Ok­to­ber­bar­na

De fles­te ok­to­ber­barn re­pre­sen­te­rer res­surs­ster­ke fa­mi­li­er i Af­gha­ni­stan sendt til Euro­pa for å skaf­fe fa­mi­lie­ne et an­ker­fes­te i det vel­stå­en­de Euro­pa.

Faedrelandsvennen - - MENING - FINN HOLMER- HOVEN

Så er vi i gang igjen med krav om asy­lam­nes­ti­er, som i 2004, 2006, 2009 og 2012. Hver gang med løf­te om at det skul­le va­ere et en­gangs­til­fel­le for å ryd­de opp i en si­tua­sjon hvor fa­mi­li­er med mindre­åri­ge barn var blitt va­eren­de i Nor­ge. En­ten for­di det nors­ke asyl­by­rå­kra­ti­et ikke had­de ev­net å be­hand­le asyl­søk­na­de­ne i tide, el­ler for­di fa­mi­li­er med av­slåt­te søk­na­der had­de nek­tet å for­la­te lan­det.

Men den­ne gan­gen gjel­der det ikke barn som etter Flykt­ninge­kon­ven­sjo­nen har krav på en sa­er­skilt be­hand­ling, men unge, voks­ne menn fra Af­gha­ni­stan. De fles­te av dem er re­pre­sen­tan­ter for re­la­tivt res­surs­ster­ke fa­mi­li­er i Af­gha­ni­stan som er sendt til Euro­pa og Nor­ge for å skaf­fe fa­mi­lie­ne et an­ker­fes­te i det vel­stå­en­de Euro­pa. Vi må ikke la oss for­le­de til å tro noe an­net.

Det had­de der­for va­ert en for­del om stor­tings­po­li­ti­ker­ne fra Ar­bei­der­par­ti­et, Ven­st­re, KRF og SV had­de holdt seg opp­da­tert på Lan­dinfos be­skri­vel­se av si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan. Lan­dinfo er en stat­lig in­sti­tu­sjon som sam­ler og gjør til­gjen­ge­lig in­for­ma­sjon om men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i land Nor­ge mot­tar asyl­sø­ke­re fra. I Lan­dinfos sis­te ori­en­te­ring om for­hol­de­ne i Af­gha­ni­stan da­tert 19.sep­tem­ber 2017, vil­le de kun­ne bli in­for­mert om føl­gen­de:

Ilø­pet av høs­ten 2016 re­tur­ner­te 600.000 af­gha­ne­re fra Pa­kis­tan til Af­gha­ni­stan og mer enn 440.000 fra Iran til Af­gha­ni­stan ved hjelp av FN. En stor an­del av dem var ens­li­ge mindre­åri­ge barn sendt av­går­de av sine fa­mi­li­er på vei til Euro­pa. Af­gha­ni­stan er et sam­funn av stor­fa­mi­li­er, og det er stor­fa­mi­lie­ne som i de fles­te til­fel­le­ne tar be­slut­nin­gen om å sen­de en av fa­mi­li­ens mindre­åri­ge søn­ner til Euro­pa. En mindre­årig som ikke har støt­te fra fa­mi­lie­nett­ver­ket vil nor­malt ikke va­ere i stand til å gjen­nom­føre en rei­se til Euro­pa.

Å sen­de et mindre­årig fa­mi­lie­med­lem til Euro­pa in­ne­ba­erer selv­sagt et stort øko­no­misk løft. For fa­mi­li­en er det en lang­sik­tig in­ves­te­ring og en for­sik­ring om at man har et an­ker­fes­te i et euro­pe­isk land. Der­for er det gjer­ne ung­dom­mer fra vel­ut­dan­ne­de, vel­stå­en­de fa­mi­li­er som leg­ger ut på den­ne fer­den. Og Lan­dinfo hev­der at de al­ler fles­te har sitt om­fat­ten­de fa­mi­lie­nett­verk i Af­gha­ni­stan in­takt, men er blitt in­stru­ert til å si at de har mis­tet kon­tak­ten med fa­mi­li­en el­ler at de ikke har slekt­nin­ger igjen i hjem­lan­det.

Når 18-årin­ge­ne for­svin­ner fra sine bo­ste­der i Nor­ge for å duk­ke opp som ute­lig­ge­re un­der bro­ene i Pa­ris, er det for­di de har svik­tet sitt opp­drag på veg­ne av fa­mi­li­en. Selv om de blir til­budt 42.000 kro­ner i form av re­in­te­gre­rings­støt­te for å re­tur­ne­re til Af­gha­ni­stan og 10.000 kro­ner til å løn­ne en om­sorgs­per­son, er det et ne­der­lag å bli re­tur­nert hjem uten å ha blitt det an­ker­fes­tet i et euro­pe­isk land fa­mi­li­en for­ven­tet.

