Kol­lek­tiv­trans­port

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det kol­lek­ti­ve er noe vi gjør sam­men. Og vi kjø­rer da også buss sam­men, og en­ten sier vi noe el­ler så sier vi in­gen­ting mens vi kjø­rer.

●●Kol­lek­tiv hand­ling er noe Ja­mes Cole­man har va­ert opp­tatt av, og han var vei­le­de­ren til Gud­mund Her­nes.

Det­te er noe vi gjør sam­men. Vi kan set­te pri­se­ne høyt, mid­dels el­ler lavt. Set­ter vi dem høyt, kan vi set­te dem la­ve­re og få fle­re kun­der. Og set­ter vi pri­se­ne lavt, kan vi set­te dem høy­ere for å få faer­re kun­der. Pris gan­ger meng­de be­stem­mer inn­tek­te­ne, og om det må fore­tas noe av øko­no­misk støt­te på stats­bud­sjet­tet.

Det bør va­ere ri­me­lig å ta buss, om man­ge skal be­nyt­te seg av til­bu­det. Det er vik­tig at vi tri­ves på bus­sen, og at in­gen der dri­ver med vold og kri­mi­na­li­tet. Vi får ikke man­ge kun­der når pri­se­ne er høye, så vi bør vok­te oss for å set­te pri­sen. Og så bør vi kjø­re sen­si­ti­vi­tets­ana­ly­se for pri­se­ne. SVER­RE LAR­SEN, Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.