Ne­der­lag for re­gje­rin­gen

Sen­ter­par­ti­et støt­tet Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag om at asyl­sa­ker fra unge af­gha­ne­re skal vur­de­res på nytt. Der­med gikk re­gje­rin­gen på en smell.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ne­der­la­get skjed­de ikke uten dra­ma­tikk. Tau­trek­kin­gen om Aps for­slag på­gikk na­er­mest helt fram til stor­tings­mø­tets start tirs­dag for­mid­dag.

Etter at ord­ly­den i det sis­te av fi­re punk­ter ble end­ret, sluttet også Sen­ter­par­ti­et seg til ved­ta­ket som in­ne­ba­erer at no­en av de så­kal­te ok­to­ber­bar­na som kom til Nor­ge fra Af­gha­ni­stan i 2015, nå vil få søk­na­den sin be­hand­let på nytt.

Etter en hard de­batt på Stor­tin­get støt­tet både Ven­st­re og KRF opp om Aps for­slag, noe som be­tyr at Høy­re/frp-re­gje­rin­gen må end­re kur­sen noe.

Hvor stor end­rin­gen blir er imid­ler­tid et åpent spørs­mål, iføl­ge inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp).

HARDT UT MOT AP

List­haug gikk i de­bat­ten hardt ut mot Aps for­slag. Hun me­ner par­ti­et går vekk fra en streng og ansvar­lig lin­je i asyl­po­li­tik­ken, og at Ap nå sier det mot­sat­te av det de sa for fem da­ger si­den. Stats­rå­den etter­ly­ser en rede­gjø­rel­se fra Ap om hva par­ti­et egent­lig vil.

– Det­te er så­pass tynt at jeg må si at jeg lu­rer sva­ert mye på hvor­dan jeg skal føl­ge det opp, sa List­haug.

Aps for­slag in­ne­ba­erer at re­gje­rin­gen opp­he­ver en in­struks fra re­gje­rin­gen om å av­vise UDIS an­mod­ning om en opp­myk­ning, slik at fle­re av de ens­li­ge mindre­åri­ge får bli i Nor­ge. Stø­re frem­holdt at for­sla­ge­ne gir for­valt­nin­gen stør­re mu­lig­het til å ut­øve skjønn.

List­haug vis­te imid­ler­tid til at Ap tid­li­ge­re har sagt at asyl­reg­le­ne ikke skal end­res, men at det vil va­ere kon­se­kven­sen hvis in­struk­sen om hen­vis­ning til in­tern­flukt opp­he­ves.

– Hva vil Ap ha i ste­det? Jeg har for­stått at end­rin­ge­ne skal be­stå i at man­gel på om­sorgs­per­soner, nett­verk og res­sur­ser til å kla­re seg i in­tern­flukt­om­rå­det skal ha be­tyd­ning for om ens­li­ge mindre­åri­ge skal få opp­hold på hu­ma­ni­ta­ert grunn­lag. Det har be­tyd­ning al­le­re­de i dag, sa hun.

ASYLSTRID

Sp og Ap av­vis­te for­ri­ge uke et for­slag fra SV om umid­del­bar mid­ler­ti­dig stans i all asyl­re­tur til Af­gha­ni­stan. Det fikk man­ge ve­te­ra­ner i de to par­ti­ene til å rea­ge­re.

Aps for­slag tirs­dag hand­ler om at alle ens­li­ge asyl­sø­ke­re mel­lom 16 og 18 år som er ved­tatt re­tur­nert til in­tern­flukt si­den 1. ok­to­ber i fjor, skal få sa­ken vur­dert på nytt. Par­ti­et fikk Stor­tin­get med på å inn­føre sår­bar­hets­kri­te­ri­er og ven­te med re­tur til sa­ke­ne er tatt opp til ny vur­de­ring.

Drag­kam­pen mel­lom Ap og Sp i mor­gen­ti­me­ne tirs­dag hand­let om en for­mu­le­ring om at sa­ke­ne til de unge asyl­sø­ker­ne det gjel­der, «ikke ef­fek­tu­eres». I det en­de­li­ge for­sla­get he­ter det imid­ler­tid at sa­ke­ne «ikke ef­fek­tu­eres før sa­ke­ne er be­hand­let på nytt».

– Vi vars­let Ap om at vi ikke kun­ne støt­te det for­sla­get slik det lå. Ap end­ret ord­ly­den, slik at det ble bed­re ram­met inn. Da stem­mer vi for alle fi­re for­sla­ge­ne, sier Sp-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum til NTB.

ØK­NING AV MIDLERTIDIGE

Bak­grun­nen er den sto­re øk­nin­gen i an­tal­let mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re som har fått inn­vil­get mid­ler­ti­dig opp­hold si­den det så­kal­te ri­me­lig­hets­vil­kå­ret ble fjer­net 1. ok­to­ber i fjor.

Ri­me­lig­hets­vil­kå­ret gjor­de tid­li­ge­re at de fles­te ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re ikke ble sendt til in­tern­flukt i hjem­lan­det, men i ste­det fikk opp­hold i Nor­ge, for­di in­tern­flukt ble sett på som «uri­me­lig».

– Før var det rundt 5 pro­sent av den­ne grup­pen som fikk mid­ler­ti­dig opp­hold, i etter­kant økte det til over 40 pro­sent. Da ri­me­lig­hets­vil­kå­ret ble opp­he­vet, had­de Stor­tin­get in­gen in­for­ma­sjon som til­sa at det­te vil­le skje, sier Stø­re.

FOTO: NTB SCANPIX

– Vi stem­mer for alle de fi­re for­sla­ge­ne til Ar­bei­der­par­ti­et, sier Sp-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum, som der­med sik­ret fler­tall for at unge, af­ghans­ke asyl­sø­ke­re skal få sin søk­nad vur­dert på nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.