– Det blir en knall­tøff kamp i kveld

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Midt i for­be­re­del­se­ne til skjebne­kam­pen mot Bu­du­c­nost, mø­ter Vi­pers topp­la­get Fred­rik­stad som er eks­per­ter på å vip­pe jev­ne kam­per i sin fa­vør.

kristiansand

– Vi øns­ker å ris­te av oss Fred­rik­stad så fort som mu­lig. De er vel­dig gode når de får heng. Det så vi for ek­sem­pel da de slo Lar­vik borte, sier Vi­per­stre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen, og sik­ter til se­rie­åp­nin­gen der øst­fol­din­ge­ne sjok­ker­te med 28–25-sei­er.

Si­den har det ny­opp­ryk­ke­de la­get fort­satt å over­ras­ke. I se­ri­en er det bare Tert­nes på borte­bane og By­åsen på hjemme­bane som har slått dem. Res­ten av kam­pe­ne har de vun­net med mel­lom to og fem mål.

knus­te Fred­rik­stad

Ons­dag klok­ka 18.30 mø­ter de Vi­pers til topp­kamp i Aqua­ra­ma.

– Fred­rik­stad er et ro­bust lag med mye musk­ler, som i til­legg har va­ert hel­di­ge med sig­ne­rin­ge­ne. Også har de en egen evne til å vin­ne jev­ne kam­per, sier Vi­pers-tre­ne­ren om se­rie­tre­er­en.

La­ge­ne har al­le­re­de møt­tes én gang den­ne se­son­gen, til cup­kamp i Aqua­ra­ma, der Vi­pers fei­de gjes­te­ne av par­ket­ten med 30–13.

– I for­ri­ge kamp mang­let de et par spil­le­re i til­legg til at tre­ne­ren var syk, som også kan ha hatt sitt å si. Det­te blir en knall­tøff kamp hvis ikke vi er hund­re pro­sent «på». Fred­rik­stad er et mye bed­re lag enn de fikk vist sist, sier Gab­ri­el­sen.

vil Fin­pus­se For­men

I til­legg lig­ger lør­da­gens skjebne­kamp i Cham­pions League i bak­ho­det. Vi­pers vil gjø­re alt de kan for å nå må­let om avan­se­ment, og da må de tro­lig le­ve­re sin bes­te pre­sta­sjon noen­sin­ne, mot la­get som har slått både Metz og Bie­tig­heim på sin be­ryk­te­de hjemme­bane.

– Nå har vi blitt vant med de midt­uke-kam­pe­ne. Men det blir eks­tremt vik­tig å job­be inn en god­fø­lel­se mot Fred­rik­stad, som på en måte er der al­le­re­de. For selv om vi tap­te med tre mål mot Metz, var det mye bra i den kam­pen også. Og på seks da­ger slo vi Stor­ha­mar to gan­ger, som også ga oss en god fø­lel­se. Nå øns­ker vi å bru­ke kam­pen til å fin­pus­se for­men. Men det ser vel­dig bra ut, sier Gab­ri­el­sen - som ga spil­ler­ne fri fra fel­les­tre­ning både lør­dag og søn­dag.

For Vi­pers-kap­tein Ka­ri Bratt­set er det et møte med gam­le lag­venn­in­ner.

– De har be­vist at de hø­rer hjem­me i top­pen. Det sy­nes jeg er kult. Man­ge av jen­te­ne hei­er jeg litt eks­tra på som venn­in­ner. Men ons­dag skal vi sør­ge for å kom­me til­ba­ke på ta­bell­topp, sier Bratt­set.

det nors­ke Lands­la­get

Tre­ner Chris­ter Karls­son inn­ser at Fred­rik­stad står foran en ge­di­gen opp­ga­ve.

– Vi mø­ter jo det nors­ke lands­la­get. Det er den ul­ti­mate ut­ford­rin­gen, sier Karls­son. – Har dere tapt på for­hånd? – Nei, men skal vi va­ere rea­lis­tis­ke er det ikke man­ge kam­per vi vil­le vun­net mot Vi­pers. Skal vi ha sjan­se, må vi tref­fe dem på en dag da de ikke er hund­re pro­sent.

Han sy­nes ikke pre­sta­sjo­nen mot Vi­pers sist var re­pre­sen­ta­tivt for hva la­get står for.

– Jeg sy­nes ikke vi gjor­de et skik­ke­lig for­søk. Men den­ne gan­gen skal vi vise hva vi står for, det vil si at vi skal kjem­pe, sli­te, ofre oss og gå rett på mål. I for­ri­ge kamp kjen­te jeg ikke igjen jen­te­ne, sier Karls­son.

FOTO: PE­DER­SEN, TERJE / NTB SCAN­PIX

Tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen må hånd­te­re topp­kamp i se­ri­en tre da­ger før

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.