Han har na­er­mest ube­gren­set makt i Saudi-ara­bia

Al­le­re­de før hans far ga ham frie hen­der til å retts-for­føl­ge hvem som helst og be­slag­leg­ge for­muer, var Mo­ham­med bin Sal­man en mek­tig skik­kel­se i det saudis­ke konge­hu­set.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - AN­DERS JERICHOW, FAED­RE­LANDS­VEN­NEN / PO­LI­TI­KEN

Still­he­ten om­kring Sau­di­ara­bias kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man er kan­skje det ster­kes­te be­vi­set på hans makt.

I alle and­re land vil­le det vek­ket ko­los­salt opp­sikt og pro­tes­ter – også in­ter­na­sjo­nalt – om en og sam­me mann gjen­nom kon­ge­lig de­kret skaf­fet seg mak­ten til å ar­res­te­re hvem som helst og så om­gå­en­de ta mak­ten i bruk for å ar­res­te­re kon­ge­li­ge, mi­li­ta­ere le­de­re, re­gje­rings­med­lem­mer og no­en av ver­dens ri­kes­te men­nes­ker.

Den saudis­ke kron­prin­sen gjør det imid­ler­tid med stil. De ar­res­ter­te har nem­lig ikke blitt kas­tet i fange­hull el­ler tor­tur­kjel­le­re. De har blitt satt i hus­ar­rest på et fem­stjer­ners ho­tell i ho­ved­sta­den, Ri­yadh, hvor de kan vel­ge og vra­ke fra ho­tell­res­tau­ran­tens meny. De får imid­ler­tid ikke lov til å bru­ke te­le­fon el­ler e-post.

Det var Saudi-ara­bias ene­vel­di­ge mo­nark, kong Sal­man, som i et kon­ge­lig de­kret ga sin tron­ar­ving, kron­prins Mo­ham­med, frie hen­der til å «be­kjem­pe kor­rup­sjon».

Kron­prin­sen var da al­le­re­de for­svars­mi­nis­ter og leder for de saudis­ke etter­ret­nings­tje­nes­te­ne. Han er også man­nen som har be­stemt at Saudi-ara­bia skal gjø­re seg uav­hen­gig av olje­eks­port in­nen 2030.

Det er in­gen and­re 32-årin­ger i hele ver­den som sit­ter på så mye makt som den saudis­ke kron­prin­sen.

Men treng­te kron­prin­sen sin fars til­la­tel­se, el­ler har kon­gen be­hov for å gi inn­trykk av at det fort­satt er han som er syv­en­de far i det saudis­ke konge­hu­set? Er det far el­ler sønn som er den ene­vel­di­ge?

«PALASSKUPP»

Len­ge før kon­gen ga Mo­ham­med til­la­tel­se til å retts­for­føl­ge kor­rup­sjons­mis­tenk­te had­de kron­prin­sen star­tet sin «om­møb­le­ring» av den saudis­ke mak­ten. Det ble om­talt som et «palasskupp» da han i juli i år for­treng­te sin eld­re fet­ter, Mo­ham­med bin Nay­ef, som kron­prins. Fet­te­ren ble da plas­sert i hus­ar­rest.

Kun to må­ne­der se­ne­re be­gyn­te Mo­ham­med å skif­te ut fle­re sen­tra­le pre­di­kan­ter – en ut­ford­ring av den fun­da­men­ta­le al­li­an­sen mel­lom konge­fa­mi­li­en og preste­ska­pet, som all makt har byg­get på i Sau­di­ara­bia i de rundt 200 åre­ne som har gått si­den den saudis­ke sta­ten ble opp­ret­tet.

Den sis­te uka har kron­prin­sen så be­fes­tet sin makt over­for både fa­mi­li­en, mi­li­ta­e­ret, øko­no­mi­en, etter­ret­nings­tje­nes­te­ne og preste­ska­pet.

Prins Miteb bin Ab­dul­lah, sje­fen for na- sjo­nal­gar­den, er blant dem som nå står ufri­vil­lig opp­ført på gjeste­lis­ta på Ritz-carl­ton i Ri­yadh. Det sam­me gjel­der fi­nans­mi­nis­ter Ibra­him al-as­saf og prins Tur­ki bin Ab­dul­lah – søn­nen til den tid­li­ge­re kon­gen. For ikke å glem­me le­de­ren av det gi­gan­tis­ke en­tre­pre­nør­sel­ska­pet Bin La­den Group, ei­e­ren av det sto­re tv-sel­ska­pet MBC, og prins Wale­ed bin-talal – en av ver­dens ti ri­kes­te per­soner.

