Uni­ver­si­te­tets ukjen­te su­per­lab

Avan­sert ut­styr, kom­pli­ser­te regne­styk­ker og to glu­pe ho­der er helt nød­ven­dig for å løse et hver­dags­pro­blem for skip som flyt­ter last ute på uro­li­ge hav­om­rå­der.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Marie Hatlevoll marie@gat.no

På cam­pus i Grim­stad lig­ger en av ver­dens mest avan­ser­te for­søks­sta­sjo­ner i sitt slag. Ny­lig fikk Mo­tion Lab ut­styr for fem mil­lio­ner kro­ner, noe som gjør at man har kan be­reg­ne kom­pli­ser­te be­ve­gel­ser ned til tu­sen­dels milli­me­ter.

Det kom­mer na­e­rings­li­vet til gode.

– Fore­lø­pig fin­nes det tek­no­lo­gi som må­ler be­ve­gel­se­ne på skip og platt­for­mer hver for seg, må­let vårt er å lage et sys­tem som gjør at må­lin­ge­ne snak­ker sam­men mel­lom to en­he­ter, for­kla­rer Sond­re San­den Tør­dal.

I en in­ne­gjer­det hjør­ne av en stor hall på Cam­pus Grim­stad står to platt­for­mer på be­ve­ge­li­ge bein, de kan si­mu­le­re be­ve­gel­se­ne til både sto­re og små bøl­ger. Ny­lig kom også en sva­ert nøy­ak­tig la­ser og avan­ser­te ka­me­ra­er på plass som gjør Mo­tion Lab til en av ver­dens mest avan­ser­te for­søks­sta­sjo­ner av sitt slag.

– Jeg har for ti­den et sti­pen­diat her, hvor jeg fors­ker på be­ve­gel­ses­kom­pen­se­rin­gen som må til for å flyt­te last fra far­tøy til far­tøy. Må­let er å dis­pu­te­re høs­ten 2018, sier Tør­dal.

På dypt vann

Se for deg at du er langt ute i Nord­sjø­en. Et skip har seilt ut for å le­ve­re last til et an­net skip som lig­ger fast der ute, og skal ved hjelp av en kran løf­te ver­di­fullt ut­styr fra det ene ski­pet til det and­re. Bøl­ge­ne slår, beg­ge ski­pe­ne gyn­ger. Det er vik­tig at las­ten ikke be­gyn­ner å svin­ge el­ler lan­der med et smell på det and­re ski­pet.

– Ha­vet er spe­si­elt ut­ford­ren­de etter­som bølge­møns­te­ret er til­fel­dig, og ski­pe­ne der­med be­ve­ger seg til­fel­dig oven­for hver­and­re. Jeg job­ber med å be­skri­ve pro­blem­stil­lin­gen ma­te­ma­tisk, slik at vi kan ut­vik­le en al­go­rit­me som sty­rer en ro­bot som kom­pen­se­rer for be­ve­gel­se­ne når de opp­står, for­kla­rer Tør­dal.

Tek­no­lo­gi­en kan også bru­kes til and­re for­mål, som når vind­møl­ler med sto­re fun­da­ment skal plas­se­res for­sik­tig og nøy­ak­tig på en dyp hav­bunn.

– Når man set­ter opp vind­møl­ler ute i ha­vet, plas­se­rer man dem der det blå­ser mest. Der er det også gjer­ne sva­ert dypt, sier han.

Må­ler i mikro­me­ter

Mo­tion Lab åp­net i 2013, og ble fi­nan­siert av Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, NORCOWE og Nor­ges forsk­nings­råd. Gjen­nom forsk­nings­rå­det fikk la­ben også mid­ler til mer forsk­nings­ut­styr i 2016, som gjor­de at en la­ser tra­ck­er og 17 ka­me­ra­er kun­ne mon­te­res like før jul.

– Det­te ut­sty­ret gir oss mu­lig­het til å gjø­re sva­ert nøy­ak­ti­ge må­lin­ger, for­tel­ler Wi­told Paw­lus som er tek­nisk le­der på Mo­tion Lab.

– Ka­me­ra­ene gir må­lin­ger med hele 1000 ram­mer per se­kund, og la­se­ren må­ler nøy­ak­tig helt ned i mikro­me­ter. En milli­me­ter kan de­les inn i 1000 mikro­me­ter, der­med er det­te et av de mest nøy­ak­ti­ge måle­sys­te­me­ne i Nor­ge. Grim­stad er fak­tisk en av de førs­te i hele Skan­di­na­via som får det­te ut­sty­ret. Til sam­men har det kos­tet rundt fem mil­lio­ner kro­ner, for­tel­ler han.

– Det fin­nes fak­tisk ikke en lig­nen­de lab i ver­den, leg­ger Tør­dal til.

Avan­sert ma­te­ma­tikk

At la­ben er unik, skyl­des iher­dig pro­gram­me­rings­ar­beid fra Tør­dal de sis­te må­ne­de­ne. I ut­gangs­punk­tet måt­te det sju data­ma­ski­ner til for å sty­re alt ut­sty­ret, da ble det vans­ke­lig både å be­tje­ne og få de uli­ke de­le­ne til å sam­ar­bei­de.

