Et gløtt inn på cam­pus

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Av og til

får vi som ikke fer­des på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der til dag­lig et ver­di­fullt gløtt inn i det som fore­går, og hvil­ken ver­di det­te mil­jø­et har for kom­mu­nen og re­gio­nen.

Tirs­dag skrev vi

om den sto­re eldre­un­der­sø­kel­sen for nye pen­sjo­nis­ter. UiA sam­ar­bei­der med kom­mu­nen om pro­sjek­tet som skal gi en peke­pinn om hvil­ke tje­nes­ter de eld­re for­ven­ter i frem­ti­den.

Ons­dag ble det

ar­ran­gert kar­rie­re­dag på uni­ver­si­tets­cam­pu­sen. 61 be­drif­ter var på plass, og fle­re hund­re stu­den­ter. Sam­men knyt­tet de kon­tak­ter som kan bli vik­ti­ge for beg­ge par­ter i frem­ti­den. Uan­sett var det et pul­se­ren­de liv med man­ge ak­ti­vi­te­ter den­ne da­gen.

I dag skri­ver

vi om Mo­tion Lab som er blant ver­dens mest avan­ser­te for­søks­sta­sjo­ner i sitt slag. For kort tid si­den ble det in­ves­tert i ut­styr til fem mil­lio­ner kro­ner, som gjør at la­ben kan gjø­re eks­tremt pre­si­se be­reg­nin­ger av kom­pli­ser­te be­ve­gel­ser. Fra tid­li­ge­re job­ber UiA og and­re part­ne­re med både Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab (MIL) og vel­ferds­tek­no­lo­gi.

No­en gan­ger hø­rer

vi at stu­den­te­ne er for lite syn­lig i by­bil­det, at de ikke bru­ker sen­trum nok. Vel, kan­skje det skyl­des at de dri­ver med in­ter­es­san­te og vik­ti­ge sa­ker på cam­pus. Uni­ver­si­tets­mil­jø­et er i alle fall et kraft­sen­trum som kom­mer hele kom­mu­nen til gode.

LAB: Mo­tion Lab som dri­ves på UiA i Grim­stad er blant ver­dens mest avan­ser­te. Det­te styr­ker kom­pe­tan­se og om­døm­me til mil­jø­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.