Det­te er imid­ler­tid ikke slut­ten på lis­ta, men sna­re­re en opp­ram­sing av de mest pro­fi­ler­te skik­kel­se­ne. Og por­te­ne til «feng­se­let» Ritz-carl­ton Ri­yadh er låst.

Ar­resta­sjo­ne­ne har også fort­satt i uka som gikk. Minst 200 per­soner som man for halv­an­nen uke si­den vil­le kalt «inn­fly­tel­ses­rike» har blitt ar­res­tert. Of­fi­si­elt he­ter det at de er un­der mis­tan­ke for kor­rup­sjon og svin­del i stør­rel­ses­or­de­nen 750–900 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Li­ke­vel hers­ker det still­het om­kring den mek­ti­ge kron­prin­sen.

Hver og en av de ar­res­ter­te har sto­re per­son­li­ge og kom­mer­si­el­le nett­verk. Man­ge av na­e­rings­livs­top­pe­ne som har blitt ar­res­tert har in­ves­te­rin­ger langt uten­for Sau­di­ara­bia, og sty­rer kon­ser­ner med hundre­vis el­ler tu­sen­vis av an­sat­te.

IN­GEN PRO­TES­TER

I de fles­te and­re land vil­le en slik pro­sess ha ført til at en armé av ad­vo­ka­ter sat­te kurs mot ho­tel­let som nå fun­ge­rer som et slags feng­sel. Po­li­tis­ke kri­ti­ke­re vil­le tatt til ga­te­ne i pro­test. An­sat­te i de ar­res­ter­tes sel­ska­per vil­le blitt be­kym­ret over sine job­ber. De fengs­le­des fa­mi­li­er vil­le ha bedt om nåde. And­re re­gje­rin­ger vil­le ut­trykt be­kym­ring. Men slikt tren­ger ikke kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man å ten­ke på. Hvem er den­ne mek­ti­ge kron­prin­sen? Det saudi­ara­bis­ke konge­hu­set har en rek­ke prin­ser, hvor man­ge har stu­dert ved ame­ri­kans­ke el­ler bri­tis­ke pre­sti­sje­uni­ver­si­te­ter. Det har ikke Mo­ham­med gjort. Han har ikke va­ert på uten­lands­tu­rer hvor han har ro­tet seg bort i al­ko­hol og kvin­ner, som har øde­lagt man­ge and­re prin­sers re­nom­mé. Som de and­re i top­pen av ver­dens mek­tigs­te konge­fa­mi­lie kler Mo­ham­med seg i en an­kel­lang kjor­tel og en bruk kap­pe med gyl­ne søm­mer.

Hen­de­ne hans er så rene at det frem­står uten­ke­lig at han noen­sin­ne har gjort så mye som å skif­te et syk­kel­kje­de. Han er en bachel­or­ut­dan­net ju­rist ved Kong Saud-uni­ver­si­te­tet. El­lers har hans makt vokst ut fra be­trod­de stil­lin­ger ved sin fars hoff. Han har va­ert råd­gi­ver i kom­mi­sjo­ner og vise­mi­nis­ter. Fra 2015 ble han så be­trodd stil­lin­gen som for­svars­mi­nis­ter, sjef for ver­dens størs­te olje­sel­skap, Aramco, og leder av sin fars hoff. Og i som­mer ble han plut­se­lig kron­prins, da hans fet­ter måt­te vike.

Han er en kron­prins som tatt rett ut av et even­tyr, med li­sens til å hånd­heve en na­er­mest ube­gren­set makt.

Mo­ham­med vis­te sin im­pul­si­vi­tet og selv­sik­ker­het da Ba­rack Oba­ma be­søk­te hans far. Un­der et møte mel­lom kon­gen og den da­va­eren­de ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten tok Mo­ham­med or­det og be­la­er­te Oba­ma om det han opp­fat­ter som en elen­dig ame­ri­kansk po­li­tikk i Midt­østen.

For unge saudi­ara­be­re har han blitt et ikon for håp om for­and­ring. For and­re og eld­re i fa­mi­li­en frem­står han som et var­sel om at ned­ar­ve­de pri­vi­le­gi­er står for fall.

Saud-fa­mi­li­en, som sat­te sitt eget navn på lan­det da det ble til i 1932, har el­lers ope­rert i dis­kret kon­sen­sus mel­lom fa­mi­li­ens for­gre­nin­ger i fle­re ti­år. Det er en tra­di­sjon som kron­prin­sen bry­ter med ved sine av­skje­di­gel­ser og ar­resta­sjo­ner av slekt­nin­ger. I dag har fle­re av dy­nas­ti­ets prin­ser ut­reise­for­bud.

