– Gi­gan­te­ne vil knek­ke Vipps

– Vipps har be­gynt døds­kam­pen, og vil ikke va­ere i mar­ke­det om tre–fi­re år, sier Nhh-pro­fes­sor Tor W. An­dre­as­sen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJELL ØSTERBØ

– Folk vil også i frem­ti­den tren­ge be­ta­lings­tje­nes­ter, sier råd­gi­ver hos Spare­ban­ken Vest, Tho­mas Berg Rebnord (24).

– Men etter nytt­år tren­ger det ikke å va­ere ban­ke­ne som gjen­nom­fø­rer be­ta­lin­ge­ne, re­pli­se­rer bank­kun­de, Sind­re Kvin­ge Kol­seth (25).

De to har møte i spare­ban­kens lo­ka­ler i Starv­hus­ga­ten. Her vil Kol­seth gjer­ne vite om nye ak­tø­rer i be­ta­lings­mar­ke­det får no­en prak­tis­ke kon­se­kven­ser for ham.

Beg­ge ven­ter de at gi­gan­ter som App­le Pay og Face­bo­ok Mes­sen­ger snart er på plass i Nor­ge, og vil kon­kur­re­re med Vipps om å få va­ere din di­gi­ta­le lomme­bok. Fra midt­en av ja­nu­ar inn­fø­res et Eøs-di­rek­tiv (PSD2), som blant an­net åp­ner for en helt ny kon­kur­ran­se om be­ta­lings­tje­nes­ter.

– Res­sur­se­ne av­gjør

Her til lands er over hund­re ban­ker med i sam­ar­bei­det om Vipps, ap­pen har nå snart 2,7 mil­lio­ner bru­ke­re, og hå­per å pas­se­re Face­bo­ok i an­tall bru­ke­re her til lands i lø­pet av nes­te år.

Li­ke­vel tror ikke An­dre­as­sen, som leder Sen­ter for Tje­neste­in­no­va­sjon ved NHH, at «den norsk­ut­vik­le­de di­gi­ta­le lomme­bo­ken» vil over­le­ve sa­er­lig len­ge når gi­gan­ter som App­le og Face­bo­ok slip­per til på det­te om­rå­det også i Nor­ge.

Han be­grun­ner det i ho­ved­sak med res­sur­ser, og ikke minst hvem som har de størs­te kunde­data­ba­se­ne.

– Her ope­re­rer Vipps med 2,7 mil­lio­ner bru­ke­re, mens App­le har over en mil­li­ard bru­ke­re. Dess­uten vil gi­gan­ten ha de smar­tes­te ho­de­ne og de dy­pes­te lom­me­ne, sier Nhh-pro­fes­sor Tor W. An­dre­as­sen.

FOR mye makt

I kam­pen mel­lom de størs­te har han stør­re tro på App­le Pay enn Face­bo­ok Mes­sen­ger.

– Man­ge fryk­ter nok at Face­bo­ok er vil­lig til å bru­ke all in­for­ma­sjon de har om deg som bru­ker, mens App­le har vist at de er vil­lig til å kjem­pe for å slå ring rundt bru­ker­nes pri­vat­liv, sier An­dre­as­sen.

Hos Spare­ban­ken Vest i Starv­hus­ga­ten er bank­kun­den Sind­re Kvin­ge Kol­seth (25) opp­tatt av alt som Face­bo­ok sam­ler av in­for­ma­sjon om hver en­kelt av oss.

– Det gir dem jo mye makt. Men på en an­nen side er det jo op­ti­malt å kun­ne ha alt sam­let på Face­bo­ok, og slip­pe å gå inn på en ny app, sier Kol­seth.

Hans råd­gi­ver i ban­ken, Tho­mas Berg Rebnord (24), tror man­ge kun­der er skep­tis­ke til end­rin­ger ge­ne­relt, og ser der­for ikke for seg at de vil kas­te seg på nye be­ta­lings­tje­nes­ter over nytt­år.

spår snø­skred

An­dre­as­sen tror hel­ler ikke at kon­kur­ran­sen om å bli lomme­bo­ken din vil skyl­le inn­over lan­det i lø­pet av ja­nu­ar. Han vi­ser til at Vipps inn­til vi­de­re er den enes­te sto­re venne­be­ta­lings­tje­nes­ten i Nor­ge, og at tje­nes­ten er ut­vi­det til også å ta be­ta­lin­ger i en­kel­te bu­tik­ker. Men tid­li­ge­re i høst ble App­les be­ta­lings­løs­ning for bu­tikk lan­sert både i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land.

