Skal til å byg­ge hus num­mer 20

Hus num­mer 19 i Ro­ma­nia er full­ført, og når det bare blir mil­de­re, star­ter job­ben med to til. Nå set­tes også ide­en om mikro­fi­nans ut i li­vet.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - HUSBYGGING I RO­MA­NIA Gro Aus­tenå Berg

I Ro­ma­nia er det full vin­ter. Der er over en me­ter snø, noe som gjør det vans­ke­lig å byg­ge hus, og byg­gin­gen av hus num­mer 20 og 21 i regi av hus­til­rom­fol­ket er der­for satt på vent inn­til vi­de­re. Iføl­ge ini­tia­tiv­ta­ker Gjermund Ig­land er gi­ver­gle­den fort­satt stor.

– I fjor pas­ser­te vi en mil­lion i inn­kom­men­de mid­ler, for­tel­ler han.

Pen­ge­ne før­te til fire nye hus sist høst.

Enor­me for­skjel­ler

– Det som gjør at jeg vå­ger å fort­set­te, er at ord­fø­re­ren der nede, Sil­viu Nichi Ge­or­gescu, ble gjen­valgt i juni for fire nye år. Han er ru­me­ner og sam­ar­bei­der godt med rom­fol­ket, sett fra vår side.

Selv var Ig­land der nede sis­te gang i sep­tem­ber.

– Da had­de vi en run­de. Han vis­te meg nye hus og ste­der hvor vi kun­ne byg­ge nytt, for­tel­ler han.

Vara­ord­fø­rer i Kris­tian­sand Jør­gen H. Kris­ti­an­sen har også va­ert ned­over.

– Han gir vårt prosjekt en god an­be­fa­ling, sier Ig­land.

Kris­ti­an­sen har skre­vet en rap­port som Adressa har fått til­gang til. I den­ne rap­por­ten står det blant an­net at am­bas­sa­den rå­det til hjelp til selv­hjelp. Kris­ti­an­sen fikk også se hu­se­ne byg­get ved hjelp av mid­ler sam­let inn etter opp­slag i Adressa fra gi­ve­re i Grim­stad og om­egn.

– Kris­ti­an­sen sier etter sin rund­rei­se, at det­te er fat­ti­ge rom­folk som tren­ger hjelp, og han gir kre­ditt til vårt prosjekt.

I en av de and­re by­ene Car­bune­sti, der de fles­te rom­folk som tig­ger i Nor­ge, kom­mer fra, gjor­de vara­ord­fø­re­ren no­en opp­da­gel­ser som han sy­nes var lite til­freds­stil­len­de.

– NRK 1 had­de et opp­slag fra Ro­ma­nia i ja­nu­ar som vis­te den enor­me for­skjel­len som er mel­lom rik­dom og fat­tig­dom blant rom­fol­ket, sier Ig­land, og på­pe­ker at det er der ut­ford­rin­gen lig­ger.

Over­strøm­men­de

– De sis­te tre åre­ne har jeg gjort ni rei­ser til det­te om­rå­det, og det er vel egent­lig en vik­tig fak­tor til at jeg vå­ger å fort­set­te pro­sjek­tet. Jeg mø­ter de fol­ke­ne som de lo­ka­le me­ner tren­ger hjelp til et nytt hus, og så ser jeg hvor­dan det er blitt etter på.

Ig­land gjør kor­te rei­ser på tre til seks da­ger, og han for­tel­ler at det er like over­strøm­men­de hver gang å tref­fe på dem som har fått nytt hus.

– Jeg er aer­lig og sier at no­en av de ver­ste so­sia­le til­fel­le­ne som vi hjel­per, sli­ter med å ta vare på hu­set. To el­ler tre av dis­se nit­ten har sto­re ut­ford­rin­ger i li­vet, og det er jo grun­nen til at de står der de står. Men som ord­fø­re­ren sier, så prø­ver vi å hjel­pe på grunn av bar­na.

Hjelp der de er

– Av og til spør jeg meg selv om det er verdt det, sier han og fort­set­ter:

– Det tror jeg alle som dri­ver med lig­nen­de ar­beid gjør. I ja­nu­ar 2016 sto jeg i hjem­met til en fa­mi­lie, et ungt par med et barn som had­de fått hus gjen­nom vår ak­sjon. Da had­de jeg en «heavy» opp­le­vel­se, og i lø­pet av en halv time den­ne søn­da­gen, skjøn­te jeg at bare det­te ene ste­det, er verdt alt ar­bei­det. – Da har du driv­stoff til å gå vi­de­re? – Ja, og no­en spør hvor man­ge hus vi skal byg­ge. Til det er sva­ret vel­dig en­kelt. Jeg har ikke pei­ling. Så len­ge folk gir ga­ver, fort­set­ter vi å byg­ge, sier han.

Ig­land får of­te spørs­mål om tig­ge­re og hva han ten­ker om dis­se.

– Jeg skal ikke utgi meg for å va­ere no­en eks­pert på alle spørs­må­le­ne som kom­mer, men det er fort­satt min størs­te over­be­vis­ning at det er bed­re å hjel­pe der de bor i Ro­ma­nia, enn å put­te pen­ger i en tig­ger­kopp i Nor­ge. De er mer res­surs­ster­ke de

som kla­rer å ta seg til Euro­pa, enn de som er blitt va­eren­de hjem­me i Ro­ma­nia. Mine ven­ner i Ca­la­ra­si sier at fra Ro­ma­nias 23 mil­lio­ner inn­byg­ge­re, er fem mil­lio­ner reist ut for å job­be i ho­ved­sa­ke­lig Vest-Euro­pa, men også i ver­den el­lers. Det er klart at de som job­ber i Vest-Euro­pa, er folk med ut­dan­nel­se og kunn­skap som Ro­ma­nia kun­ne trengt selv, me­ner han.

