen har ef­fekt er det­te vel an­vend­te pen­ger. Det er li­ke­vel et tanke­kors at det nok ikke er alle som vil­le hatt mu­lig­he­ten til å be­ta­le 10.000 kro­ner i må­ne­den for å få et til­bud som kom­mu­nen ikke til­byr, sier Svein Åle­f­ja­er.

IKKE På SYKEHJEMMENE

An­ne So­fie Helle­bø be­kref­ter at det ikke er an­satt fy­sio­te­ra­peu­ter el­ler ergo­te­ra­peu­ter ved de en­kel­te sykehjemmene i Kristiansand, men un­der­stre­ker at be­boer­ne li­ke­vel kan få be­hand­ling av fy­sio­te­ra­peut. An­sat­te ved in­sti­tu­sjo­ne­ne kan også iva­re­ta opp­tre­nings­be­ho­ve­ne til syke­hjems­be­bo­ere. Fy­sio­te­ra­peu­ter gir også opp­la­e­ring og vei­led­ning til per­so­na­let slik at de kan hjel­pe til med en­kel­te øvel­ser.

– En må hus­ke at be­boer­ne på syke­hjem er de mest skrø­pe­li­ge i sam­fun­net, og der­med ofte ikke har god nyt­te av til­bud om fysioterapi. Når res­sur­se­ne er be­gren­se­de må det prio­ri­te­res. Kom­mu­nen sat­ser mye på hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring gjen­nom hjemme­tje­nes­ten. Det gjør at fle­re kan bli bo­en­de leng­re i egen bo­lig, sier An­ne So­fie Helle­bø.

– EN PRESSET TJENESTE

– Selv om det ikke er no­en fy­sio­te­ra­peu­ter an­satt ved de en­kel­te sykehjemmene, føl­ges be­boer­ne der opp. Vi er imid­ler­tid en presset tjeneste, og er nødt til å prio­ri­te­re ut fra en del fag­li­ge kri­te­ri­er. I prio­ri­te­rings­nøk­ke­len som be­nyt­tes har per­soner med akutt syk­dom/ska­de el­ler ny­ope­rer­te og per­soner med brå funk­sjons­ned­set­tel­se første­prio­ri­tet. Kro­nisk syke i sta­bil fase prio­ri­te­res la­ve­re, sier av­de­lings­le­der Tho­mas Dok­mo for re­ha­bi­li­te­rings­mot­tak i Kristiansand kom­mu­ne.

BE­HOV FOR 15-16 ÅRSVERK

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (Kostra­tall) var det i fjor 8,5 fy­sio­te­ra­pi­års­verk per 10.000 inn­byg­ge­re i kom­mune­helse­tje­nes­ten i Kristiansand. Det er mind­re enn lands­gjen­nom­snit­tet som var 9,1 pro­sent. For å dek­ke be­ho­vet me­ner Norsk Fy­sio­te­rapi­for­bund at det er be­hov for 15-16 årsverk.

– Ge­ne­relt kom­mer in­sti­tu­sjon­be­bo­ere dår­lig ut når det gjel­der å få til­gang på fy­sio­te­rapi­be­hand­ling. Akku­rat som over­for hjemme­bo­en­de me­ner vi det er mye å tje­ne på å fore­byg­ge for ek­sem­pel fall ved ba­lanse­tre­ning og lig­nen­de på syke­hjem, sier kom­mu­ni­ka­sjons­le­der Vi­dar Re­kve i Norsk Fy­sio­te­rapi­for­bund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.