50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NA­ERT -

15. NO­VEM­BER 1967

●●Den nors­ke folke­gass­mas­ken er åpen­bart ikke blitt den helt sto­re salgs­ar­tik­ke­len i høst. Et­ter at an­non­se­ring­sog opp­lys­nings­kam­pan­je som hit­til har kos­tet 70 000 kro­ner i stats­mid­ler, er det an­ta­ke­lig ikke solgt mer enn 1200 mas­ker, opp­ly­ser Af­ten­pos­ten. Sal­get av folke­gass­mas­ken be­gyn­te den 16. ok­to­ber fra 100 for­hand­le­re over hele lan­det. I si­vil­for­sva­ret blir det opp­lyst at man ikke har kon­kre­te opp­lys­nin­ger om sal­get, men man har inn­trykk av at det ikke er sa­er­lig stor opp­slut­ning fra be­folk­nin­gens side. Det kan der­for bli ak­tu­elt å fore­slå en an­nen dis­tri­bu­sjons­form. På­leg­get om at folke­gass­mas­ken skul­le sel­ges med van­lig avan­se og om­set­nings­skatt, ble gitt av jus­tis­de­par­te­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.