Ag­der Ener­gi og Ska­gerak Ener­gi

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Et fu­sjo­nert kon­sern vil rå over en kraft­pro­duk­sjon på cir­ka 14 TWH. Det er mest i Nor­ge etter Stat­kraft.

● Til sam­men har da­gens to sel­ska­per 400.000 nett­kun­der. Det er størst i Nor­ge etter Hafs­lund.

● Til sam­men har de to sel­ska­pe­ne i dag 1621 an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.