Mikro­fi­nans

Ig­land har selv etter­lyst en­ga­sje­ment for å ska­pe ar­beids­plas­ser i lan­det, og nå be­gyn­ner ting å skje i om­rå­det der de job­ber.

– Nå er der bygd et ba­ke­ri i Spant­ov med kom­plett ut­styr kjøpt i Ita­lia for å dri­ve bake­pro­duk­sjon i stor ska­la, for­tel­ler han.

Iføl­ge Ig­land ven­ter de nå bare på myn­dig­he­te­nes god­kjen­nel­se. Han for­tel­ler at det er pastor Da­ni­el Banu som er driv­kraf­ten bak.

– Han har fått med seg to in­ves­to­rer, en for­ret­nings­mann fra Trøn­de­lag og en fisker fra Faer­øy­ene. De har in­ves­tert ca. to mil­lio­ner nors­ke kro­ner i det­te pro­sjek­tet. Jeg tror de vet like godt som meg at det­te er et ri­siko­pro­sjekt, men de har skaf­fet seg av­ta­ler om brød­le­ve­ran­se til et godt om- rå­det, Fra fe­bru­ar star­ter pro­duk­sjo­nen, og da vil sju va­ere sys­sel­satt der i natt­skift slik at de kan brin­ge ut brød nes­te mor­gen.

Ig­land for­tel­ler om stor tro på pro­sjek­tet, og at han føl­ger spent med.

– Det­te hå­per vi vil kun­ne gi ar­beids­plas­ser og litt va­rig verdi­skap­ning i lo­kal­sam­fun­net. Vi­de­re job­ber nå med mikro­fi­nans, det­te er dre­vet ut fra Kris­tian­sand og skal va­ere med å ha som mål å etab­le­re ny na­e­ring og ar­beids­plas­ser i lo­kal­sam­fun­net der, for­tel­ler han.

Selv har han fått ut­ford­rin­gen av sty­ret for Ro­ma­nia Sør i for­bin­del­se med mi­sjons­kir­ken Nor­ges ar­beid i Ro­ma­nia, om å skaf­fe 5000 Euro til for­pro­sjek­tet for mikro­fi­nans. – Her­med er ut­ford­rin­gen gitt, sier han og smi­ler.

Pen­ge­ne trengs til ad­voka­tråd­giv­ning, kom­pe­tanse­byg­ging og for of­fent­lig be­hand­ling av do­ku­men­ter til mikro­fi­nans­pro­sjek­tet.

– Vi er også kom­met i kon­takt med OM Mol­do­va. OM be­tyr Ope­ra­sjon Mo­bi­li­se­ring, som har dre­vet med mikro­fi­nans gjen­nom 13 år i Ro­ma­nia og har hjul­pet i gang hundre­talls en­kelt­manns­fore­tak. Det er spen­nen­de, fort­set­ter Ig­land.

To se­pa­ra­te ting

Han pre­si­se­rer at det er snakk om to se­pa­ra­te hjelpe­ar­beid.

– Men det er vik­tig for meg for­di jeg ser at folk får et nytt hus, men jeg vil så gjer­ne at de skal få noe å leve av, sier han og leg­ger:

– Sist som­mer var ti av mine ven­ner fra Ro­ma­nia i ar­beid på går­der i Red­dal. Det gir dem en kjaer­kom­men inn­tekt og en enorm inn­tekt. De rei­ser hjem og an­ven­der dis­se pen­ge­ne. En av dis­se får i dis­se da­ger jobb som bussjå­før i nabo­byen Ol­te­ni­sa. Må­neds­løn­nen er 2700 kro­ner for seks da­gers ar­beids­uke. Det er en re­la­tivt van­lig godt­gjø­rel­se i Ro­ma­nia, men li­ke­vel er det no­en få pri­vi­le­ger­te som får en slik jobb.

– Og hvor man­ge hus har dere pen­ger til å byg­ge vi­de­re?

– Vi har pen­ger til fire hus til nå. De vil bli bygd i år, av­slut­ter han.

PÅ BE­SØK: Hel­ga Sy­vert­sen fra Grim­stad (t.h.) be­søk­te Ro­ma­nia sam­men med Gjermund Ig­land (t.v.) i ok­to­ber i fjor, og for­tel­ler om en sterk opp­le­vel­se. – Vi vil­le ikke latt dy­re­ne våre bo slik en gang, sier hun om bo­for­hol­de­ne hun så. – For lite mid­ler for oss, kan det gjø­re en stor for­skjell for dem, me­ner hun. Her sam­men med en li­ten fa­mi­lie som skal få nytt hus.

GIR AR­BEID: Det­te er hus nr 16. Det er et av to hus som bare er et-roms hus. Byg­ges til en rulle­stol­bruk

FER­DIG: Det­te er et av hu­se­ne som er bygd med mid­ler gitt av Grim­stads inn­byg­ge­re.

ALLE FOTO: PRIVATE

er som får en ny ver­den med sitt eget hjem, for­tel­ler Gjermund Ig­land.

BE­HOV: Ord­fø­rer i Spant­ov Sil­viu Ni­ki Ghe­or­gescu (f.v.)og pastor Da­ni­el Banu er dem som sam­men pluk­ker ut hvem som har størst be­hov for nytt hus. Gjermund Ig­land t.h.

FALLEFERDIG: Her skal det byg­ges nytt hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.