60 av­hørt om dra­pet på Tengs

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et etter­fors­ker fle­re per­soner de me­ner kan ha be­gått dra­pet på Bir­git­te Tengs i 1995.

Et­ter­forsk­nin­gen av den 22 år gam­le draps­sa­ken ble den al­ler førs­te som cold case-grup­pa i Kri­pos tok tak i ja­nu­ar 2016. Si­den før som­mer­en i år har fle­re mu­li­ge gjer­nings­per­soner blitt etter­fors­ket, skri­ver VG. Dis­se er kom­met i søke­ly­set som føl­ge av kon­kre­te tips el­ler ob­ser­va­sjo­ner el­ler at de er av spe­si­ell in­ter­es­se på grunn av straffe­his­to­rikk el­ler and­re for­hold.

– Det er gjort et be­ty­de­lig an­tall un­der­sø­kel­ser opp mot et be­ty­de­lig an­tall per­soner, sier po­liti­ad­vo­kat Lars Ole Ber­ge i Sørvest po­liti­dis­trikt til VG.

Det er fle­re helt nye per­soner som er ut­pekt, men også fle­re som tid­li­ge­re har va­ert in­ne i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.