– Jeg har brukt mye tid på å få dem til å snak­ke sam­men. De må dele in­for­ma­sjon hvert fjer­de mil­lise­kund, er de for sent ute vir­ker ikke ma­te­ma­tik­ken. Ma­ski­ne­ne er nå sam­let i ett skap, og be­tje­nes fra en skjerm. Den­ne de­len sy­nes jeg har va­ert spen­nen­de, det er litt som å dri­ve med lego igjen, smi­ler han.

På top­pen av den ene platt­for­men står en ro­bot som etter­lig­ner kra­nen på et skip.

– Ved å reg­ne ut vink­ler i hvert ledd, kan den ut­fø­re en ope­ra­sjon hvor las­ten hol­der en kon­stant høy­de til dekk selv om un­der­la­get be­ve­ger seg. En rek­ke mar­kø­rer gjør at vi kan måle be­ve­gel­se­ne, og gjør det mu­lig å bru­ke ma­te­ma­tikk til å opp­nå det vi øns­ker, for­kla­rer Tør­dal.

Tes­tet liv­bå­ter

Stu­den­te­ne på UiA ny­ter også godt av ut­sty­ret på Mo­tion Lab.

Den bru­kes i un­der­vis­nin­gen på fa­kul­tet for tek­no­lo­gi og real­fag sam­men med pro­fes­sor Geir Hov­land, i til­legg gjø­res sta­dig for­søk fra in­du­stri­en.

– I 2013 var det et sel­skap her som øns­ket å tes­te en liv­båt for å se om den var trygg nok å slip­pe når platt­for­men be­ve­ger seg. Den ble slup­pet ut­for den størs­te av de to platt­for­me­ne våre her in­ne, sier Wi­told Paw­lus.

La­ben sam­ar­bei­der for­øv­rig med Chris­ti­an Michel­sen Rease­arch i Ber­gen, som nå kjø­per inn yt­ter­li­ge­re en platt­form. Den­ne blir flytt­bar og vil va­ere på plass i lø­pet av året.

– Of­te er ut­styr som bør tes­tes på den­ne må­ten for stort til å trans­por­te­res til Cam­pus Grim­stad. Da kan hel­ler vi rei­se ut til kun­den og tes­te. Det gir ver­di­ful­le data både for oss og dem, sier han.

Blir lagt mer­ke til

For ti­den er Tør­dal i ferd med å skri­ve en ar­tik­kel om ar­bei­det sitt til kon­fe­ran­sen Oceans’17 som ar­ran­ge­res i Aber­deen i ok­to­ber. På en tid­li­ge­re kon­fe­ran­se i Ita­lia vant han pris for sin forsk­ning.

– Det er ikke man­ge som vet hvor­dan man kan løse pro­ble­mer med den type be­ve­gel­ses­kom­pen­sa­sjon som jeg job­ber med, kon­sep­tet er ri­me­lig nytt. Det er hva jeg vil kal­le et hot to­pic. Og det er ikke bare en avan­sert pro­blem­stil­ling, det er også et pro­blem som er vik­tig å løse. Man­ge fir­ma­er har sto­re ut­ford­rin­ger med ak­ku­rat det­te, sier han.

Re­sul­ta­tet av forsk­nin­gen som gjø­res på Mo­tion Lab i Grim­stad kan der­for få be­tyd­ning langt uten­for lande­gren­se­ne. Paw­lus ser at man­ge kan ha nyt­te av ut­sty­ret de­res.

– Hoved­kun­de­ne våre nå er ma­ri­tim og off­shore, men vi kan også ut­vi­de og se på and­re sam­ar­beids­part­ne­re in­nen fly- og rom­farts­in­du­stri­en. Og her snak­ker vi ikke bare lo­kalt, men også glo­balt, av­slut­ter den tek­nis­ke le­de­ren.

FOTO: MARIE HATLEVOLL

UNIK: Man kan fin­ne det sam­me ut­sty­ret på and­re la­ber, men ikke i den­ne sam­men­set­nin­gen. Ut­sty­ret er dess­uten pro­gram­mert til å snak­ke sam­men, noe som gir­ver­di­ful­le må­lin­ger og mu­lig­he­ter. Den røde kra­nen på platt­for­men er en ro­bot med en rak­ke ledd som sty­res blant an­net ved hjelp av ma­te­ma­tikk for å kom­pen­se­re be­ve­gel­se­ne i un­der­la­get. Platt­for­men kan si­mu­le­re bøl­ger opp til 1,6 me­ter.

PROGRAMMERING: Sond­re San­den Tør­dal har brukt mye tid på å få det som i ut­gangs­punk­tet var sju data­ma­ski­ner til å sam­ar­bei­de som en en­het.

SAMARBEID: Mo­tion Lab bru­kes både til forsk­ning, tes­ter for in­du­stri­en og un­der­vis­ning av stu­den­ter på uni­ver­si­te­tet.

FØRST UTE: Det­te er ett av de førs­te la­ser­ap­pa­ra­te­ne med så stor nøy­ak­tig­het som le­ve­res i Skan­di­na­via.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.