Tøm­te kon­to­en til den drep­te bro­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Søs­te­ren (48) til man­nen som ble drept i Åmli, er til­talt for å ha tømt bro­rens kon­to for over 35.000 kro­ner i uke­ne etter dra­pet.

14. fe­bru­ar ble 48-årin­gen og ekte­man­nen (38) på­gre­pet og sik­tet for å ha tatt li­vet av kvin­nens bror.

Lev­nin­ge­ne av bro­ren ble sam­me dag fun­net ned­gravd i myra 150 me­ter fra pa­rets bo­lig på går­den på Si­mon­stad i Åmli.

Ekte­pa­ret ga en ut­fyl­len­de for­kla­ring i de førs­te av­hø­re­ne. 38-årin­gen for­klar­te at han had­de skutt svo­ge­ren to gan­ger, par­tert li­ket og kjørt kropps­de­le­ne bort med en mini­gra­ver. Han er nå til­talt for drap og lik­s­kjen­ding og må møte i Aust-ag­der ting­rett 27. no­vem­ber. Ekte­fel­len blir der­imot ikke til­talt for drap.

MISBRUK

Den draps­til­tal­te ekte­man­nen er også til­talt for å ha mis­brukt av­dø­des mini­bank-kort. Han nek­ter straff­skyld for be­dra­ge­ri, og har vist til at svo­ge­ren skyld­te ham pen­ger og at kona had­de fått full­makt til å dis­po­ne­re bro­rens mid­ler.

Den 48 år gam­le kvin­nen er nå til­talt for be­dra­ge­ri. Til­ta­len om­fat­ter de sam­me for­hol­de­ne som også ekte­man­nen er an­kla­get for:

Fra 23. no­vem­ber 2016 til 19. ja­nu­ar 2017 er hun til­talt for å ha brukt kor­tet 10 gan­ger for til sam­men over 35.000 kro­ner. Blant an­net skal hun iføl­ge til­ta­len ha kjøpt en mo­bil­te­le­fon til 6490 kro­ner, va­rer for 211 kro­ner på Re­ma 1000 Stoa og fle­re and­re stør­re og mind­re be­løp.

Det er uvisst hvor­dan kvin­nen stil­ler seg til til­ta­len som nå fore­lig­ger. For­sva­rer Sol El­den var tirs­dag ikke til­gjen­ge­lig for kom­men­tar.

DØDSBO

Det­te er pen­ger som til­hør­te av­dø­des dødsbo.

38-årin­gen nek­ter straff­skyld for drap, for­di han me­ner han hand­let i nød­ver­ge. Han er­kjen­ner imid­ler­tid straff­skyld for å ha mis­hand­let svo­ge­rens kropp etter at dø­den inn­traff.

Man­nen har for­klart at han grav­de ut den ene kula for å øde- leg­ge be­vis og der­et­ter par­ter­te krop­pen for å kun­ne trans­por­te­re av­døde bort til myra.

ARKIVFOTO: ERLEND OLSBU TEKST: stei­nar.vinds­land@fvn.no

Sig­mund Ol­sen (44) drept i no­vem­ber 2016. Han ble fun­net 14. fe­bru­ar 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.