Lars ko­ser seg med snø­må­king

Lars Net­tum (22) sy­nes det er kjempe­dei­lig å kun­ne måke snø, og vil gjer­ne hjel­pe and­re. Han er ny i Grim­stad og sier det er ut­ford­ren­de å få fast jobb.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

22 år gam­le Lars Net­tum sy­nes det er dei­lig å stå ute og måke snø. Han er in­ter­es­sert i små­job­ber og må­ker gjer­ne uten­for ditt hus.

Lars Net­tum els­ker snø­må­king, snø og å va­ere ute på vin­ters­tid. Han har skre­vet på sin Face­bo­ok­side at han kan kom­me og måke snø for dem som tren­ger hjelp og ikke har tid til det selv.

– Jeg er 22 år og vel­dig ak­tiv og glad per­son som els­ker og hjel­pe and­re, sier han.

Skal bli pap­pa

Net­tum er fra Ski­en, men flyt­tet til Grim­stad for no­en må­ne­der si­den. Kja­eres­ten hans er fra Grim­stad og de skal bli for­eld­re i juni.

– Det har ikke va­ert så lett å få jobb på Sør­lan­det. Jeg har mye jobb­er­fa­ring, blant an­net med å rig­ge lyd og lys på kon­ser­ter, fes­ti­va­ler og lig­nen­de. Det har va­ert vel­dig gøy, men det er få sli­ke job­ber på vin­ters­tid. I til­legg har jeg va­ert ser­vi­tør og bar­ten­der. Jeg har søkt på no­en ute­ste­der i Grim­stad. Men det er ikke flust av de job­be­ne hel­ler, sier han.

Net­tum er nå på jobb­sen­tra­len, som et mid­ler­ti­dig til­bud mens han sø­ker ak­tivt på job­ber. Han tar i til­legg små­job­ber av uli­ke slag.

– Det er ko­se­lig på jobb­sen­tra­len, og jeg kom­mer i kon­takt med man­ge hyg­ge­li­ge men­nes­ker fra uli­ke na­sjo­ner. Det er gøy, sier han.

Stort og smått

Han kun­ne ten­ke seg en jobb som ser­vi­tør el­ler bar­ten­der, men blir glad for og er åpen for det mes­te.

– Det er godt å kom­me seg ut og va­ere i jobb på dag­tid, sier han.

Der­som no­en tren­ger hjelp til snø­må­king er det bare å ta kon­takt med ham på te­le­fon el­ler fin­ne ham på Face­bo­ok.

– Det spil­ler in­gen rol­le om det er en li­ten el­ler stor måke­jobb, så len­ge det ikke er fle­re mål. Da er det kan­skje greit å hel­ler hyre inn en trak­tor, sier han.

Net­tum tar litt be­talt for måke­job­be­ne, men sier at han ikke skal ha sto­re grei­e­ne.

– Jeg voks­te opp i blokk, så jeg har ikke måt­tet måke så mye opp igjen­nom. Det gir meg en litt fri­hets­fø­lel­se å bare kun­ne måke for meg selv i mitt eget tem­po, ute i frisk luft. I til­legg er det godt å kjen­ne at man bru­ker krop­pen og tre­ner. Jeg blir jo støl, slik man også blir når man går på tre­nings­sen­ter. Og det er jo også en god fø­lel­se, sier han.

Spa­de og gress­klip­per

– Vi får håpe snø­en hol­der seg litt til da, så folk har be­hov for din hjelp med å måke?

– Ja, og når gres­set kom­mer fram og gror, kan jeg byt­te ut spa­den med gress­klip­pe­ren, sier han.

FLYT­TET: NEt­tum er fra Ski­en, men har flyt­tet til Grim­stad på grunn av kja­eres­ten. Han er jobb­sø­ken­de, og tar gjer­ne små­job­ber for folk.

DEI­LIG: 22-årin­gen Lars Net­tum ko­ser seg med snø­må­king. Han li­ker å va­ere ute, bru­ke krop­pen og å hjel­pe and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.