Mo­ham­med palasskupp star­tet egent­lig i 2015, da hans var ar­vet tro­nen i Ri­yadh.

Mo­ham­med fikk el­ler tok mak­ten over kon­gens hoff, og var der­med i en po­si­sjon hvor han kun­ne be­stem­me hvem som skul­le ha ad­gang til mo­nar­ken. I prak­sis sør­get han for å set­te seg selv i en sva­ert mek­tig po­si­sjon. Han vis­te seg som en utål­mo­dig for­ta­ler for re­form, ikke minst da Det in­ter­na­sjo­na­le penge­fon­det gjor­de det klart at de lave olje­pri­se­ne i lø­pet av få år kan true Saudi-ara­bia med kon­kurs.

Mo­ham­med sør­get for at det ble gjen­nom­ført inn­spa­rin­ger i det stat­li­ge bud­sjet­tet. Tje­neste­per­soner ble per­mit­tert. Støtte­ord­nin­ger for kjøp av vann, strøm og driv­stoff ble trim­met ned. Of­fent­li­ge in­ves­te­rin­ger ble ut­satt.

Til gjen­gjeld lo­vet Mo­ham­med å gjø­re en inn­sats for å ska­pe job­ber til mil­lio­ner av unge lands­menn, så vel som stør­re kul­tu­rell fri­het. Løf­tet til lan­dets unge ble opp­fat­tet som ri­si­ka­belt og tru­en­de for preste­ska­pet og lan­dets om­fat­ten­de og vel­kjen­te kor­rup­sjon.

Som fi­nans­mi­nis­ter var det også Mo­ham­med som før­te Saudi-ara­bia inn i bor­ger­kri­gen i nabo­lan­det Je­men for to og et halvt år si­den. Det har for­vand­let seg til en ka­ta­stro­fe for Saudi-ara­bia. Og i år har han sør­get for å lage en in­ter­na­sjo­nal kri­se i et an­net nabo­land, Qa­tar. En kri­se som har ført til stor split­tel­se i de ara­bis­ke Golf-lan­de­nes tid­li­ge­re så mek­ti­ge or­ga­ni­sa­sjon, Gol­f­rå­det (GCC). Han har skjer­pet Sau­di­ara­bias ri­va­li­se­ring med Iran, men har så langt ikke klart å hind­re Iran i å styr­ke sin po­li­tis­ke og mi­li­ta­ere inn­fly­tel­se i Irak, Sy­ria, Je­men og Li­ba­non.

SAT­SER På RE­FORM

Utad har hans evne til å an­ven­de makt der­med kom­met til kort.

Inn­ad har Mo­ham­med nå lagt alle eg­ge­ne i en og sam­me kurv. Må­let hans er mo­der­ni­se­ring og li­be­ra­li­se­ring. Hans me­to­de er ene­vel­dig makt­bruk, som frem­står som så be­slut­nings­vil­lig, så dra­ma­tisk og så tru­en­de at de fles­te om­kring ham ikke tør å tale ham imot, både hjem­me og i ut­lan­det.

Han har gitt man­ge unge saudi­ara­be­re håp, men også skapt frykt, ul­men­de kri­tikk og uro blant ri­va­li­se­ren­de slekt­nin­ger, mi­li­ta­ere le­de­re og na­e­rings­livs­top­per som har va­ert vant til å kun­ne kjø­pe seg pri­vi­le­gi­er.

Han har de facto kon­troll over de saudi­ara­bis­ke medie­ne, fengs­let sys­tem­kri­ti­ke­re, og fått ryk­te på seg for å be­ta­le jour­na­lis­ter for å skri­ve hans ver­sjon av histo­ri­en. Det kan hver­ken ve­ri­fi­se­res el­ler stil­les til de­batt i hans konge­rike – el­ler ret­te­re sagt, kron­prins­rike.

Er det et leve­dyk­tig pro­sjekt? Det vil ti­den vise. Den ame­ri­kans­ke avi­sa New York Ti­mes si­te­rer en saudisk jour­na­list, Sul­tan al-sa­ad al-qa­ta­ni, som har tatt til so­sia­le medi­er:

– Man kan kjø­pe fler­fol­di­ge avi­ser og hundre­vis av jour­na­lis­ter. Men man kan ikke kjø­pe histo­ri­en som en dag vil bli skre­vet om en selv.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Det var Saudi-ara­bias mo­nark, kong Sal­man (t.v.), som ga sin tron­ar­ving, kron­prins Mo­ham­med (t.h.), frie hen­der til å «be­kjem­pe kor­rup­sjon».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.