De unge mann­li­ge af­gha­ner­ne er ikke flykt­nin­ger, men emi­gran­ter som sø­ker et nytt fot­fes­te for seg og sin af­ghans­ke fa­mi­lie i et euro­pe­isk land. Og nors­ke po­li­ti­ke­re er igjen inn­stilt på å gi et asy­lam­nes­ti til en grup­pe unge emi­gran­ter fra Af­gha­ni­stan. Hvil­ket be­visst ut­nyt­tes av af­gha­ner­ne: ”Sam­ti­dig er af­gha­ne­re kjent med asyl­lan­de­nes prak­sis, og at det er let­te­re for mindre­åri­ge enn for voks­ne å få inn­vil­get opp­holds­til­la­tel­se i Ves­ten” (Lan­dinfo, 19.sep­tem­ber 2017).

Spørs­må­let mitt er hva nors­ke po­li­ti­ke­re vil gjø­re med nes­te pul­je av ens­li­ge, mann­li­ge af­gha­ne­re som sø­ker asyl i Nor­ge de na­er­mes­te åre­ne der­som da­gens 18-årin­ger inn­vil­ges opp­holds­til­la­tel­se. For, som Lan­dinfo un­der­stre­ker, in­for­ma­sjo­nen om inn­vil­ge­de opp­holds­til­la­tel­ser sp­rer seg med ly­nets has­tig­het i Af­gha­ni­stan. Det vil va­ere en in­vi­ta­sjon til en ny bøl­ge av unge, mann­li­ge asyl­sø­ke­re. Skal de av­vi­ses un­der hen­vis­ning til flykt­ninge­kon­ven­sjo­nens for­ut­set­nin­ger for asylopp­hold: Fa­ren for å bli ut­satt for ”døds­straff, tor­tur el­ler an­nen umen­nes­ke­lig el­ler ned­ver­di­gen­de be­hand­ling el­ler straff”? El­ler skal vi igjen gi asy­lam­nes­ti til unge men­nes­ker som sø­ker et bed­re liv i Nor­ge når nes­te ung­doms­pul­je fra Af­gha­ni­stan ban­ker på vår dør? El­ler skal det­te bare gjel­de ”ok­to­ber­bar­na”? Og hva da med like­be­hand­lings­prin­sip­pet i den nors­ke retts­sta­ten?

Nå har også Jonas og Ar­bei­der­par­ti­et blitt presset av sine med­lem­mer til å stem­me for en stans av re­tu­re­ne av ”ok­to­ber­bar­na”. Unge voks­ne af­gha­ne­re som har lite å fryk­te ved en re­tur til sitt hjem­land. En flykt­ninge­po­li­tikk som står i sterk kon­trast til det re­pa­trie­rings­ar­bei­det UNCR selv ad­mi­ni­stre­rer når det gjel­der til­bake­fø­ring av flykt­nin­ger til Af­gha­ni­stan. Fra ja­nu­ar til juni i år bi­dro UNHCR til at 33.733 af­ghans­ke flykt­nin­ger i Pa­kis­tan fri­vil­lig re­tur­ner­te til Af­gha­ni­stan. Så sent som 1.no­vem­ber i år re­gist­rer­te UNHCR 1000 fri­vil­li­ge re­tu­rer, som FN or­ga­ni­sa­sjo­nen be­trak­ter som en vel­lyk­ket pro­sess, sam­ti­dig som nors­ke asyl­for­kjem­pe­re frem­stil­ler det som om UNHCR ad­va­rer Nor­ge mot å re­tur­ne­re over 900 unge, mann­li­ge asyl­sø­ke­re uten asyl­grunn­lag til de­res hjem­land. Det er fa­ke news i norsk ver­sjon.

Skal vi igjen gi asy­lam­nes­ti til unge men­nes­ker som sø­ker et bed­re liv i Nor­ge når nes­te ung­doms­pul­je fra Af­gha­ni­stan ban­ker på vår dør?

FOTO: NTB SCAN­PIX

Det had­de va­ert en for­del om stor­tings­po­li­ti­ker­ne fra Ar­bei­der­par­ti­et, Venst­re, KRF og SV had­de holdt seg opp­da­tert på Lan­dinfos be­skri­vel­se av si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. På bil­det: inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.