– Når sen­tra­le ak­tø­rer i vare­han­de­len be­gyn­ner å ta i bruk App­le Pay el­ler Face­bo­ok Mes­sen­ger også i Nor­ge, vil det fort kun­ne skje et snø­skred bort fra Vipps, og over til dis­se gi­gan­te­ne, tror pro­fes­so­ren.

Han me­ner at det bes­te mot­an­gre­pet fra Vipps og nors­ke ban­ker, er sik­ker­he­ten knyt­tet til trans­ak­sjo­ne­ne.

– Tør vi nord­menn å gå til sengs med hvem som helst, og hva skjer om no­en hack­er seg inn på App- les el­ler Face­bo­oks be­ta­lings­platt­for­mer? spør An­dre­as­sen, uten selv å gi no­en svar.

Han tror det er mind­re sjan­se for at hacke­re an­gri­per og kom­mer seg inn i DNB.

– Jeg fryk­ter at man­ge unge har et litt naivt for­hold til be­ta­lings­sik­ker­het. Ban­ke­ne bur­de kun­ne bru­ke det som et for­trinn, men de gjør for­bau­sen­de lite for å kom­mu­ni­se­re det, sier An­dre­as­sen.

å kjen­ne kun­den

Råd­gi­ver Rebnord tror en lo­kal bank som kun­de­ne kjen­ner vil ha et for­trinn når de vur­de­rer sik­ker­het for sine be­ta­lin­ger. Som kun­de er Kol­seth mind­re sik­ker på at kun­de­ne vil se på Face­bo­ok og App­le som noe usik­kert.

– Vi reg­ner vel med at alle kon­kur­ren­ter må til­by sam­me sik­ker­he­ten på det­te om­rå­det, sier Kol­seth.

Han tror dess­uten at fi­nans­tek­no­lo­gi klyn­gen i Ber­gen og den nors­ke Vipps vil vi­dere­ut­vik­le løs­nin­ger som kla­rer å kon­kur­re­re med de in­ter­na­sjo­na­le gi­gan­te­ne.

Tor An­dre­as­sen tror ikke kon­kur­ran­sen om å få bli folks di­gi­ta­le lomme­bok er det enes­te som vil ris­te ban­ke­ne i åre­ne fram­over.

Han vi­ser til at di­rek­ti­vet som kom­mer ved års­skif­tet også be­tyr at ban­ke­ne må stil­le all sin kunde­his­to­rikk til rå­dig­het for kon­kur­ren­te­ne, om kun­den øns­ker det.

– Det be­tyr at smar­te, sin­te, stu­den­ter vil lage ap­pli­ka­sjo­ner som sit­ter på top­pen av kunde­da­ta­ene. Da kom­mer ban­ke­ne i en un­der­le­ve­ran­dør­rol­le. En slik ano­ny­mi­se­ring vil va­ere ka­ta­stro­fe for ban­ke­ne i Nor­ge.

– Ikke gitt at vi ta­per

Kon­sern­sjef i Spare­ban­ken Vest, Jan-erik Kjerpe­seth, som også sit­ter i sty­ret i Vipps, er ikke like be­kym­ret.

– Folk kon­kur­re­rer om å spå død og for­der­vel­se i fi­nans.

Kjerpe­seth vil slett ikke un­der­slå den for­ven­te­de kon­kur­ran­sen fra sto­re ak­tø­rer som App­le Pay og Face­bo­ok Mes­sen­ger.

– Det er klart at de re­pre­sen­te­rer en trus­sel for Vipps, men det er ikke gitt at ban­ke­ne skal tape den­ne kon­kur­ran­sen, sier han.

– kan selv gå til an­grep

Han vi­ser til at Nor­ge er et av ver­dens frems­te land på fi­nans­tek­no­lo­gi med en av de mest ef­fek­ti­ve be­ta­lings­for­mid­lin­ge­ne i ver­den.

– Og i Vipps sit­ter vi ikke stil­le og ser på ut­vik­lin­gen rundt oss. Vi skal bli en 360 gra­ders lomme­bok for nord­menn, og vårt nes­te sto­re ut­vik­lings­steg vil va­ere kon­kur­ran­sen mot bruk av kort og pin­kode i bu­tik­ke­ne.

Kjerpe­seth ser at det vil bli eks­tremt kre­ven­de, men tror Vipps vil lyk­kes.

FOTO: RUNE SAEVIG

Bank­kun­de Sind­re Kvin­ge Kol­seth, tror bruk av Face­bo­ok til å be­ta­le kan va­ere nok­så op­ti­malt. Råd­gi­ver i Spare­ban­ken Vest, Tho­mas Ber­ge Rebnord fryk­ter for ban­ke­nes ar­beids­plas­ser og kun­de­nes sik­ker­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.