Dam­mer og tur­bi­ner kan løse ei­er­flo­ke

At Stat­kraft tar med seg ut de­ler av pro­duk­sjons­an­leg­ge­ne til Ag­der Ener­gi og Ska­gerak Ener­gi, kan løse ei­er­flo­ken i en mu­lig sam­men­slå­ing. Løs­nin­gen skis­se­res i fu­sjons­ana­ly­sen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

«I for­bin­del­se med en fu­sjon kan det bli ak­tu­elt å be­nyt­te kon­ser­nets ak­ti­va for å løse ut en el­ler fle­re ei­ere.»

Slik ly­der en for­mu­le­ring i fu­sjons­ana­ly­sen som ad­mi­ni­stra­sjo­ne­ne i Ag­der Ener­gi og Ska­gerak Ener­gi står bak i fel­les­skap – en ana­ly­se som pe­ker på både tall­fes­te­de og ikke-tall­fes­te­de for­de­ler ved en sam­men­slå­ing av de to kon­ser­ne­ne.

I klar­tekst kan det ikke bety an­net enn at Stat­kraft, som ei­er 45,5 pro­sent i Ag­der Ener­gi AS og 66,62 pro­sent i Ska­gerak Ener­gi AS, kan få dam­mer og tur­bi­ner i byt­te for ak­sjer. Føl­gen­de for­mu­le­ring fra sam­me do­ku­ment un­der­stre­ker for­hol­det:

«For at fu­sjo­nen skal la seg gjen­nom­føre, både kon­kur­ranse­retts­lig og for å opp­nå til­strek­ke­lig støt­te fra res­te­ren­de ak­sjo­na­erer, an­tas det at Stat­kraft må eie mind­re enn 50 pro­sent i det nye kon­ser­net.»

Som kjent er det Stat­kraft som har tatt ini­tia­ti­vet til en fu­sjons­pro­sess som snaut nok er kom­met i gang ennå.

– VERDIFULLT OG VELDREVET

Borte i Tele­mark er en­tu­si­as­men un­der kon­troll.

– Tan­ken om en fu­sjon mel­lom Ska­gerak Ener­gi og Ag­der Ener­gi har va­ert dis­ku­tert i man­ge år. Den er jo hel­ler ikke una­tur­lig og kan va­ere sunn. Men Ska­gerak Ener­gi er et verdifullt, veldrevet sel­skap som på in­gen måte er i en tvangs­si­tua­sjon hvor det må fu­sjo­ne­re, sier Ro­bin Kåss.

Man­ge vil hus­ke ham som stats­sek­reta­er for Ar­bei­der­par­ti­et i både Olje- og ener­gi- og i Helse­og om­sorgs­de­par­te­men­tet. Men nå er han ord­fø­rer i Pors­grunn. Kåss fort­set­ter:

– At Ska­gerak Ener­gi be­trak­tes som et at­trak­tivt sel­skap, er en kom­pli­ment. Og vi lyt­ter til hva and­re har å si. Men vi har en god ei­er­av­ta­le (med ma­jo­ri­tets­ei­er Stat­kraft, red.anm.).

– Må VA­ERE NØKTERNE

– Eier­ne i Ska­gerak Ener­gi har tap­pet sel­ska­pet for 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. Lok­ker ut­sik­te­ne til stør­re over­skudd, og der­med til stør­re ak­sje­ut­byt­ter, i et fu­sjo­nert sel­skap? Fu­sjons­ana­ly­sen fra de to ad­mi­ni­stra­sjo­ne­ne an­slår et økt år­lig over­skudd på 175 mil­lio­ner kro­ner etter skatt?

– Vi må va­ere nøkterne og se ei­er­ska­pet i et ge­ne­ra­sjons­per­spek­tiv. De sis­te åre­ne har vi lagt oss på et nøk­ternt ut­bytte­nivå. Det er også vik­tig at kom­mu­ne­ne ikke gjør seg av­hen­gi­ge av ak­sje­ut­byt­ter for å få bud­sjet­te­ne til å gå opp, sva­rer Ro­bin Kåss.

– Li­ke­vel må det vel va­ere hyg­ge­lig med ut­sik­ter til stør­re ut­byt­te?

– Jo da. Men er­fa­rin­ge­ne vi­ser at no­en gan­ger opp­nås ikke de fore­spei­le­de fu­sjons­ge­vins­te­ne, and­re gan­ger blir de stør­re enn an­slått. Så det må vi ha et nøk­ternt for­hold til.

Pors­grunn-ord­fø­re­ren for­tel­ler el­lers at Ska­gerak Ener­gis kom­mu­na­le ei­er­ut­valg, som be­står av ord­fø­re­re, vara­ord­fø­re­re og op­po­si­sjons­le­de­re i Pors­grunn, Ski­en og Bam­ble, tref­fes jevn­lig. Etter det Faed­re­lands­ven­nen for­står, er nes­te møte 16. no­vem­ber og om­fat­ter også råd­men­ne­ne.

ARKIV FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Ek­sem­pel på ak­ti­va for et kraft­sel­skap: Den nye dam­men i Skjerke­vatn/nå­vatn. Bil­det ble tatt i 2016 og i den ori­gi­na­le bilde­teks­ten står det blant an­net at «80 mann flyt­ter 1,2 mil­lio­ner ku­bikk­me­ter stein».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.