Vi­ser ukjent verk av Hey­er­dahl

Kristiansand Kunst­halls fjer­de og sis­te ut­stil­ling i se­ri­en «Ut­søkt ka­da­ver» in­klu­de­rer ukjen­te verk av kunst­ne­ren Ma­ri­us Hey­er­dahl.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Hey­er­dahls verk ble fun­net sam­men­rul­let av hans sønn Hauk på lof­tet, det har ald­ri blitt vist frem før, sier ku­ra­tor Linn Pe­der­sen.

Ma­ri­us Hey­er­dahl døde i 1979 og er blant an­net kjent for å set­te søke­ly­set på ri­si­ko­en for miljø­øde­leg­gel­ser gjen­nom sine kunst­verk.

– Hey­er­dahls syn på ver­den pas­ser godt i den­ne ut­stil­lin­gen som he­ter «Slut­ten», og har en di­rek­te link til fle­re av de and­re kunst­ver­ke­ne i den­ne ut­stil­lin­gen, sier ku­ra­tor Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo.

Hey­er­dahl be­gikk selv­mord i 1979, men har blitt dis­ku­tert mye i se­ne­re tid, blant an­net da Ag­der Tech hen­tet opp fle­re skulp­tu­rer som Hey­er­dahl selv kas­tet i ha­vet ved Varodd­broa før han døde.

DI­REK­TE LINK

Ut­stil­lin­gen «Slut­ten» er den fjer­de og sis­te ut­stil­lin­gen i se­ri­en «Ut­søkt ka­da­ver» ved Kristian- sand kunsthall.

Vi har in­vi­tert kunst­ner­ne Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo og Linn Pe­der­sen som har latt seg in­spi­re­re av sel­skaps­le­ken «cadav­re exquis» som har sine røt­ter i sur­rea­list­be­ve­gel­sen, sier kunst­hal­lens leder Ceci­lie Nis­sen.

I til­legg til Hey­er­dahls verk fin­ner man blant an­net også An­ders Ho­lens verk «Happy». Happy in­klu­de­rer både en øgle og bloms­ter som er iferd med å ut­ryd­des.

– Ku­ra­to­re­ne lot oss job­be vel­dig åpent, men per­son­lig tenk­te jeg mye på or­det «Slut­ten», sier An­ders Ho­len.

Hey­er­dahls verk in­klu­de­rer også en øgle.

– Hans verk har en di­rek­te link til An­ders Ho­lens verk, og pas­ser godt i den­ne ut­stil­lin­gen. Som man ser på ma­le­ri­et lig­ger øg­len un­der en brø­len­de sol, sier ku­ra­tor Linn Pe­der­sen.

– ALT HAR EN ENDESTASJON

«Slut­ten» in­klu­de­re også verk av Hen­rik Olai Kaar­stein. Hans verk er fort­satt uten navn, men be­står av fug­ler malt på dress­po­ser.

– Det­te er en re­la­tivt en­kel sym­bo­likk med fug­ler fan­get i po­ser, sier Kaar­stein.

Kaar­stein har til dels latt seg in­spi­re­re av or­det «for­flyt­ning», gitt ham av ku­ra­to­re­ne.

– Ut­stil­lin­gen har va­ert vel­dig åpen, men jeg fikk ser­vert or­det «for­flyt­ning» som jeg har fo­ku­sert en del rundt. Med and­re ord, fug­ler for­flyt­ter seg, og alt har en endestasjon, sier han vi­de­re.

I til­legg til An­ders Ho­len, Ma­ri­us Hey­er­dahl og Hen­rik Olai Kaar­stein, vil man ved ut­stil­lin­gen «Slut­ten» også fin­ne ver­ket til Han­ne Lip­pard.

I til­legg til de fi­re ho­ved­ut­stil­ler­ne inne­hol­der ut­stil­lin­gen også verk av Mi­kael Heg­nar, Sand­ra Mu­jin­ga og To­ri Wrå­nes, som har blitt tatt med vi­de­re fra de fore­gå­en­de ut­stil­lin­ge­ne, samt et et vi­deo- og lyd­pro­gram ku­ra­tert av Feli­pe Ri­beiro Pe­na og Thora Dol­ven Bal­ke.

ALLE FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Ku­ra­to­rer Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo og Linn Pe­der­sen foran Ma­ri­us Hey­er­dahls verk som er ut­stilt ved ut­stil­lin­gen «Slut­ten» ved Kristiansand Kunsthall.

Kunst­ner Hen­rik Olai Kaar­stein foran sitt verk.

An­ders Ho­len foran sitt verk «Happy».

Det ukjen­te ver­ket til Ma­ri­us Hey­er­dahl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.