En tverr­fag­lig sko­le

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE GRØNSUND,

«Alle ele­var har rett til eit trygt og godt skole­mil­jø som frem­jar hel­se, triv­sel og la­e­ring», slås det fast i opp­la­e­rings­lova § 9-A2. Skal vi kla­re å opp­fyl­le lo­vens in­ten­sjon i stør­re grad, må vi ten­ke en­da mer tverr­fag­lig, og gi plass til fle­re pro­fe­sjo­ner i opp­føl­gin­ga av bar­na.

Ida­ges ny­hets­bil­de med fo­kus på mye mob­bing, vold, trus­ler og mi­no­ri­tets­ut­ford­rin­ger i sko­len, ser vi klart at det er be­hov for tverr­fag­lig kom­pe­tan­se i la­get rundt ele­ver med sa­er­li­ge ut­ford­rin­ger.

I det­te la­get må det va­ere plass til fle­re enn helse­søs­ter, psy­ko­log og la­erer. Her er det egent­lig god plass til barne­verns­pe­da­go­gens kom­pe­tan­se også. Vi tren­ger so­sial­pe­da­go­gisk til­na­er­ming for å gi un­ge­ne våre best mu­lig støt­te og hjelp.

Barne­verns­pe­da­go­gen har en so­sial­pe­da­go­gisk for­ank­ring som be­står av fag­felt som er re­le­van­te i skole­hver­da­gen. Sko­len er, og har all­tid va­ert, en vik­tig so­sia­li­se­rings­are­na for ung­dom, og sto­re de­ler av bar­nas hver­dag fore­går in­nen­for skole­mil­jø­et. Barne­verns­pe­da­go­ge­ne har kunn­skap in­nen­for ut­vik­lings­psy­ko­lo­gi, sys­tem­for­stå­el­se, gruppe­dyna­mikk og re­la­sjons­ar­beid. Skole­da­ge­ne er, i til­legg til å til­eg­ne seg bok­lig la­er­dom, en are­na for å ut­vik­le seg som men­nes­ke. Når vi ser på re­sul­ta­ter fra sis­te Ung­data ser vi at man­ge ele­ver opp­le­ver skole­da­ge­ne som ut­ford­ren­de når det gjel­der en­som­het og mob­bing. Det­te vet vi at på­vir­ker la­e­rings­mu­lig­he­te­ne. Forsk­ning vi­ser at triv­sel og trygg­het mins­ker fra­fall i sko­len, og at til­hø­rig­het mins­ker uten­for­skap. Triv­sel, trygg­het og til­hø­rig­het ska­per bed­re skole­re­sul­ta­ter.

Det er la­ere­ren som er vik­tigst for ele­ven i sko­len. Men ele­ver kom­mer med ulik ba­ga­sje og tren­ger ulik opp­føl­ging og til­na­er­ming. Der­for er en tverr­fag­lig inn­sats vik­tig og nyt­tig for å støt­te opp un­der den la­e­rin­gen som skal fore­gå i sko­len. Un­ge­ne tren­ger å ha til­gjen­ge­lig de dyk­ti­ge fag­fol­ke­ne der un­ge­ne be­fin­ner seg. Det er i sko­len. Å til­by tverr­fag­lig kunn­skap i sko­len in­ne­ba­erer at vi må ten­ke bre­de­re enn helse­per­spek­ti­vet og knyt­te til oss so­sial­pe­da­go­gis­ke per­spek­ti­ver på fore­byg­gen­de ar­beid og end­rings­ar­beid.

Sko­le­ne gjen­spei­ler sam­fun­net for­øv­rig. Sko­len be­står av ele­ver fra alle sam­funns­lag, fra uli­ke kul­tu­rer og med ulik ba­ga­sje og ut­ford­rin­ger. Vi har møtt ele­ver som gru­er seg til å kom­me hjem med skole­re­sul­ta­ter da de vet at det­te ikke er bra nok for for­eld­re­ne. En­kel­te ele­ver har ikke fått vel­ge lin­je på sko­len og mang­ler mo­ti­va­sjon til å job­be og full­fø­re. Det har i media va­ert be­lyst fle­re mobbe­sa­ker fra barn og un­ges skole­dag. Det er vondt ikke å få va­ere med, ald­ri å bli bedt i burs­dag, at in­gen vil kom­me i burs­dag el­ler at in­gen vil va­ere sam­men med deg i fri­mi­nut­tet for­di du ikke pas­ser inn. Det er ele­ver som ikke har råd til å va­ere med på russe­fei­ring, som ikke har råd til det ny­es­te i kla­er og mote. Vi har snak­ket med ele­ver som tren­ger hjelp til å kom­me ut av vol­de­li­ge hjem, som har va­ert ut­satt for over­grep, ele­ver som ut­age­rer og er tru­en­de og ele­ver med so­si­al angst og som ve­grer seg for å kom­me på sko­len.

Det fin­nes utal­li­ge ek­semp­ler på barn og un­ges ut­ford­rin­ger i lø­pet av ut­dan­nings­lø­pet. Dis­se ek­semp­le­ne er ikke uni­ke – de er van­li­ge. Vi kan hjel­pe dis­se bar­na og ung­dom­me­ne. Vi kan til­by sam­ta­ler og bi­stå i end­rings­ar­bei­det rundt den en­kel­te elev og de­res fa­mi­lie. Vi har kom­pe­tan­se på å ob­ser­ve­re og set­te inn rik­ti­ge til­tak. Vi kan gi ele­ve­ne mest­rings­fø­lel­se gjen­nom til­pas­se­de opp­ga­ver, og ved å ha tid til å se den en­kel­te elev. Gjen­nom ob­ser­va­sjon av elev­grup­per kan vi også set­te i gang gruppe­pro­ses­ser som når fle­re enn en­kelt­ele­ven. Det kan va­ere fle­re som sli­ter med lig­nen­de ut­ford­rin­ger, og som vil ha nyt­te av å se and­re – både for å opp­le­ve at man ikke er alene og for å la­ere av hver­and­re gjen­nom styr­te sam­ta­ler.

Man­ge sko­ler har al­le­re­de tatt i bruk barne­verns­pe­da­go­gen med stort hell. Der­for hå­per vi at når vi le­ter etter fag­li­ge og po­li­tis­ke løs­nin­ger hol­der vi et tverr­fag­lig fo­kus. Vi er nem­lig kla­re til å bru­ke vår kom­pe­tan­se der un­ge­ne er og der de kan ha nyt­te av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.