Fei­rer ju­bi­le­um med 50 til Hov­den

Faedrelandsvennen - - SPORT - VALERIE KUBENS,

Med egen ju­bi­le­ums­trøye og selv­la­get øl skal Pe­dal­pi­ga­ne fei­re ti-års­ju­bi­le­um som del­ta­ke­re i Co­lor Li­ne Tour.

til å star­te en egen syk­kel­klubb for kvin­ner i 2008, som er til­slut­tet Kris­tian­sands Cykle­klubb (KCK). Rundt 100 kvin­ner er si­den da blitt med­lem i klub­ben, som har som ho­ved­mål å tre­ne sam­men for å kla­re de tun­ge 21 mi­le­ne opp fra Kristiansand til Hov­den på ra­cer­syk­kel.

Men til tross for det høye med­lems­tal­let, er det langt fra alle som blir med hvert år. På det mes­te har de va­ert 60 del­ta­ke­re. På det mins­te, som var i fjor, var de un­der 30. Og det til tross for strå­len­de sol og knall­for­hold. 10-11 av pi­ga­ne klar­te da å set­te ny re­kord på syk­kel­se­tet til Hov­den i den dei­li­ge vår­sola.

– Men til som­mer­en skal vi va­ere man­ge. Al­le­re­de har 44 pi­ger meldt sin in­ter­es­se. Tenk dere når mel­lom 40 og 50 pe­dal­pi­ger tråk­ker over mål­stre­ken; tenk dere for et syn! Strål­te av­trop­pen­de leder Kjer­sti Skå­la Thor­bjørn­sen i ta­len sin på års­møte­fes­ten. Hun gir fra seg le­der­ver­vet til Eli­sa­beth Eid, som ikke had­de an­led­ning til å del­ta den­ne kvel­den.

Ikke alle pi­ga­ne er opp­tatt av å kom­me ras­kest mu­lig i mål. Til vår­en syk­ler de i to grup­per, en som skal kom­me seg opp på 8,5 ti­mer og en litt kjap­pe­re som skal inn­hen­te den førs­te så de sam­men kan gjø­re en spek­ta­ku­la­er fel­les an­komst på Hov­den.

Men før de kom­mer så langt, lig­ger hauge­vis av tre­nings­ti­mer foran dem. Hver ons­dag tref­fes Pe­dal­pi­ga­ne til spin­ning, svet­te og lat­ter på Aqua­ra­ma.

Pi­ga­ne plan­leg­ger en fel­les tre­nings­tur til Dan­mark til vår­en, og no­en av dem kom­mer tro­lig til å vir­ke­lig­gjø­re en av man­ge drøm­mer, som er å syk­le Voss-gei­lo. Tid­li­ge­re har fle­re av dem del­tatt på den Sto­re styrke­prø­ven Trond­heim-oslo.

– I 2018 blir det det ene høyde­punk­tet etter det and­re, sa Re­na­te Ha­ege­land, og rø­pet av no­en av pi­ga­ne bryg­ger eget øl som tas med til ju­bi­le­ums­fei­rin­gen på Hov­den.

– Og det kan va­ere vi i lø­pet av se­son­gen må sma­ke litt på ølet un­der­veis, fris­tet Ha­ege­land, og la til:

– Jeg hå­per alle prø­ver å få med fle­re, vi la­ger et opp­legg som er så gøy at det kan fris­te man­ge. Jeg gle­der meg i hvert fall, sa Ha­ege­land på Pe­dal­pi­ga­nes år­li­ge høst­fest, som i år fore­gikk i det nye råd­hu­set i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.